Ἐγερθεὶς
Englishman's Concordance
Ἐγερθεὶς (Egertheis) — 13 Occurrences

Matthew 1:24 V-APP-NMS
GRK: Ἐγερθεὶς δὲ ὁ
NAS: And Joseph awoke from his sleep
INT: having been awoken moreover

Matthew 2:13 V-APP-NMS
GRK: Ἰωσὴφ λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ
NAS: and said, Get up! Take
KJV: saying, Arise, and take
INT: to Joseph saying Having risen take with [you] the

Matthew 2:14 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ
NAS: So Joseph got up and took the Child
KJV: When he arose, he took the young child
INT: moreover he having risen took with [him] the

Matthew 2:20 V-APP-NMS
GRK: λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ
NAS: Get up, take the Child
KJV: Saying, Arise, and take
INT: saying Having risen take with [you] the

Matthew 2:21 V-APP-NMS
GRK: ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ
NAS: So Joseph got up, took the Child
KJV: And he arose, and took the young child
INT: moreover he having risen took with [him] the

Matthew 8:26 V-APP-NMS
GRK: ὀλιγόπιστοι τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τοῖς
NAS: Then He got up and rebuked
KJV: Then he arose, and rebuked
INT: O [you] of little faith Then having arisen he rebuked the

Matthew 9:6 V-APP-NMS
GRK: τῷ παραλυτικῷ ἐγερθεὶς ἆρόν σου
NAS: to the paralytic, Get up, pick
KJV: to the sick of the palsy,) Arise, take up
INT: to the paralytic Having arisen take up your

Matthew 9:7 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς
NAS: And he got up and went home.
KJV: And he arose, and departed to
INT: And having arisen he went away to

Matthew 9:19 V-APP-NMS
GRK: καὶ ἐγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus got up and [began] to follow
KJV: And Jesus arose, and followed him,
INT: And having arisen Jesus

Luke 11:8 V-APP-NMS
GRK: ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ
NAS: of his persistence he will get up and give
KJV: he will not rise and give him,
INT: persistence of him having risen he will give him

John 21:14 V-APP-NMS
GRK: τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν
NAS: to the disciples, after He was raised from the dead.
KJV: disciples, after that he was risen from
INT: the disciples having been raised from among [the] dead

Romans 6:9 V-APP-NMS
GRK: ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν
NAS: that Christ, having been raised from the dead,
KJV: that Christ being raised from the dead
INT: that Christ having been raised up from among [the] dead

Romans 8:34 V-APP-NMS
GRK: μᾶλλον δὲ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν
NAS: rather who was raised, who
KJV: rather, that is risen again, who
INT: rather moreover having been raised up from dead

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1453
144 Occurrences


ἤγειραν — 1 Occ.
ἤγειρεν — 21 Occ.
ἠγέρθη — 18 Occ.
ἠγέρθησαν — 2 Occ.
ἐγηγερμένον — 2 Occ.
ἐγήγερται — 9 Occ.
ἐγεῖραι — 2 Occ.
ἐγείραντα — 2 Occ.
ἐγείραντος — 3 Occ.
ἐγείρας — 3 Occ.
Ἔγειρε — 14 Occ.
ἐγείρηται — 1 Occ.
ἐγείρει — 2 Occ.
ἐγείρειν — 2 Occ.
ἐγείρεσθε — 3 Occ.
ἐγείρεται — 6 Occ.
ἐγείρετε — 1 Occ.
ἐγείρομαι — 1 Occ.
ἐγείρονται — 9 Occ.
ἐγείροντι — 1 Occ.
ἐγείρουσιν — 1 Occ.
ἐγερεῖ — 3 Occ.
ἐγερεῖς — 1 Occ.
ἐγερῶ — 1 Occ.
ἐγερθῇ — 2 Occ.
ἐγερθῆναι — 5 Occ.
ἐγερθήσεται — 7 Occ.
ἐγερθήσονται — 4 Occ.
Ἐγέρθητε — 1 Occ.
ἐγέρθητι — 1 Occ.
Ἐγερθεὶς — 13 Occ.
ἐγερθέντι — 2 Occ.
Additional Entries
ἐγείρουσιν — 1 Occ.
ἐγερεῖ — 3 Occ.
ἐγερεῖς — 1 Occ.
ἐγερῶ — 1 Occ.
ἐγερθῇ — 2 Occ.
ἐγερθῆναι — 5 Occ.
ἐγερθήσεται — 7 Occ.
ἐγερθήσονται — 4 Occ.
Ἐγέρθητε — 1 Occ.
ἐγέρθητι — 1 Occ.
ἐγερθέντι — 2 Occ.
ἔγερσιν — 1 Occ.
ἐνκαθέτους — 1 Occ.
ἐνκαίνια — 1 Occ.
ἐνεκαίνισεν — 1 Occ.
ἐνκεκαίνισται — 1 Occ.
ἐνεκάλουν — 1 Occ.
ἐγκαλεῖσθαι — 1 Occ.
ἐγκαλείτωσαν — 1 Occ.
ἐγκαλέσει — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page