ἐκείνης
Englishman's Concordance
ἐκείνης (ekeinēs) — 19 Occurrences

Matthew 8:28 DPro-GFS
GRK: τῆς ὁδοῦ ἐκείνης
KJV: pass by that way.
INT: the way that

Matthew 9:22 DPro-GFS
GRK: τῆς ὥρας ἐκείνης
NAS: you well. At once the woman
KJV: was made whole from that hour.
INT: the hour very

Matthew 10:14 DPro-GFS
GRK: τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν
KJV: when ye depart out of that house
INT: the city that shake off the

Matthew 15:28 DPro-GFS
GRK: τῆς ὥρας ἐκείνης
NAS: And her daughter was healed at once.
KJV: was made whole from that very hour.
INT: the hour very

Matthew 17:18 DPro-GFS
GRK: τῆς ὥρας ἐκείνης
NAS: was cured at once.
KJV: was cured from that very hour.
INT: the hour once

Matthew 22:46 DPro-GFS
GRK: τις ἀπ' ἐκείνης τῆς ἡμέρας
KJV: any [man] from that day forth ask
INT: anyone from that the day

Matthew 24:36 DPro-GFS
GRK: τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας
KJV: But of that day and
INT: the day that and hour

Matthew 26:29 DPro-GFS
GRK: τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ
KJV: of the vine, until that day when
INT: the day that when it

Mark 13:32 DPro-GFS
GRK: τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ τῆς
KJV: But of that day and
INT: the day that or the

Mark 14:25 DPro-GFS
GRK: τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ
KJV: of the vine, until that day that
INT: the day that when it

Luke 6:49 DPro-GFS
GRK: τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα
KJV: and the ruin of that house was
INT: of the house that great

Luke 9:5 DPro-GFS
GRK: τῆς πόλεως ἐκείνης τὸν κονιορτὸν
KJV: when ye go out of that city, shake off
INT: the city that the dust

Luke 15:15 DPro-GFS
GRK: τῆς χώρας ἐκείνης καὶ ἔπεμψεν
KJV: to a citizen of that country; and
INT: the country of that and he sent

Luke 19:4 DPro-GFS
GRK: αὐτόν ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι
KJV: he was to pass that [way].
INT: him for that [way] he was about to pass

John 4:39 DPro-GFS
GRK: τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν
KJV: of that city
INT: of the city that many believed

John 11:53 DPro-GFS
GRK: Ἀπ' ἐκείνης οὖν τῆς
KJV: from that day
INT: From that therefore

John 19:27 DPro-GFS
GRK: καὶ ἀπ' ἐκείνης τῆς ὥρας
KJV: And from that hour that disciple
INT: And from that hour

Hebrews 11:15 DPro-GFS
GRK: εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ'
KJV: they had been mindful of that [country] from
INT: if indeed that they were remembering from

1 John 5:16 DPro-GFS
GRK: οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα
NAS: that he should make request for this.
KJV: he shall pray for it.
INT: not concerning that do I say that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page