Ἡρῳδιάδος
Englishman's Concordance
Ἡρῳδιάδος (Hērōdiados) — 3 Occurrences

Matthew 14:6 N-GFS
GRK: θυγάτηρ τῆς Ἡρῳδιάδος ἐν τῷ
NAS: the daughter of Herodias danced
KJV: the daughter of Herodias danced
INT: daughter of the Herodias in the

Mark 6:22 N-GFS
GRK: θυγατρὸς αὐτοῦ Ἡρῳδιάδος καὶ ὀρχησαμένης
NAS: and when the daughter of Herodias herself
KJV: of the said Herodias came in,
INT: daughter of herself Herodias and having danced

Luke 3:19 N-GFS
GRK: αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς
NAS: by him because of Herodias, his brother's
KJV: him for Herodias his brother
INT: him concerning Herodias the wife

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page