1911. ἐπιβάλλω (epiballó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1911. ἐπιβάλλω (epiballó) — 18 Occurrences

Matthew 9:16 V-PIA-3S
GRK: οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους
NAS: But no one puts a patch of unshrunk
KJV: No man putteth a piece of new
INT: no one moreover puts a piece of cloth

Matthew 26:50 V-AIA-3P
GRK: τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας
NAS: they came and laid hands
KJV: Then came they, and laid hands on
INT: Then having come to [him] they laid hands

Mark 4:37 V-IIA-3S
GRK: τὰ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ
NAS: and the waves were breaking over the boat
KJV: and the waves beat into the ship,
INT: the waves beat into the

Mark 11:7 V-PIA-3P
GRK: Ἰησοῦν καὶ ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ τὰ
NAS: to Jesus and put their coats
KJV: their garments on him; and
INT: Jesus And they cast upon it the

Mark 14:46 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας
NAS: They laid hands on Him and seized
KJV: And they laid their hands
INT: and they laid the hands

Mark 14:72 V-APA-NMS
GRK: ἀπαρνήσῃ καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν
KJV: And when he thought thereon, he wept.
INT: you will deny and having thought thereon he wept

Luke 5:36 V-PIA-3S
GRK: καινοῦ σχίσας ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον
NAS: garment and puts it on an old
KJV: No man putteth a piece of a new
INT: new having torn puts [it] on a garment

Luke 9:62 V-APA-NMS
GRK: Ἰησοῦς Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα
NAS: to him, No one, after putting his hand
KJV: him, No man, having put his hand
INT: Jesus No one having laid the hand

Luke 15:12 V-PPA-ANS
GRK: μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς
NAS: of the estate that falls to me.' So
KJV: of goods that falleth [to me]. And
INT: to me that falling [to me] portion of the

Luke 20:19 V-ANA
GRK: οἱ ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ' αὐτὸν
NAS: tried to lay hands
KJV: hour sought to lay hands on
INT: the chief priests to lay on him

Luke 21:12 V-FIA-3P
GRK: τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ' ὑμᾶς
NAS: these things, they will lay their hands
KJV: all these, they shall lay their hands
INT: these things all they will lay upon you

John 7:30 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ' αὐτὸν
NAS: Him; and no man laid his hand
KJV: but no man laid hands on
INT: but no one laid upon him

John 7:44 V-AIA-3S
GRK: ἀλλ' οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ' αὐτὸν
INT: but no one laid on him

Acts 4:3 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς
NAS: And they laid hands on them and put
KJV: And they laid hands on them,
INT: and they laid on them the

Acts 5:18 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας
NAS: They laid hands on the apostles
KJV: And laid their hands
INT: and laid the hands

Acts 12:1 V-AIA-3S
GRK: τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴδης ὁ
NAS: Herod the king laid hands on some
KJV: the king stretched forth [his] hands
INT: the time put forth Herod the

Acts 21:27 V-AIA-3P
GRK: ὄχλον καὶ ἐπέβαλον ἐπ' αὐτὸν
NAS: the crowd and laid hands
KJV: the people, and laid hands on
INT: crowd and laid upon him

1 Corinthians 7:35 V-ASA-1S
GRK: βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω ἀλλὰ πρὸς
NAS: benefit; not to put a restraint
KJV: not that I may cast a snare upon you,
INT: a restraint you I might cast before but for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page