ἔπειτα
Englishman's Concordance
ἔπειτα (epeita) — 16 Occurrences

Luke 16:7 Adv
GRK: ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν
NAS: Then he said to another,
KJV: Then said he to another,
INT: Then to another he said

John 11:7 Adv
GRK: ἔπειτα μετὰ τοῦτο
NAS: Then after this
KJV: Then after that
INT: Then after this

1 Corinthians 12:28 Adv
GRK: τρίτον διδασκάλους ἔπειτα δυνάμεις ἔπειτα
NAS: third teachers, then miracles, then
KJV: teachers, after that miracles,
INT: thirdly teachers then miracles then

1 Corinthians 12:28 Adv
GRK: ἔπειτα δυνάμεις ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων
NAS: then miracles, then gifts of healings,
INT: then miracles then gifts of healing

1 Corinthians 15:6 Adv
GRK: ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω
NAS: After that He appeared to more than
KJV: After that, he was seen of above
INT: Then he appeared to more than

1 Corinthians 15:7 Adv
GRK: ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ
NAS: then He appeared to James,
KJV: After that, he was seen of James;
INT: Then he appeared to James

1 Corinthians 15:23 Adv
GRK: ἀπαρχὴ Χριστός ἔπειτα οἱ τοῦ
NAS: the first fruits, after that those
KJV: the firstfruits; afterward they that are
INT: [the] first-fruit Christ then those of

1 Corinthians 15:46 Adv
GRK: τὸ ψυχικόν ἔπειτα τὸ πνευματικόν
NAS: but the natural; then the spiritual.
KJV: that which is natural; and afterward that which is spiritual.
INT: the natural then the spiritual

Galatians 1:18 Adv
GRK: Ἔπειτα μετὰ τρία
NAS: Then three years
KJV: Then after three
INT: Then after three

Galatians 1:21 Adv
GRK: ἔπειτα ἦλθον εἰς
NAS: Then I went into the regions
KJV: Afterwards I came into
INT: Then I came into

Galatians 2:1 Adv
GRK: Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων
NAS: Then after an interval of fourteen
KJV: Then fourteen years
INT: Then after fourteen

1 Thessalonians 4:17 Adv
GRK: ἔπειτα ἡμεῖς οἱ
NAS: Then we who are alive and remain
KJV: Then we which
INT: then we the

Hebrews 7:2 Adv
GRK: Βασιλεὺς Δικαιοσύνης ἔπειτα δὲ καὶ
NAS: of righteousness, and then also
KJV: and after that also
INT: king of righteousness then moreover also

Hebrews 7:27 Adv
GRK: θυσίας ἀναφέρειν ἔπειτα τῶν τοῦ
NAS: sins and then for the [sins] of the people,
KJV: sins, and then for the people's:
INT: sacrifices to offer up then for those of the

James 3:17 Adv
GRK: ἁγνή ἐστιν ἔπειτα εἰρηνική ἐπιεικής
NAS: is first pure, then peaceable, gentle,
KJV: first pure, then peaceable, gentle,
INT: pure is then peaceful gentle

James 4:14 Adv
GRK: ὀλίγον φαινομένη ἔπειτα καὶ ἀφανιζομένη
NAS: for a little while and then vanishes away.
KJV: and then vanisheth away.
INT: a little [while] appears then moreover vanishes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page