ἐφ'
Englishman's Concordance
ἐφ' (eph') — 82 Occurrences

Matthew 9:15 Prep
GRK: νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ' ὅσον μετ'
KJV: mourn, as long as the bridegroom
INT: bridechamber mourn as as long as with

Matthew 11:29 Prep
GRK: ζυγόν μου ἐφ' ὑμᾶς καὶ
KJV: my yoke upon you, and
INT: yoke of me upon you and

Matthew 12:26 Prep
GRK: Σατανᾶν ἐκβάλλει ἐφ' ἑαυτὸν ἐμερίσθη
NAS: he is divided against himself;
KJV: he is divided against himself;
INT: Satan casts out against himself he was divided

Matthew 12:28 Prep
GRK: ἄρα ἔφθασεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ
KJV: of God is come unto you.
INT: then has come upon you the

Matthew 21:44 Prep
GRK: τοῦτον συνθλασθήσεται ἐφ' ὃν δ'
KJV: but on whomsoever
INT: this will be broken on whomever moreover

Matthew 23:35 Prep
GRK: ὅπως ἔλθῃ ἐφ' ὑμᾶς πᾶν
KJV: That upon you may come
INT: so that should come upon you all [the]

Matthew 25:40 Prep
GRK: λέγω ὑμῖν ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε
NAS: I say to you, to the extent that you did
KJV: unto you, Inasmuch as
INT: I say to you to the extent as much as you did [it]

Matthew 25:45 Prep
GRK: λέγω ὑμῖν ἐφ' ὅσον οὐκ
NAS: I say to you, to the extent that you did
KJV: I say unto you, Inasmuch as ye did
INT: I say to you to the extent that not

Matthew 26:50 Prep
GRK: αὐτῷ Ἑταῖρε ἐφ' ὃ πάρει
KJV: and laid hands on Jesus, and
INT: to him Friend for what [purpose] are you come

Matthew 27:25 Prep
GRK: αἷμα αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς καὶ
KJV: His blood [be] on us, and
INT: blood of him [be] on us and

Mark 3:24 Prep
GRK: ἐὰν βασιλεία ἐφ' ἑαυτὴν μερισθῇ
NAS: is divided against itself,
KJV: be divided against itself,
INT: if a kingdom against itself be divided

Mark 3:25 Prep
GRK: ἐὰν οἰκία ἐφ' ἑαυτὴν μερισθῇ
NAS: is divided against itself,
KJV: be divided against itself,
INT: if a house against itself be divided

Mark 3:26 Prep
GRK: Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ' ἑαυτὸν καὶ
NAS: has risen up against himself
KJV: Satan rise up against himself, and
INT: Satan has risen up against himself and

Mark 9:22 Prep
GRK: ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ' ἡμᾶς
KJV: have compassion on us,
INT: us having compassion on us

Mark 11:2 Prep
GRK: πῶλον δεδεμένον ἐφ' ὃν οὐδεὶς
KJV: a colt tied, whereon never man
INT: a colt tied upon which no one

Mark 15:33 Prep
GRK: σκότος ἐγένετο ἐφ' ὅλην τὴν
NAS: darkness fell over the whole land
KJV: there was darkness over the whole land
INT: darkness came over all the

Luke 4:29 Prep
GRK: τοῦ ὄρους ἐφ' οὗ ἡ
KJV: of the hill whereon their
INT: of the hill upon which the

Luke 5:25 Prep
GRK: αὐτῶν ἄρας ἐφ' ὃ κατέκειτο
KJV: and took up that whereon he lay,
INT: them having taken up [that] on which he was lying

Luke 10:6 Prep
GRK: δὲ μή¦γε ἐφ' ὑμᾶς ἀνακάμψει
KJV: if not, it shall turn to you again.
INT: however not so to you it will return

Luke 10:9 Prep
GRK: αὐτοῖς Ἤγγικεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ
KJV: of God is come nigh unto you.
INT: to them Has drawn near to you the

Luke 11:17 Prep
GRK: Πᾶσα βασιλεία ἐφ' ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα
NAS: divided against itself
KJV: divided against itself
INT: Every kingdom against itself having been divided

Luke 11:18 Prep
GRK: ὁ Σατανᾶς ἐφ' ἑαυτὸν διεμερίσθη
NAS: also is divided against himself, how
KJV: also be divided against himself, how
INT: Satan against himself be divided

Luke 11:20 Prep
GRK: ἄρα ἔφθασεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ
KJV: of God is come upon you.
INT: then is come upon you the

Luke 11:22 Prep
GRK: αὐτοῦ αἴρει ἐφ' ᾗ ἐπεποίθει
KJV: all his armour wherein he trusted,
INT: of him he takes away in which he had trusted

Luke 12:14 Prep
GRK: ἢ μεριστὴν ἐφ' ὑμᾶς
NAS: or arbitrator over you?
KJV: or a divider over you?
INT: or arbitrator over you

Luke 13:4 Prep
GRK: δέκα ὀκτὼ ἐφ' οὓς ἔπεσεν
KJV: those eighteen, upon whom the tower
INT: ten [and] eight on whom fell

Luke 18:9 Prep
GRK: τοὺς πεποιθότας ἐφ' ἑαυτοῖς ὅτι
KJV: which trusted in themselves that
INT: who trusted in themselves that

Luke 19:14 Prep
GRK: τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ' ἡμᾶς
NAS: this man to reign over us.'
KJV: this [man] to reign over us.
INT: this [man] to reign over us

Luke 19:30 Prep
GRK: πῶλον δεδεμένον ἐφ' ὃν οὐδεὶς
KJV: a colt tied, whereon yet never man
INT: a colt tied on which no one

Luke 20:18 Prep
GRK: λίθον συνθλασθήσεται ἐφ' ὃν δ'
KJV: but on whomsoever
INT: stone will be broken on whomever moreover

Luke 21:12 Prep
GRK: πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ' ὑμᾶς τὰς
NAS: bringing you before kings
KJV: their hands on you, and
INT: all they will lay upon you the

Luke 21:34 Prep
GRK: καὶ ἐπιστῇ ἐφ' ὑμᾶς αἰφνίδιος
KJV: day come upon you unawares.
INT: and should come upon you suddenly

Luke 23:28 Prep
GRK: ἐμέ πλὴν ἐφ' ἑαυτὰς κλαίετε
KJV: but weep for yourselves, and
INT: me but for yourselves weep

Luke 23:30 Prep
GRK: ὄρεσιν πέσετε ἐφ' ἡμᾶς καὶ
KJV: to the mountains, Fall on us; and
INT: mountains Fall upon us and

Luke 23:44 Prep
GRK: σκότος ἐγένετο ἐφ' ὅλην τὴν
NAS: and darkness fell over the whole land
KJV: a darkness over all
INT: darkness came over all the

Luke 24:49 Prep
GRK: πατρός μου ἐφ' ὑμᾶς ὑμεῖς
KJV: of my Father upon you: but
INT: Father of me upon you you

John 1:33 Prep
GRK: μοι εἶπεν Ἐφ' ὃν ἂν
KJV: said unto me, Upon whom thou shalt see
INT: to me said Upon whom anyhow

Acts 1:8 Prep
GRK: ἁγίου πνεύματος ἐφ' ὑμᾶς καὶ
KJV: Ghost is come upon you: and
INT: Holy Spirit upon you and

Acts 1:21 Prep
GRK: καὶ ἐξῆλθεν ἐφ' ἡμᾶς ὁ
NAS: Jesus went in and out among us --
KJV: and out among us,
INT: and went out among us the

Acts 2:3 Prep
GRK: καὶ ἐκάθισεν ἐφ' ἕνα ἕκαστον
KJV: and it sat upon each of them.
INT: And sat upon one each

Acts 4:22 Prep
GRK: ὁ ἄνθρωπος ἐφ' ὃν γεγόνει
KJV: forty years old, on whom this
INT: the man on whom had taken place

Acts 5:11 Prep
GRK: φόβος μέγας ἐφ' ὅλην τὴν
NAS: fear came over the whole church,
KJV: fear came upon all the church,
INT: fear great upon all the

Acts 5:28 Prep
GRK: βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ' ἡμᾶς τὸ
KJV: man's blood upon us.
INT: purpose to bring upon us the

Acts 7:10 Prep
GRK: Αἴγυπτον καὶ ἐφ' ὅλον τὸν
INT: Egypt and over all the

Acts 7:11 Prep
GRK: δὲ λιμὸς ἐφ' ὅλην τὴν
NAS: a famine came over all Egypt
KJV: there came a dearth over all the land
INT: moreover a famine upon whole

Acts 7:27 Prep
GRK: καὶ δικαστὴν ἐφ' ἡμῶν
NAS: YOU A RULER AND JUDGE OVER US?
KJV: and a judge over us?
INT: and judge over us

Acts 7:33 Prep
GRK: γὰρ τόπος ἐφ' ᾧ ἕστηκας
INT: indeed [the] place on which you stand

Acts 11:15 Prep
GRK: ὥσπερ καὶ ἐφ' ἡμᾶς ἐν
KJV: them, as on us at
INT: even as also upon us in [the]

Acts 11:28 Prep
GRK: μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ' ὅλην τὴν
NAS: famine all over the world. And this
KJV: great dearth throughout all the world:
INT: is about to be over all the

Acts 15:17 Prep
GRK: τὰ ἔθνη ἐφ' οὓς ἐπικέκληται
KJV: all the Gentiles, upon whom my
INT: the Gentiles upon whom has been called

Acts 20:11 Prep
GRK: καὶ γευσάμενος ἐφ' ἱκανόν τε
INT: and having eaten for for long and

Acts 21:23 Prep
GRK: εὐχὴν ἔχοντες ἐφ' ἑαυτῶν
INT: a vow having on themselves

Acts 24:21 Prep
GRK: κρίνομαι σήμερον ἐφ' ὑμῶν
NAS: I am on trial before you today.'
INT: am judged this day by you

Acts 25:26 Prep
GRK: προήγαγον αὐτὸν ἐφ' ὑμῶν καὶ
NAS: you [all] and especially before you, King
KJV: him forth before you, and
INT: I brought forth him before you and

Romans 5:12 Prep
GRK: θάνατος διῆλθεν ἐφ' ᾧ πάντες
NAS: to all men, because all sinned--
KJV: all men, for that all
INT: death passed for that all

Romans 6:21 Prep
GRK: εἴχετε τότε ἐφ' οἷς νῦν
KJV: then in those things whereof
INT: had you then in the [things] of which now

Romans 7:1 Prep
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐφ' ὅσον χρόνον
KJV: a man as long as he liveth?
INT: the man for as long as time

Romans 8:20 Prep
GRK: τὸν ὑποτάξαντα ἐφ' ἑλπίδι
KJV: of him who hath subjected [the same] in hope,
INT: the [one] having subjected [it] in hope

Romans 11:13 Prep
GRK: τοῖς ἔθνεσιν ἐφ' ὅσον μὲν
NAS: to you who are Gentiles. Inasmuch then
KJV: to you Gentiles, inasmuch as I am
INT: the Gentiles inasmuch as much as indeed

Romans 16:19 Prep
GRK: πάντας ἀφίκετο ἐφ' ὑμῖν οὖν
NAS: I am rejoicing over you, but I want
KJV: on your behalf: but yet I would have
INT: all reached over you therefore

1 Corinthians 7:39 Prep
GRK: Γυνὴ δέδεται ἐφ' ὅσον χρόνον
INT: A wife is bound for as long as time

2 Corinthians 1:9 Prep
GRK: πεποιθότες ὦμεν ἐφ' ἑαυτοῖς ἀλλ'
KJV: not trust in ourselves, but
INT: be trusting we should be in self but

2 Corinthians 5:4 Prep
GRK: στενάζομεν βαρούμενοι ἐφ' ᾧ οὐ
NAS: being burdened, because we do not want
INT: we groan being burdened because that not

2 Corinthians 7:7 Prep
GRK: ᾗ παρεκλήθη ἐφ' ὑμῖν ἀναγγέλλων
KJV: he was comforted in you,
INT: with which he was encouraged as to you relating

2 Corinthians 9:14 Prep
GRK: τοῦ θεοῦ ἐφ' ὑμῖν
KJV: grace of God in you.
INT: of God upon you

2 Corinthians 10:7 Prep
GRK: λογιζέσθω πάλιν ἐφ' ἑαυτοῦ ὅτι
NAS: this again within himself, that just
INT: let him reckon again within himself that

Galatians 3:16 Prep
GRK: ἀλλ' ὡς ἐφ' ἑνός Καὶ
KJV: but as of one, And
INT: but as of one And

Galatians 4:1 Prep
GRK: Λέγω δέ ἐφ' ὅσον χρόνον
KJV: [That] the heir, as long as he is
INT: I say moreover for as long as time

Ephesians 2:7 Prep
GRK: ἐν χρηστότητι ἐφ' ἡμᾶς ἐν
NAS: in kindness toward us in Christ
KJV: in [his] kindness toward us through
INT: in kindness toward us in

Philippians 3:12 Prep
GRK: καὶ καταλάβω ἐφ' ᾧ καὶ
KJV: that I may apprehend that for which
INT: also I might lay hold for which also

Philippians 4:10 Prep
GRK: ἐμοῦ φρονεῖν ἐφ' ᾧ καὶ
KJV: hath flourished again; wherein ye were
INT: me thinking wherein which also

1 Thessalonians 3:7 Prep
GRK: παρεκλήθημεν ἀδελφοί ἐφ' ὑμῖν ἐπὶ
NAS: we were comforted about you through
KJV: we were comforted over you
INT: we were encouraged brothers as to you in

2 Thessalonians 1:10 Prep
GRK: μαρτύριον ἡμῶν ἐφ' ὑμᾶς ἐν
KJV: our testimony among you was believed)
INT: testimony of us to you in

2 Thessalonians 3:4 Prep
GRK: ἐν κυρίῳ ἐφ' ὑμᾶς ὅτι
NAS: in the Lord concerning you, that you are doing
KJV: in the Lord touching you, that
INT: in [the] Lord as to you that

Titus 3:6 Prep
GRK: οὗ ἐξέχεεν ἐφ' ἡμᾶς πλουσίως
KJV: Which he shed on us abundantly
INT: which he poured out on us richly

Hebrews 7:13 Prep
GRK: ἐφ' ὃν γὰρ
NAS: For the one concerning whom
KJV: For he of whom these things
INT: concerning whom indeed

James 2:7 Prep
GRK: τὸ ἐπικληθὲν ἐφ' ὑμᾶς
KJV: name by the which ye
INT: having been called upon you

1 Peter 4:14 Prep
GRK: θεοῦ πνεῦμα ἐφ' ὑμᾶς ἀναπαύεται
KJV: of God resteth upon you: on
INT: of God Spirit upon you rests

2 Peter 1:13 Prep
GRK: δὲ ἡγοῦμαι ἐφ' ὅσον εἰμὶ
KJV: I think it meet, as long as I am in
INT: moreover I esteem it as much [time] as I am

Revelation 2:24 Prep
GRK: οὐ βάλλω ἐφ' ὑμᾶς ἄλλο
KJV: they speak; I will put upon you none
INT: not I will cast upon you any other

Revelation 6:16 Prep
GRK: πέτραις πέσετε ἐφ' ἡμᾶς καὶ
KJV: rocks, Fall on us, and
INT: rocks Fall on us and

Revelation 19:14 Prep
GRK: ἠκολούθει αὐτῷ ἐφ' ἵπποις λευκοῖς
KJV: followed him upon white horses,
INT: were following him upon horses white

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page