ἐγερθήσονται
Englishman's Concordance
ἐγερθήσονται (egerthēsontai) — 4 Occurrences

Matthew 24:11 V-FIP-3P
GRK: πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσιν
NAS: false prophets will arise and will mislead
KJV: false prophets shall rise, and
INT: many false prophets will arise and will mislead

Matthew 24:24 V-FIP-3P
GRK: ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι
NAS: and false prophets will arise and will show
KJV: For there shall arise false Christs,
INT: There will arise for false Christs

Mark 13:22 V-FIP-3P
GRK: ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι
NAS: and false prophets will arise, and will show
KJV: false prophets shall rise, and
INT: There will arise for false Christs

1 Corinthians 15:52 V-FIP-3P
GRK: οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι καὶ
NAS: and the dead will be raised imperishable,
KJV: the dead shall be raised incorruptible,
INT: the dead will be raised imperishable and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1453
144 Occurrences


ἤγειραν — 1 Occ.
ἤγειρεν — 21 Occ.
ἠγέρθη — 18 Occ.
ἠγέρθησαν — 2 Occ.
ἐγηγερμένον — 2 Occ.
ἐγήγερται — 9 Occ.
ἐγεῖραι — 2 Occ.
ἐγείραντα — 2 Occ.
ἐγείραντος — 3 Occ.
ἐγείρας — 3 Occ.
Ἔγειρε — 14 Occ.
ἐγείρηται — 1 Occ.
ἐγείρει — 2 Occ.
ἐγείρειν — 2 Occ.
ἐγείρεσθε — 3 Occ.
ἐγείρεται — 6 Occ.
ἐγείρετε — 1 Occ.
ἐγείρομαι — 1 Occ.
ἐγείρονται — 9 Occ.
ἐγείροντι — 1 Occ.
ἐγείρουσιν — 1 Occ.
ἐγερεῖ — 3 Occ.
ἐγερεῖς — 1 Occ.
ἐγερῶ — 1 Occ.
ἐγερθῇ — 2 Occ.
ἐγερθῆναι — 5 Occ.
ἐγερθήσεται — 7 Occ.
ἐγερθήσονται — 4 Occ.
Ἐγέρθητε — 1 Occ.
ἐγέρθητι — 1 Occ.
Ἐγερθεὶς — 13 Occ.
ἐγερθέντι — 2 Occ.
Additional Entries
ἐγείρομαι — 1 Occ.
ἐγείρονται — 9 Occ.
ἐγείροντι — 1 Occ.
ἐγείρουσιν — 1 Occ.
ἐγερεῖ — 3 Occ.
ἐγερεῖς — 1 Occ.
ἐγερῶ — 1 Occ.
ἐγερθῇ — 2 Occ.
ἐγερθῆναι — 5 Occ.
ἐγερθήσεται — 7 Occ.
Ἐγέρθητε — 1 Occ.
ἐγέρθητι — 1 Occ.
Ἐγερθεὶς — 13 Occ.
ἐγερθέντι — 2 Occ.
ἔγερσιν — 1 Occ.
ἐνκαθέτους — 1 Occ.
ἐνκαίνια — 1 Occ.
ἐνεκαίνισεν — 1 Occ.
ἐνκεκαίνισται — 1 Occ.
ἐνεκάλουν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page