ἐπέβαλον
Englishman's Concordance
ἐπέβαλον (epebalon) — 5 Occurrences

Matthew 26:50 V-AIA-3P
GRK: τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας
NAS: they came and laid hands
KJV: Then came they, and laid hands on
INT: Then having come to [him] they laid hands

Mark 14:46 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας
NAS: They laid hands on Him and seized
KJV: And they laid their hands
INT: and they laid the hands

Acts 4:3 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς
NAS: And they laid hands on them and put
KJV: And they laid hands on them,
INT: and they laid on them the

Acts 5:18 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας
NAS: They laid hands on the apostles
KJV: And laid their hands
INT: and laid the hands

Acts 21:27 V-AIA-3P
GRK: ὄχλον καὶ ἐπέβαλον ἐπ' αὐτὸν
NAS: the crowd and laid hands
KJV: the people, and laid hands on
INT: crowd and laid upon him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page