ἐκεῖνο
Englishman's Concordance
ἐκεῖνο (ekeino) — 4 Occurrences

Matthew 24:43 DPro-ANS
GRK: ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε
NAS: But be sure of this, that if
KJV: But know this, that if
INT: this moreover know

Mark 7:20 DPro-NNS
GRK: ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν
KJV: out of the man, that defileth the man.
INT: man goes forth that defiles the

Acts 1:19 DPro-ANS
GRK: τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ
KJV: insomuch as that field
INT: the field that in the own

James 4:15 DPro-ANS
GRK: τοῦτο ἢ ἐκεῖνο
KJV: this, or that.
INT: this or that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page