ἐπ'
Englishman's Concordance
ἐπ' (ep') — 145 Occurrences

Matthew 3:16 Prep
GRK: καὶ ἐρχόμενον ἐπ' αὐτόν
KJV: and lighting upon him:
INT: and lighting upon him

Matthew 4:4 Prep
GRK: Γέγραπται Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνῳ
KJV: not live by bread alone,
INT: It has been written Not by bread alone

Matthew 9:18 Prep
GRK: χεῖρά σου ἐπ' αὐτήν καὶ
KJV: thy hand upon her, and
INT: hand of you upon her and

Matthew 10:13 Prep
GRK: εἰρήνη ὑμῶν ἐπ' αὐτήν ἐὰν
KJV: peace come upon it: but
INT: peace of you upon it if

Matthew 12:18 Prep
GRK: πνεῦμά μου ἐπ' αὐτόν καὶ
KJV: my spirit upon him, and
INT: Spirit of me upon him and

Matthew 14:14 Prep
GRK: καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοῖς καὶ
KJV: was moved with compassion toward them,
INT: and was moved with compassion toward them and

Matthew 18:13 Prep
GRK: ὅτι χαίρει ἐπ' αὐτῷ μᾶλλον
NAS: to you, he rejoices over it more
KJV: more of that
INT: that he rejoices over it more

Matthew 18:26 Prep
GRK: λέγων Μακροθύμησον ἐπ' ἐμοί καὶ
KJV: Lord, have patience with me, and
INT: saying have patience with me and

Matthew 18:29 Prep
GRK: λέγων Μακροθύμησον ἐπ' ἐμοί καὶ
KJV: saying, Have patience with me, and
INT: saying Have patience with me and

Matthew 21:7 Prep
GRK: καὶ ἐπέθηκαν ἐπ' αὐτῶν τὰ
INT: and put upon them their

Matthew 21:19 Prep
GRK: ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ' αὐτήν καὶ
KJV: the way, he came to it, and
INT: road he came to it and

Matthew 27:27 Prep
GRK: πραιτώριον συνήγαγον ἐπ' αὐτὸν ὅλην
NAS: the whole [Roman] cohort around Him.
KJV: and gathered unto him
INT: praetorium gathered against him all

Matthew 27:42 Prep
GRK: καὶ πιστεύσομεν ἐπ' αὐτόν
INT: and we will believe in him

Mark 1:45 Prep
GRK: ἀλλ' ἔξω ἐπ' ἐρήμοις τόποις
INT: but out in solitary places

Mark 5:21 Prep
GRK: ὄχλος πολὺς ἐπ' αὐτόν καὶ
NAS: gathered around Him; and so He stayed
KJV: people gathered unto him: and
INT: a crowd great to him and

Mark 6:34 Prep
GRK: καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοὺς ὅτι
KJV: was moved with compassion toward them,
INT: and was moved with compassion toward them because

Mark 8:4 Prep
GRK: χορτάσαι ἄρτων ἐπ' ἐρημίας
KJV: here in the wilderness?
INT: to satisfy with bread in this desolate place

Mark 9:13 Prep
GRK: καθὼς γέγραπται ἐπ' αὐτόν
KJV: as it is written of him.
INT: as it has been written of him

Mark 10:11 Prep
GRK: ἄλλην μοιχᾶται ἐπ' αὐτήν
NAS: commits adultery against her;
KJV: committeth adultery against her.
INT: another commits adultery against her

Mark 10:16 Prep
GRK: τὰς χεῖρας ἐπ' αὐτά
KJV: put [his] hands upon them, and blessed
INT: the hands on them

Mark 11:7 Prep
GRK: καὶ ἐκάθισεν ἐπ' αὐτόν
KJV: and he sat upon him.
INT: and he sat on it

Mark 11:13 Prep
GRK: καὶ ἐλθὼν ἐπ' αὐτὴν οὐδὲν
KJV: and when he came to it, he found
INT: And having come to it nothing

Mark 12:14 Prep
GRK: ἀνθρώπων ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας τὴν
KJV: the way of God in truth: Is it lawful
INT: of men but with truth the

Mark 12:17 Prep
GRK: καὶ ἐξεθαύμαζον ἐπ' αὐτῷ
KJV: And they marvelled at him.
INT: And they marveled at him

Mark 12:32 Prep
GRK: Καλῶς διδάσκαλε ἐπ' ἀληθείας εἶπες
NAS: Teacher; You have truly stated
KJV: Master, thou hast said the truth: for
INT: Right teacher according to truth you have said

Mark 13:8 Prep
GRK: γὰρ ἔθνος ἐπ' ἔθνος καὶ
NAS: will rise up against nation,
KJV: nation shall rise against nation, and
INT: indeed nation against nation and

Mark 15:24 Prep
GRK: βάλλοντες κλῆρον ἐπ' αὐτὰ τίς
KJV: casting lots upon them, what
INT: casting lots for them who [and]

Luke 1:12 Prep
GRK: φόβος ἐπέπεσεν ἐπ' αὐτόν
KJV: fear fell upon him.
INT: fear fell upon him

Luke 2:25 Prep
GRK: ἦν ἅγιον ἐπ' αὐτόν
KJV: Ghost was upon him.
INT: was Holy upon him

Luke 2:40 Prep
GRK: θεοῦ ἦν ἐπ' αὐτό
KJV: of God was upon him.
INT: of God was upon him

Luke 3:22 Prep
GRK: ὡς περιστερὰν ἐπ' αὐτόν καὶ
KJV: like a dove upon him, and
INT: as a dove upon him and

Luke 4:4 Prep
GRK: ὅτι Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνῳ
KJV: not live by bread alone,
INT: That not on bread alone

Luke 4:18 Prep
GRK: Πνεῦμα Κυρίου ἐπ' ἐμέ οὗ
KJV: of the Lord [is] upon me,
INT: [The] Spirit of [the] Lord [is] upon me of which

Luke 4:25 Prep
GRK: ἐπ' ἀληθείας δὲ
NAS: famine came over all the land;
KJV: I tell you of a truth, many
INT: over in truth moreover

Luke 7:13 Prep
GRK: κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτῇ καὶ
KJV: her, he had compassion on her, and
INT: Lord was moved with compassion on her and

Luke 9:5 Prep
GRK: εἰς μαρτύριον ἐπ' αὐτούς
NAS: as a testimony against them.
KJV: for a testimony against them.
INT: for a testimony against them

Luke 9:62 Prep
GRK: τὴν χεῖρα ἐπ' ἄροτρον καὶ
KJV: his hand to the plough, and
INT: the hand upon [the] plow and

Luke 10:6 Prep
GRK: εἰρήνης ἐπαναπαήσεται ἐπ' αὐτὸν ἡ
KJV: peace shall rest upon it: if not,
INT: of peace will rest upon it the

Luke 12:58 Prep
GRK: ἀντιδίκου σου ἐπ' ἄρχοντα ἐν
NAS: with your opponent to appear before the magistrate,
KJV: adversary to the magistrate,
INT: adversary of you before a magistrate in

Luke 14:31 Prep
GRK: χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ' αὐτόν
NAS: the one coming against him with twenty
KJV: him that cometh against him
INT: thousand who comes against him

Luke 18:7 Prep
GRK: καὶ μακροθυμεῖ ἐπ' αὐτοῖς
NAS: and will He delay long over them?
KJV: though he bear long with them?
INT: and [is] being patient over them

Luke 19:27 Prep
GRK: με βασιλεῦσαι ἐπ' αὐτοὺς ἀγάγετε
NAS: me to reign over them, bring
KJV: that I should reign over them, bring
INT: me to reign over them bring

Luke 19:41 Prep
GRK: πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ' αὐτήν
NAS: the city and wept over it,
KJV: the city, and wept over it,
INT: city he wept over it

Luke 20:18 Prep
GRK: ὁ πεσὼν ἐπ' ἐκεῖνον τὸν
KJV: Whosoever shall fall upon that stone
INT: who has fallen on that

Luke 20:19 Prep
GRK: ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ' αὐτὸν τὰς
KJV: to lay hands on him; and
INT: chief priests to lay on him the

Luke 20:21 Prep
GRK: πρόσωπον ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας τὴν
INT: person but with truth the

Luke 21:10 Prep
GRK: Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπ' ἔθνος καὶ
NAS: will rise against nation
KJV: Nation shall rise against nation, and
INT: will rise up nation against nation and

Luke 22:52 Prep
GRK: τοὺς παραγενομένους ἐπ' αὐτὸν ἀρχιερεῖς
NAS: who had come against Him, Have you come
KJV: which were come to him,
INT: the [ones] having come out against him chief priests

Luke 22:53 Prep
GRK: τὰς χεῖρας ἐπ' ἐμέ ἀλλ'
KJV: no hands against me: but
INT: the hands against me but

Luke 22:59 Prep
GRK: διισχυρίζετο λέγων Ἐπ' ἀληθείας καὶ
NAS: saying, Certainly this man
KJV: saying, Of a truth
INT: strongly affirmed saying In truth also

Luke 23:28 Prep
GRK: μὴ κλαίετε ἐπ' ἐμέ πλὴν
KJV: weep not for me, but
INT: not weep for me but

Luke 23:38 Prep
GRK: καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ' αὐτῷ Ο
NAS: an inscription above Him, THIS
KJV: was written over him in letters
INT: also an inscription over him the

John 1:32 Prep
GRK: καὶ ἔμεινεν ἐπ' αὐτόν
KJV: and it abode upon him.
INT: and it remained upon him

John 1:33 Prep
GRK: καὶ μένον ἐπ' αὐτόν οὗτός
KJV: and remaining on him, the same
INT: and abiding on him he

John 3:36 Prep
GRK: θεοῦ μένει ἐπ' αὐτόν
KJV: of God abideth on him.
INT: of God abides on him

John 7:30 Prep
GRK: οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ' αὐτὸν τὴν
KJV: laid hands on him, because
INT: no one laid upon him the

John 7:44 Prep
GRK: οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ' αὐτὸν τὰς
KJV: laid hands on him.
INT: no one laid on him the

John 8:4 Prep
GRK: γυνὴ κατείληπται ἐπ' αὐτοφώρῳ μοιχευομένη
INT: woman was taken in the very act committing adultery

John 8:7 Prep
GRK: ὑμῶν πρῶτος ἐπ' αὐτὴν βαλέτω
KJV: cast a stone at her.
INT: among you first at her let him cast

John 8:59 Prep
GRK: ἵνα βάλωσιν ἐπ' αὐτόν Ἰησοῦς
KJV: to cast at him: but
INT: that they might cast at him Jesus

John 11:38 Prep
GRK: λίθος ἐπέκειτο ἐπ' αὐτῷ
NAS: and a stone was lying against it.
KJV: a stone lay upon it.
INT: a stone was lying upon it

John 12:14 Prep
GRK: ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ' αὐτό καθώς
KJV: a young ass, sat thereon; as it is
INT: a young donkey sat upon it as

John 12:16 Prep
GRK: ταῦτα ἦν ἐπ' αὐτῷ γεγραμμένα
KJV: were written of him, and
INT: these things were of him written

John 13:18 Prep
GRK: ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ' ἐμὲ τὴν
NAS: HAS LIFTED UP HIS HEEL AGAINST ME.'
KJV: his heel against me.
INT: bread lifted up against me the

John 18:4 Prep
GRK: τὰ ἐρχόμενα ἐπ' αὐτὸν ἐξῆλθεν
KJV: that should come upon him,
INT: that were coming upon him having gone forth

Acts 2:26 Prep
GRK: μου κατασκηνώσει ἐπ' ἐλπίδι
KJV: flesh shall rest in hope:
INT: of me will dwell in hope

Acts 4:27 Prep
GRK: συνήχθησαν γὰρ ἐπ' ἀληθείας ἐν
NAS: For truly in this city
KJV: For of a truth against
INT: were gathered together indeed truly of a truth in

Acts 7:10 Prep
GRK: αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ' Αἴγυπτον καὶ
NAS: him governor over Egypt
KJV: him governor over Egypt and
INT: him ruler over Egypt and

Acts 7:18 Prep
GRK: βασιλεὺς ἕτερος ἐπ' Αἴγυπτον ὃς
NAS: ANOTHER KING OVER EGYPT WHO
INT: king another over Egypt who

Acts 7:54 Prep
GRK: τοὺς ὀδόντας ἐπ' αὐτόν
KJV: they gnashed on him
INT: the teeth at him

Acts 7:57 Prep
GRK: ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ' αὐτόν
KJV: and ran upon him with one accord,
INT: rushed with one accord upon him

Acts 8:2 Prep
GRK: κοπετὸν μέγαν ἐπ' αὐτῷ
NAS: loud lamentation over him.
KJV: great lamentation over him.
INT: lamentation great over him

Acts 8:16 Prep
GRK: γὰρ ἦν ἐπ' οὐδενὶ αὐτῶν
KJV: he was fallen upon none of them:
INT: indeed was he upon any of them

Acts 8:17 Prep
GRK: τὰς χεῖρας ἐπ' αὐτούς καὶ
KJV: laid they [their] hands on them, and
INT: the hands upon them and

Acts 8:24 Prep
GRK: μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ' ἐμὲ ὧν
KJV: ye have spoken come upon me.
INT: nothing might come upon me of which

Acts 9:17 Prep
GRK: καὶ ἐπιθεὶς ἐπ' αὐτὸν τὰς
KJV: putting his hands on him said,
INT: and having laid upon him the

Acts 10:10 Prep
GRK: αὐτῶν ἐγένετο ἐπ' αὐτὸν ἔκστασις
KJV: he fell into a trance,
INT: they fell upon him a trance

Acts 10:34 Prep
GRK: στόμα εἶπεν Ἐπ' ἀληθείας καταλαμβάνομαι
NAS: I most certainly understand
KJV: and said, Of a truth
INT: [his] mouth said certainly truth I understand

Acts 11:15 Prep
GRK: τὸ ἅγιον ἐπ' αὐτοὺς ὥσπερ
KJV: Ghost fell on them, as
INT: Holy upon them even as

Acts 13:11 Prep
GRK: τε ἔπεσεν ἐπ' αὐτὸν ἀχλὺς
KJV: immediately there fell on him a mist
INT: moreover fell upon him a mist

Acts 13:51 Prep
GRK: τῶν ποδῶν ἐπ' αὐτοὺς ἦλθον
NAS: of their feet [in protest] against them and went
KJV: of their feet against them, and came
INT: of the feet against them they went

Acts 15:17 Prep
GRK: ὄνομά μου ἐπ' αὐτούς λέγει
INT: name of me upon them says

Acts 19:6 Prep
GRK: τὸ ἅγιον ἐπ' αὐτούς ἐλάλουν
KJV: Ghost came on them; and
INT: Holy upon them they were speaking

Acts 19:16 Prep
GRK: ὁ ἄνθρωπος ἐπ' αὐτοὺς ἐν
KJV: was leaped on them, and
INT: the man on them in

Acts 21:24 Prep
GRK: καὶ δαπάνησον ἐπ' αὐτοῖς ἵνα
KJV: and be at charges with them, that
INT: and be at expense for them that

Acts 21:27 Prep
GRK: καὶ ἐπέβαλον ἐπ' αὐτὸν τὰς
KJV: laid hands on him,
INT: and laid upon him the

Acts 21:32 Prep
GRK: ἑκατοντάρχας κατέδραμεν ἐπ' αὐτούς οἱ
KJV: and ran down unto them:
INT: centurions ran down upon them

Acts 25:9 Prep
GRK: τούτων κριθῆναι ἐπ' ἐμοῦ
NAS: and stand trial before me on these
KJV: of these things before me?
INT: these things to be judged before me

Acts 26:6 Prep
GRK: καὶ νῦν ἐπ' ἐλπίδι τῆς
KJV: and am judged for the hope
INT: And now for [the] hope of the

Romans 4:18 Prep
GRK: παρ' ἐλπίδα ἐπ' ἐλπίδι ἐπίστευσεν
NAS: In hope against hope he believed,
KJV: hope believed in hope, that
INT: against hope in hope believed

Romans 5:2 Prep
GRK: καὶ καυχώμεθα ἐπ' ἐλπίδι τῆς
KJV: and rejoice in hope of the glory
INT: also we boast in hope of the

Romans 9:33 Prep
GRK: ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτῷ οὐ
KJV: whosoever believeth on him shall
INT: whoever believes on him not

Romans 10:11 Prep
GRK: ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτῷ οὐ
KJV: Whosoever believeth on him shall
INT: that believes on him not

Romans 10:19 Prep
GRK: παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ' οὐκ ἔθνει
KJV: to jealousy by [them that are] no
INT: will provoke to jealousy you through [those] not a nation

Romans 10:19 Prep
GRK: οὐκ ἔθνει ἐπ' ἔθνει ἀσυνέτῳ
KJV: people, [and] by a foolish
INT: not a nation through a nation without understanding

Romans 15:3 Prep
GRK: σὲ ἐπέπεσαν ἐπ' ἐμέ
KJV: thee fell on me.
INT: you fell on me

Romans 15:12 Prep
GRK: ἄρχειν ἐθνῶν ἐπ' αὐτῷ ἔθνη
KJV: the Gentiles; in him
INT: to rule [the] Gentiles in him [the] Gentiles

Romans 15:20 Prep
GRK: ἵνα μὴ ἐπ' ἀλλότριον θεμέλιον
KJV: I should build upon another man's
INT: that not upon another's foundation

1 Corinthians 9:10 Prep
GRK: ὅτι ὀφείλει ἐπ' ἐλπίδι ὁ
KJV: should plow in hope; and
INT: that ought in order that hope he that

1 Corinthians 9:10 Prep
GRK: ὁ ἀλοῶν ἐπ' ἐλπίδι τοῦ
KJV: should be partaker of his
INT: he that threshes in hope

2 Corinthians 9:6 Prep
GRK: ὁ σπείρων ἐπ' εὐλογίαις ἐπ'
KJV: he which soweth bountifully shall reap
INT: he that sows on blessings upon

2 Corinthians 9:6 Prep
GRK: ἐπ' εὐλογίαις ἐπ' εὐλογίαις καὶ
KJV: shall reap also bountifully.
INT: on blessings upon blessings also

2 Corinthians 12:9 Prep
GRK: ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ' ἐμὲ ἡ
KJV: of Christ may rest upon me.
INT: that might dwell upon me the

Galatians 5:13 Prep
GRK: Ὑμεῖς γὰρ ἐπ' ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε
KJV: ye have been called unto liberty; only
INT: you Because for freedom were called

Galatians 6:16 Prep
GRK: στοιχήσουσιν εἰρήνη ἐπ' αὐτοὺς καὶ
KJV: rule, peace [be] on them, and
INT: will walk peace [be] upon them and

1 Thessalonians 2:16 Prep
GRK: ἔφθασεν δὲ ἐπ' αὐτοὺς ἡ
KJV: the wrath is come upon them to
INT: is come moreover upon them the

2 Thessalonians 2:1 Prep
GRK: ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ' αὐτόν
KJV: [by] our gathering together unto him,
INT: our gathering together to him

1 Timothy 1:16 Prep
GRK: μελλόντων πιστεύειν ἐπ' αὐτῷ εἰς
KJV: believe on him
INT: being about to believe on him to

2 Timothy 2:14 Prep
GRK: μὴ λογομαχεῖν ἐπ' οὐδὲν χρήσιμον
KJV: profit, [but] to the subverting
INT: not to dispute about words for nothing profitable

Titus 1:2 Prep
GRK: ἐπ' ἐλπίδι ζωῆς
KJV: In hope of eternal
INT: in [the] hope of life

Hebrews 1:2 Prep
GRK: ἐπ' ἐσχάτου τῶν
KJV: Hath in these last
INT: in last the

Hebrews 2:13 Prep
GRK: ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ' αὐτῷ καὶ
KJV: will put my trust in him. And
INT: will be trusting in him And

Hebrews 6:7 Prep
GRK: πιοῦσα τὸν ἐπ' αὐτῆς ἐρχόμενον
KJV: that cometh oft upon it, and
INT: having drunk the upon it coming

Hebrews 7:11 Prep
GRK: λαὸς γὰρ ἐπ' αὐτῆς νενομοθέτηται
NAS: priesthood (for on the basis of it the people
KJV: priesthood, (for under it the people
INT: people indeed upon it had received [the] law

James 5:7 Prep
GRK: γῆς μακροθυμῶν ἐπ' αὐτῷ ἕως
NAS: being patient about it, until
KJV: and hath long patience for it,
INT: earth being patient for it until

James 5:14 Prep
GRK: καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτὸν ἀλείψαντες
NAS: and they are to pray over him, anointing
KJV: and let them pray over him, anointing
INT: and let them pray over him having anointed

1 Peter 1:20 Prep
GRK: φανερωθέντος δὲ ἐπ' ἐσχάτου τῶν
KJV: but was manifest in these last times
INT: having been revealed however at [the] last

1 Peter 2:6 Prep
GRK: ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτῷ οὐ
KJV: and he that believeth on him shall
INT: he that believes on him no

1 Peter 5:7 Prep
GRK: ὑμῶν ἐπιρίψαντες ἐπ' αὐτόν ὅτι
KJV: your care upon him; for
INT: of you having cast upon him because

2 Peter 3:3 Prep
GRK: ὅτι ἐλεύσονται ἐπ' ἐσχάτων τῶν
KJV: that there shall come in the last days
INT: that will come in last of the

1 John 3:3 Prep
GRK: ἐλπίδα ταύτην ἐπ' αὐτῷ ἁγνίζει
KJV: this hope in him purifieth
INT: hope this in him purifies

Jude 1:18 Prep
GRK: ὑμῖν ὅτι Ἐπ' ἐσχάτου τοῦ
INT: to you in [the] last

Revelation 1:7 Prep
GRK: καὶ κόψονται ἐπ' αὐτὸν πᾶσαι
NAS: will mourn over Him. So
KJV: shall wail because of him.
INT: and will wail on account of him all

Revelation 1:17 Prep
GRK: δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ' ἐμὲ λέγων
KJV: right hand upon me, saying
INT: right hand of him upon me saying

Revelation 3:12 Prep
GRK: καὶ γράψω ἐπ' αὐτὸν τὸ
KJV: and I will write upon him the name
INT: and I will write upon him the

Revelation 6:2 Prep
GRK: ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν ἔχων
KJV: and he that sat on him had
INT: the [one] sitting on it having

Revelation 6:4 Prep
GRK: τῷ καθημένῳ ἐπ' αὐτὸν ἐδόθη
KJV: to him that sat thereon to take peace
INT: to him sitting on it was given

Revelation 6:5 Prep
GRK: ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν ἔχων
KJV: and he that sat on him had
INT: the [one] sitting on it having

Revelation 7:15 Prep
GRK: θρόνου σκηνώσει ἐπ' αὐτούς
KJV: the throne shall dwell among them.
INT: throne will tabernacle over them

Revelation 7:16 Prep
GRK: μὴ πέσῃ ἐπ' αὐτοὺς ὁ
KJV: the sun light on them, nor
INT: at all shall fall upon them the

Revelation 9:11 Prep
GRK: ἔχουσιν ἐπ' αὐτῶν βασιλέα
NAS: as king over them, the angel
KJV: a king over them,
INT: they have over them a king

Revelation 9:17 Prep
GRK: τοὺς καθημένους ἐπ' αὐτῶν ἔχοντας
KJV: and them that sat on them, having
INT: those sitting on them having

Revelation 11:10 Prep
GRK: γῆς χαίρουσιν ἐπ' αὐτοῖς καὶ
KJV: the earth shall rejoice over them, and
INT: earth will rejoice over them and

Revelation 17:9 Prep
GRK: γυνὴ κάθηται ἐπ' αὐτῶν
KJV: seven mountains, on which the woman
INT: woman sits on them

Revelation 18:9 Prep
GRK: καὶ κόψονται ἐπ' αὐτὴν οἱ
NAS: and lament over her when
KJV: and lament for her, when
INT: and will wail for her the

Revelation 18:11 Prep
GRK: καὶ πενθοῦσιν ἐπ' αὐτήν ὅτι
NAS: and mourn over her, because
KJV: and mourn over her; for
INT: and mourn for her because

Revelation 18:20 Prep
GRK: Εὐφραίνου ἐπ' αὐτῇ οὐρανέ
NAS: Rejoice over her, O heaven,
KJV: Rejoice over her, [thou] heaven,
INT: Rejoice over her O heaven

Revelation 19:11 Prep
GRK: ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν πιστὸς
KJV: and he that sat upon him [was] called
INT: he who sits upon it faithful

Revelation 19:18 Prep
GRK: τῶν καθημένων ἐπ' αὐτῶν καὶ
KJV: and of them that sit on them, and
INT: of those who sit on them and

Revelation 20:4 Prep
GRK: καὶ ἐκάθισαν ἐπ' αὐτούς καὶ
KJV: and they sat upon them, and
INT: and they sat upon them and

Revelation 20:11 Prep
GRK: τὸν καθήμενον ἐπ' αὐτόν οὗ
KJV: and him that sat on it, from
INT: him who sits on it whose

Revelation 21:14 Prep
GRK: δώδεκα καὶ ἐπ' αὐτῶν δώδεκα
INT: twelve and in them twelve

Revelation 22:5 Prep
GRK: θεὸς φωτίσει ἐπ' αὐτούς καὶ
INT: God enlightens above them and

Revelation 22:18 Prep
GRK: τις ἐπιθῇ ἐπ' αὐτά ἐπιθήσει
KJV: God shall add unto him the plagues
INT: anyone should add to these things will add

Revelation 22:18 Prep
GRK: ὁ θεὸς ἐπ' αὐτὸν τὰς
INT: God unto him the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page