ἐγείρεται
Englishman's Concordance
ἐγείρεται (egeiretai) — 6 Occurrences

John 7:52 V-PIM/P-3S
GRK: προφήτης οὐκ ἐγείρεται
NAS: prophet arises out of Galilee.
KJV: out of Galilee ariseth no prophet.
INT: a prophet not is raised

John 13:4 V-PIM/P-3S
GRK: ἐγείρεται ἐκ τοῦ
NAS: got up from supper, and laid aside
KJV: He riseth from supper,
INT: he rises from the

1 Corinthians 15:42 V-PIM/P-3S
GRK: ἐν φθορᾷ ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ
NAS: a perishable [body], it is raised an imperishable
KJV: corruption; it is raised in
INT: in decay it is raised in immortality

1 Corinthians 15:43 V-PIM/P-3S
GRK: ἐν ἀτιμίᾳ ἐγείρεται ἐν δόξῃ
NAS: in dishonor, it is raised in glory;
KJV: in dishonour; it is raised in glory:
INT: in dishonor it is raised in glory

1 Corinthians 15:43 V-PIM/P-3S
GRK: ἐν ἀσθενείᾳ ἐγείρεται ἐν δυνάμει
NAS: in weakness, it is raised in power;
KJV: in weakness; it is raised in power:
INT: in weakness it is raised in power

1 Corinthians 15:44 V-PIM/P-3S
GRK: σῶμα ψυχικόν ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν
NAS: body, it is raised a spiritual
KJV: body; it is raised a spiritual
INT: a body natural it is raised a body spiritual

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1453
144 Occurrences


ἤγειραν — 1 Occ.
ἤγειρεν — 21 Occ.
ἠγέρθη — 18 Occ.
ἠγέρθησαν — 2 Occ.
ἐγηγερμένον — 2 Occ.
ἐγήγερται — 9 Occ.
ἐγεῖραι — 2 Occ.
ἐγείραντα — 2 Occ.
ἐγείραντος — 3 Occ.
ἐγείρας — 3 Occ.
Ἔγειρε — 14 Occ.
ἐγείρηται — 1 Occ.
ἐγείρει — 2 Occ.
ἐγείρειν — 2 Occ.
ἐγείρεσθε — 3 Occ.
ἐγείρεται — 6 Occ.
ἐγείρετε — 1 Occ.
ἐγείρομαι — 1 Occ.
ἐγείρονται — 9 Occ.
ἐγείροντι — 1 Occ.
ἐγείρουσιν — 1 Occ.
ἐγερεῖ — 3 Occ.
ἐγερεῖς — 1 Occ.
ἐγερῶ — 1 Occ.
ἐγερθῇ — 2 Occ.
ἐγερθῆναι — 5 Occ.
ἐγερθήσεται — 7 Occ.
ἐγερθήσονται — 4 Occ.
Ἐγέρθητε — 1 Occ.
ἐγέρθητι — 1 Occ.
Ἐγερθεὶς — 13 Occ.
ἐγερθέντι — 2 Occ.
Additional Entries
ἐγήγερται — 9 Occ.
ἐγεῖραι — 2 Occ.
ἐγείραντα — 2 Occ.
ἐγείραντος — 3 Occ.
ἐγείρας — 3 Occ.
Ἔγειρε — 14 Occ.
ἐγείρηται — 1 Occ.
ἐγείρει — 2 Occ.
ἐγείρειν — 2 Occ.
ἐγείρεσθε — 3 Occ.
ἐγείρετε — 1 Occ.
ἐγείρομαι — 1 Occ.
ἐγείρονται — 9 Occ.
ἐγείροντι — 1 Occ.
ἐγείρουσιν — 1 Occ.
ἐγερεῖ — 3 Occ.
ἐγερεῖς — 1 Occ.
ἐγερῶ — 1 Occ.
ἐγερθῇ — 2 Occ.
ἐγερθῆναι — 5 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page