ἐκείνην
Englishman's Concordance
ἐκείνην (ekeinēn) — 10 Occurrences

Matthew 9:26 DPro-AFS
GRK: τὴν γῆν ἐκείνην
KJV: into all that land.
INT: the land that

Matthew 14:35 DPro-AFS
GRK: τὴν περίχωρον ἐκείνην καὶ προσήνεγκαν
KJV: into all that country round about, and
INT: the region round about that and brought

Matthew 18:32 DPro-AFS
GRK: τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι
KJV: thee all that debt, because
INT: the debt that I forgave you

Mark 6:55 DPro-AFS
GRK: τὴν χώραν ἐκείνην καὶ ἤρξαντο
KJV: And ran through that whole
INT: the country that and they began

Mark 13:24 DPro-AFS
GRK: τὴν θλίψιν ἐκείνην ὁ ἥλιος
KJV: days, after that tribulation, the sun
INT: the tribulation those the sun

Luke 15:14 DPro-AFS
GRK: τὴν χώραν ἐκείνην καὶ αὐτὸς
KJV: famine in that land; and
INT: the country that and he

John 1:39 DPro-AFS
GRK: τὴν ἡμέραν ἐκείνην ὥρα ἦν
KJV: with him that day: for
INT: the day that [The] hour was

Acts 14:21 DPro-AFS
GRK: τὴν πόλιν ἐκείνην καὶ μαθητεύσαντες
KJV: when they had preached the gospel to that city,
INT: the city that and having discipled

2 Timothy 1:12 DPro-AFS
GRK: φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν
KJV: against that day.
INT: to keep for that day

Hebrews 4:11 DPro-AFS
GRK: εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν
KJV: to enter into that rest, lest
INT: to enter into that rest

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page