ἐγήγερται
Englishman's Concordance
ἐγήγερται (egēgertai) — 9 Occurrences

Matthew 11:11 V-RIM/P-3S
GRK: ὑμῖν οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς
NAS: of women there has not arisen [anyone] greater
KJV: not risen a greater than
INT: to you not there has risen among [those] born

Mark 6:14 V-RIM/P-3S
GRK: ὁ βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν
NAS: the Baptist has risen from the dead,
KJV: the Baptist was risen from
INT: the Baptist is risen from among [the] dead

1 Corinthians 15:4 V-RIM/P-3S
GRK: καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ
NAS: and that He was buried, and that He was raised on the third
KJV: and that he rose again the third day
INT: and that he was raised the day

1 Corinthians 15:12 V-RIM/P-3S
GRK: ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται πῶς λέγουσιν
NAS: is preached, that He has been raised from the dead,
KJV: that he rose from
INT: from among [the] dead he has been raised how say

1 Corinthians 15:13 V-RIM/P-3S
GRK: οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται
NAS: not even Christ has been raised;
KJV: Christ not risen:
INT: neither Christ has been raised

1 Corinthians 15:14 V-RIM/P-3S
GRK: Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται κενὸν ἄρα
NAS: Christ has not been raised, then
KJV: be not risen, then [is] our
INT: Christ not has been raised vain then

1 Corinthians 15:16 V-RIM/P-3S
GRK: οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται
NAS: not even Christ has been raised;
KJV: not Christ raised:
INT: neither Christ has been raised

1 Corinthians 15:17 V-RIM/P-3S
GRK: Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται ματαία ἡ
NAS: Christ has not been raised, your faith
KJV: be not raised, your faith
INT: Christ not has been raised vain the

1 Corinthians 15:20 V-RIM/P-3S
GRK: δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν
NAS: Christ has been raised from the dead,
KJV: is Christ risen from the dead,
INT: however Christ has been raised from among [the] dead

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1453
144 Occurrences


ἤγειραν — 1 Occ.
ἤγειρεν — 21 Occ.
ἠγέρθη — 18 Occ.
ἠγέρθησαν — 2 Occ.
ἐγηγερμένον — 2 Occ.
ἐγήγερται — 9 Occ.
ἐγεῖραι — 2 Occ.
ἐγείραντα — 2 Occ.
ἐγείραντος — 3 Occ.
ἐγείρας — 3 Occ.
Ἔγειρε — 14 Occ.
ἐγείρηται — 1 Occ.
ἐγείρει — 2 Occ.
ἐγείρειν — 2 Occ.
ἐγείρεσθε — 3 Occ.
ἐγείρεται — 6 Occ.
ἐγείρετε — 1 Occ.
ἐγείρομαι — 1 Occ.
ἐγείρονται — 9 Occ.
ἐγείροντι — 1 Occ.
ἐγείρουσιν — 1 Occ.
ἐγερεῖ — 3 Occ.
ἐγερεῖς — 1 Occ.
ἐγερῶ — 1 Occ.
ἐγερθῇ — 2 Occ.
ἐγερθῆναι — 5 Occ.
ἐγερθήσεται — 7 Occ.
ἐγερθήσονται — 4 Occ.
Ἐγέρθητε — 1 Occ.
ἐγέρθητι — 1 Occ.
Ἐγερθεὶς — 13 Occ.
ἐγερθέντι — 2 Occ.
Additional Entries
ἐνγεγραμμένη — 2 Occ.
ἐνγέγραπται — 1 Occ.
ἔγγυος — 1 Occ.
ἐγγὺς — 30 Occ.
ἐγγύτερον — 1 Occ.
ἤγειραν — 1 Occ.
ἤγειρεν — 21 Occ.
ἠγέρθη — 18 Occ.
ἠγέρθησαν — 2 Occ.
ἐγηγερμένον — 2 Occ.
ἐγεῖραι — 2 Occ.
ἐγείραντα — 2 Occ.
ἐγείραντος — 3 Occ.
ἐγείρας — 3 Occ.
Ἔγειρε — 14 Occ.
ἐγείρηται — 1 Occ.
ἐγείρει — 2 Occ.
ἐγείρειν — 2 Occ.
ἐγείρεσθε — 3 Occ.
ἐγείρεται — 6 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page