ἐκεῖνος
Englishman's Concordance
ἐκεῖνος (ekeinos) — 58 Occurrences

Matthew 18:28 DPro-NMS
GRK: ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα
KJV: But the same servant went out,
INT: the servant same found one

Matthew 24:46 DPro-NMS
GRK: ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν
KJV: Blessed [is] that servant, whom
INT: the servant that whom having come

Matthew 24:48 DPro-NMS
GRK: κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ
KJV: But and if that evil servant
INT: evil servant that in the

Matthew 26:24 DPro-NMS
GRK: ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος
KJV: it had been good for that man if
INT: the man that

Matthew 27:8 DPro-NMS
GRK: ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος Ἀγρὸς Αἵματος
KJV: Wherefore that field was called,
INT: the field that Field of blood

Matthew 27:63 DPro-NMS
GRK: ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος
KJV: we remember that that deceiver said,
INT: we have remembered how that deceiver

Mark 14:21 DPro-NMS
GRK: ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος
KJV: good were it for that man if
INT: the man that

Luke 12:43 DPro-NMS
GRK: ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν
KJV: Blessed [is] that servant, whom
INT: the servant that whom having come

Luke 12:45 DPro-NMS
GRK: ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ
KJV: But and if that servant say
INT: the servant that in the

Luke 12:47 DPro-NMS
GRK: ἐκεῖνος δὲ ὁ
KJV: And that servant, which
INT: that moreover

John 1:8 DPro-NMS
GRK: οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς
KJV: He was not that Light, but
INT: not Was he the light

John 1:18 DPro-NMS
GRK: τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο
KJV: of the Father, he hath declared
INT: of the Father he declared

John 1:33 DPro-NMS
GRK: ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν
KJV: with water, the same said unto me,
INT: with water he to me said

John 2:21 DPro-NMS
GRK: ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν
KJV: But he spake of
INT: he however spoke

John 4:25 DPro-NMS
GRK: ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος ἀναγγελεῖ ἡμῖν
NAS: when that One comes,
KJV: Christ: when he is come, he will tell
INT: when comes he he will tell us

John 5:11 DPro-NMS
GRK: με ὑγιῆ ἐκεῖνός μοι εἶπεν
NAS: me well was the one who said
KJV: me whole, the same said unto me,
INT: me well he to me said

John 5:19 DPro-NMS
GRK: γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ ταῦτα
KJV: for what things soever he doeth, these
INT: indeed anyhow he does these things

John 5:35 DPro-NMS
GRK: ἐκεῖνος ἦν ὁ
KJV: He was a burning
INT: He was the

John 5:37 DPro-NMS
GRK: με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ
INT: me [the] Father himself has borne witness concerning

John 5:38 DPro-NMS
GRK: ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος τούτῳ ὑμεῖς
INT: whom sent he him you

John 5:46 DPro-NMS
GRK: γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν
KJV: me: for he wrote of
INT: indeed me he wrote

John 6:29 DPro-NMS
GRK: ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος
KJV: on him whom he hath sent.
INT: him whom sent he

John 7:11 DPro-NMS
GRK: Ποῦ ἐστὶν ἐκεῖνος
KJV: Where is he?
INT: Where is he

John 8:42 DPro-NMS
GRK: ἐλήλυθα ἀλλ' ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν
KJV: myself, but he sent me.
INT: have I come but he me sent

John 8:44 DPro-NMS
GRK: θέλετε ποιεῖν ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν
KJV: ye will do. He was a murderer
INT: you desire to do He a murderer was

John 9:9 DPro-NMS
GRK: αὐτῷ ἐστίν ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι
KJV: like him: [but] he said,
INT: him he is he said

John 9:11 DPro-NMS
GRK: ἀπεκρίθη ἐκεῖνος Ὁ ἄνθρωπος
KJV: He answered and
INT: Answered he the man

John 9:12 DPro-NMS
GRK: Ποῦ ἐστὶν ἐκεῖνος λέγει Οὐκ
KJV: Where is he? He said, I know
INT: Where is he He says not

John 9:25 DPro-NMS
GRK: ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος Εἰ ἁμαρτωλός
KJV: He answered and
INT: Answered Therefore he If a sinner

John 9:36 DPro-NMS
GRK: ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν
KJV: He answered and
INT: Answered he and said

John 9:37 DPro-NMS
GRK: μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν
KJV: and it is he that talketh with
INT: with you he is

John 10:1 DPro-NMS
GRK: ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν
KJV: some other way, the same is
INT: climbs up another way he a thief is

John 12:48 DPro-NMS
GRK: ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν
NAS: I spoke is what will judge
KJV: I have spoken, the same shall judge
INT: which I spoke that will judge him

John 13:25 DPro-NMS
GRK: ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ
KJV: He then lying on
INT: having leaned moreover he thus on

John 13:26 DPro-NMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ
KJV: Jesus answered, He it is, to whom
INT: Jesus He it is to whom

John 13:30 DPro-NMS
GRK: τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς
KJV: He then having received
INT: the morsel he went out immediately

John 14:21 DPro-NMS
GRK: τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ὁ
NAS: and keeps them is the one who loves
KJV: keepeth them, he it is that loveth
INT: keeps them he it is that

John 14:26 DPro-NMS
GRK: ὀνόματί μου ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει
KJV: my name, he shall teach you
INT: name of me he you will teach

John 15:26 DPro-NMS
GRK: πατρὸς ἐκπορεύεται ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ
KJV: from the Father, he shall testify of
INT: Father goes forth he will bear witness concerning

John 16:8 DPro-NMS
GRK: Καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν
KJV: when he is come, he will reprove
INT: And having come he will convict the

John 16:13 DPro-NMS
GRK: δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος τὸ πνεῦμα
KJV: Howbeit when he, the Spirit of truth,
INT: however might have come he the Spirit

John 16:14 DPro-NMS
GRK: ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει
KJV: He shall glorify me:
INT: He me will glorify

John 18:15 DPro-NMS
GRK: δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς
KJV: disciple: that disciple was
INT: moreover disciple that was known

John 18:17 DPro-NMS
GRK: τούτου λέγει ἐκεῖνος Οὐκ εἰμί
KJV: man's disciples? He saith, I am
INT: this Says he not I am

John 18:25 DPro-NMS
GRK: εἶ ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ εἶπεν
KJV: his disciples? He denied [it], and
INT: are denied He and said

John 19:21 DPro-NMS
GRK: ἀλλ' ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν Βασιλεὺς
KJV: but that he said, I am
INT: but that he said King

John 19:35 DPro-NMS
GRK: μαρτυρία καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι
INT: testimony and he knows that

John 21:7 DPro-NMS
GRK: ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα
KJV: Therefore that disciple whom
INT: the disciple that whom loved

John 21:23 DPro-NMS
GRK: ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει
KJV: that that disciple
INT: the disciple that not dies

2 Corinthians 10:18 DPro-NMS
GRK: ἑαυτὸν συνιστάνων ἐκεῖνός ἐστιν δόκιμος
KJV: For not he that commendeth himself
INT: himself commends this [one] is approved

2 Timothy 2:13 DPro-NMS
GRK: εἰ ἀπιστοῦμεν ἐκεῖνος πιστὸς μένει
KJV: we believe not, [yet] he abideth
INT: if we are unfaithful he faithful abides

James 1:7 DPro-NMS
GRK: ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὅτι λήμψεταί
KJV: let not that man think
INT: the man that that he will receive

1 John 2:6 DPro-NMS
GRK: ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν καὶ
KJV: to walk, even as he walked.
INT: ought even as he walked also

1 John 3:3 DPro-NMS
GRK: ἑαυτὸν καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν
KJV: himself, even as he is pure.
INT: himself even as he pure is

1 John 3:5 DPro-NMS
GRK: οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα
KJV: ye know that he was manifested to
INT: you know that he was revealed that

1 John 3:7 DPro-NMS
GRK: ἐστιν καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν
KJV: righteous, even as he is righteous.
INT: is even as he righteous is

1 John 3:16 DPro-NMS
GRK: ἀγάπην ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν
KJV: [of God], because he laid down
INT: love because he for us

1 John 4:17 DPro-NMS
GRK: ὅτι καθὼς ἐκεῖνός ἐστιν καὶ
KJV: because as he is, so
INT: that even as he is also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page