Ἡρῴδης
Englishman's Concordance
Ἡρῴδης (Hērōdēs) — 25 Occurrences

Matthew 2:3 N-NMS
GRK: ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη καὶ
NAS: When Herod the king heard
KJV: When Herod the king had heard
INT: the king Herod he was troubled and

Matthew 2:7 N-NMS
GRK: Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας
NAS: Then Herod secretly called
KJV: Then Herod, when he had privily called
INT: Then Herod secretly having called

Matthew 2:13 N-NMS
GRK: μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ
NAS: I tell you; for Herod is going
KJV: word: for Herod will seek
INT: is about for Herod to seek the

Matthew 2:16 N-NMS
GRK: Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι
NAS: Then when Herod saw
KJV: Then Herod, when he saw that
INT: Then Herod having seen that

Matthew 14:1 N-NMS
GRK: καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης
NAS: At that time Herod the tetrarch heard
KJV: that time Herod the tetrarch heard
INT: time heard Herod the tetrarch

Matthew 14:3 N-NMS
GRK: Ὁ γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τὸν
NAS: For when Herod had John arrested,
KJV: For Herod had laid hold on John,
INT: For Herod having seized

Mark 6:14 N-NMS
GRK: ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης φανερὸν γὰρ
NAS: And King Herod heard
KJV: And king Herod heard [of him]; (for
INT: the king Herod [of him] well known indeed

Mark 6:16 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἡρῴδης ἔλεγεν Ὃν
NAS: But when Herod heard
KJV: But when Herod heard
INT: moreover Herod said Whom

Mark 6:17 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν
NAS: For Herod himself had sent
KJV: For Herod himself had sent forth
INT: indeed Herod having sent seized

Mark 6:20 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν
NAS: for Herod was afraid of John,
KJV: For Herod feared John,
INT: indeed Herod feared

Mark 6:21 N-NMS
GRK: εὐκαίρου ὅτε Ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις
NAS: came when Herod on his birthday gave
KJV: was come, that Herod on his birthday
INT: opportune when Herod on the birthday

Luke 3:19 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης
NAS: But when Herod the tetrarch
KJV: But Herod the tetrarch, being reproved
INT: moreover Herod the tetrarch

Luke 3:19 N-NMS
GRK: πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης
NAS: which Herod had done,
KJV: the evils which Herod had done,
INT: [the] evils Herod

Luke 9:7 N-NMS
GRK: Ἤκουσεν δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης
NAS: Now Herod the tetrarch heard
KJV: Now Herod the tetrarch heard
INT: heard of moreover Herod the tetarch

Luke 9:9 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἡρῴδης Ἰωάννην ἐγὼ
NAS: Herod said, I myself
KJV: And Herod said, John
INT: moreover Herod John I

Luke 13:31 N-NMS
GRK: ἐντεῦθεν ὅτι Ἡρῴδης θέλει σε
NAS: leave here, for Herod wants to kill
KJV: hence: for Herod will kill
INT: from here for Herod desires you

Luke 23:8 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν
NAS: Now Herod was very glad
KJV: And when Herod saw Jesus,
INT: and Herod having seen

Luke 23:11 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Ἡρῴδης σὺν τοῖς
NAS: And Herod with his soldiers,
KJV: And Herod with his
INT: and Herod with the

Luke 23:12 N-NMS
GRK: ὅ τε Ἡρῴδης καὶ ὁ
NAS: Now Herod and Pilate became
KJV: Pilate and Herod were made friends
INT: both Herod and

Luke 23:15 N-NMS
GRK: ἀλλ' οὐδὲ Ἡρῴδης ἀνέπεμψεν γὰρ
NAS: nor has Herod, for he sent Him back
KJV: No, nor yet Herod: for I sent
INT: but not even Herod he sent back indeed

Acts 4:27 N-NMS
GRK: ὃν ἔχρισας Ἡρῴδης τε καὶ
NAS: both Herod and Pontius
KJV: both Herod, and
INT: whom you did anoint Herod both and

Acts 12:1 N-NMS
GRK: καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς
NAS: about that time Herod the king laid
KJV: time Herod the king
INT: time put forth Herod the king

Acts 12:6 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ Ἡρῴδης τῇ νυκτὶ
NAS: when Herod was about
KJV: And when Herod would have brought
INT: him Herod the night

Acts 12:19 N-NMS
GRK: Ἡρῴδης δὲ ἐπιζητήσας
NAS: When Herod had searched
KJV: And when Herod had sought for him,
INT: Herod moreover having sought after

Acts 12:21 N-NMS
GRK: ἡμέρᾳ ὁ Ἡρῴδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα
NAS: day Herod, having put
KJV: upon a set day Herod, arrayed in royal
INT: day Herod having put on apparel

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page