ἡγοῦνται
Englishman's Concordance
ἡγοῦνται (hēgountai) — 1 Occurrence

2 Peter 3:9 V-PIM/P-3P
GRK: τινες βραδυτῆτα ἡγοῦνται ἀλλὰ μακροθυμεῖ
NAS: as some count slowness,
KJV: as some men count slackness; but
INT: some slowness esteem but is patient

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page