ἡγούμενον
Englishman's Concordance
ἡγούμενον (hēgoumenon) — 1 Occurrence

Acts 7:10 V-PPM/P-AMS
GRK: κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ' Αἴγυπτον
NAS: and he made him governor over
KJV: he made him governor over Egypt
INT: he appoointed him ruler over Egypt

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page