Ἠσαίου
Englishman's Concordance
Ἠσαίου (Ēsaiou) — 9 Occurrences

Matthew 3:3 N-GMS
GRK: ῥηθεὶς διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου
NAS: is the one referred to by Isaiah the prophet
KJV: the prophet Esaias, saying,
INT: having been spoken of through Isaiah the prophet

Matthew 4:14 N-GMS
GRK: ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου
NAS: was spoken through Isaiah the prophet:
KJV: by Esaias the prophet,
INT: having been spoken by Isaiah the prophet

Matthew 8:17 N-GMS
GRK: ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου
NAS: through Isaiah the prophet:
KJV: by Esaias the prophet,
INT: having been spoken by Isaiah the prophet

Matthew 12:17 N-GMS
GRK: ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου
NAS: was spoken through Isaiah the prophet:
KJV: by Esaias the prophet,
INT: having been spoken by Isaiah the prophet

Matthew 13:14 N-GMS
GRK: ἡ προφητεία Ἠσαίου ἡ λέγουσα
NAS: In their case the prophecy of Isaiah is being fulfilled,
KJV: the prophecy of Esaias, which
INT: the prophecy of Isaiah which says

Luke 3:4 N-GMS
GRK: βίβλῳ λόγων Ἠσαίου τοῦ προφήτου
NAS: of the words of Isaiah the prophet,
KJV: of the words of Esaias the prophet,
INT: [the] book of [the] words of Isaiah the prophet

Luke 4:17 N-GMS
GRK: τοῦ προφήτου Ἠσαίου καὶ ἀναπτύξας
NAS: of the prophet Isaiah was handed
KJV: of the prophet Esaias. And
INT: the prophet Isaiah and having unrolled

John 12:38 N-GMS
GRK: ὁ λόγος Ἠσαίου τοῦ προφήτου
NAS: the word of Isaiah the prophet
KJV: the saying of Esaias the prophet
INT: the word of Isaiah the prophet

Acts 28:25 N-GMS
GRK: ἐλάλησεν διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου
NAS: through Isaiah the prophet
KJV: Ghost by Esaias the prophet unto
INT: spoke by Isaiah the prophet

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page