ἐπεὶ
Englishman's Concordance
ἐπεὶ (epei) — 27 Occurrences

Matthew 18:32 Conj
GRK: ἀφῆκά σοι ἐπεὶ παρεκάλεσάς με
NAS: that debt because you pleaded
KJV: that debt, because thou desiredst me:
INT: I forgave you since you begged me

Matthew 21:46 Conj
GRK: τοὺς ὄχλους ἐπεὶ εἰς προφήτην
INT: the crowds because as a prophet

Matthew 27:6 Conj
GRK: τὸν κορβανᾶν ἐπεὶ τιμὴ αἵματός
NAS: them into the temple treasury, since it is the price
KJV: the treasury, because it is
INT: the treasury since [the] price of blood

Mark 15:42 Conj
GRK: ὀψίας γενομένης ἐπεὶ ἦν παρασκευή
NAS: come, because it was the preparation day,
KJV: was come, because it was
INT: evening having arrived since it was [the] Preparation

Luke 1:34 Conj
GRK: ἔσται τοῦτο ἐπεὶ ἄνδρα οὐ
NAS: can this be, since I am a virgin?
KJV: this be, seeing I know not
INT: will be this since a man not

John 13:29 Conj
GRK: γὰρ ἐδόκουν ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον
NAS: were supposing, because Judas
KJV: [of them] thought, because Judas
INT: indeed thought since the moneybag

John 19:31 Conj
GRK: οὖν Ἰουδαῖοι ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν
KJV: therefore, because it was
INT: Therefore [the] Jews because [the] preparation it was

Romans 3:6 Conj
GRK: μὴ γένοιτο ἐπεὶ πῶς κρινεῖ
NAS: May it never be! For otherwise, how
KJV: God forbid: for then how shall
INT: never may it be otherwise how will judge

Romans 11:6 Conj
GRK: ἐξ ἔργων ἐπεὶ ἡ χάρις
NAS: of works, otherwise grace
KJV: of works: otherwise grace is
INT: of works otherwise grace

Romans 11:6 Conj
GRK: ἐστὶν χάρις ἐπεὶ τὸ ἔργον
KJV: no more grace: otherwise work is
INT: is it grace else work

Romans 11:22 Conj
GRK: τῇ χρηστότητι ἐπεὶ καὶ σὺ
NAS: in His kindness; otherwise you also
KJV: in [his] goodness: otherwise thou
INT: the kindness otherwise also you

1 Corinthians 5:10 Conj
GRK: ἢ εἰδωλολάτραις ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα
KJV: with idolaters; for then
INT: or idolaters since you ought then

1 Corinthians 7:14 Conj
GRK: τῷ ἀδελφῷ ἐπεὶ ἄρα τὰ
NAS: her believing husband; for otherwise your children
INT: the husband else then the

1 Corinthians 14:12 Conj
GRK: καὶ ὑμεῖς ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε
NAS: also you, since you are zealous
KJV: so ye, forasmuch as ye are zealous
INT: also you since zealous you are

1 Corinthians 14:16 Conj
GRK: ἐπεὶ ἐὰν εὐλογῇς
NAS: Otherwise if you bless
KJV: Else when thou shalt bless
INT: Else if you bless

1 Corinthians 15:29 Conj
GRK: Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν
NAS: Otherwise, what will those
KJV: Else what shall they do
INT: otherwise what will they do

2 Corinthians 11:18 Conj
GRK: ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται
NAS: Since many boast
KJV: Seeing that many glory
INT: Since many boast

2 Corinthians 13:3 Conj
GRK: ἐπεὶ δοκιμὴν ζητεῖτε
NAS: since you are seeking for proof
KJV: Since ye seek a proof
INT: Since a proof you seek

Hebrews 2:14 Conj
GRK: ἐπεὶ οὖν τὰ
NAS: Therefore, since the children share
KJV: Forasmuch then as the children
INT: Since therefore the

Hebrews 4:6 Conj
GRK: ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται
NAS: Therefore, since it remains for some
KJV: Seeing therefore it remaineth
INT: Since therefore it remains [for]

Hebrews 5:2 Conj
GRK: καὶ πλανωμένοις ἐπεὶ καὶ αὐτὸς
NAS: and misguided, since he himself
KJV: on them that are out of the way; for that he
INT: and erring since also himself

Hebrews 5:11 Conj
GRK: δυσερμήνευτος λέγειν ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε
NAS: and [it is] hard to explain, since you have become
KJV: hard to be uttered, seeing ye are dull
INT: difficult in interpretation to speak since sluggish you have become

Hebrews 6:13 Conj
GRK: ὁ θεός ἐπεὶ κατ' οὐδενὸς
NAS: to Abraham, since He could
KJV: to Abraham, because he could
INT: God since by no one

Hebrews 9:17 Conj
GRK: νεκροῖς βεβαία ἐπεὶ μὴ τότε
KJV: men are dead: otherwise it is of
INT: death [is] affirmed since not then

Hebrews 9:26 Conj
GRK: ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν
NAS: Otherwise, He would have needed
KJV: For then must he
INT: since it was necessary for him

Hebrews 10:2 Conj
GRK: ἐπεὶ οὐκ ἂν
NAS: Otherwise, would they not have ceased
KJV: For then would they not
INT: Since not anyhow

Hebrews 11:11 Conj
GRK: καιρὸν ἡλικίας ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο
NAS: of life, since she considered
KJV: age, because she judged
INT: time seasonable since faithful she considered

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page