ἡγουμένων
Englishman's Concordance
ἡγουμένων (hēgoumenōn) — 1 Occurrence

Hebrews 13:7 V-PPM/P-GMP
GRK: Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν οἵτινες
NAS: Remember those who led you, who spoke
KJV: Remember them which have the rule over you,
INT: Remember the leaders of you who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page