ἡσύχασαν
Englishman's Concordance
ἡσύχασαν (hēsychasan) — 3 Occurrences

Luke 14:4 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ ἡσύχασαν καὶ ἐπιλαβόμενος
NAS: But they kept silent. And He took hold
KJV: And they held their peace. And he took
INT: but they were silent And having taken hold [of him]

Luke 23:56 V-AIA-3P
GRK: μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν
NAS: And on the Sabbath they rested according
KJV: and rested the sabbath day
INT: indeed Sabbath rested according to the

Acts 11:18 V-AIA-3P
GRK: δὲ ταῦτα ἡσύχασαν καὶ ἐδόξασαν
NAS: this, they quieted down and glorified
KJV: these things, they held their peace, and
INT: moreover these things they were silent and glorified

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page