ἡγουμένοις
Englishman's Concordance
ἡγουμένοις (hēgoumenois) — 1 Occurrence

Hebrews 13:17 V-PPM/P-DMP
GRK: Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ
NAS: Obey your leaders and submit
KJV: Obey them that have the rule over you,
INT: Obey the leaders of you and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page