ἐργαζομένους
Englishman's Concordance
ἐργαζομένους (ergazomenous) — 1 Occurrence

2 Thessalonians 3:11 V-PPM/P-AMP
GRK: ἀτάκτως μηδὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ περιεργαζομένους
NAS: an undisciplined life, doing no work
KJV: disorderly, working not at all,
INT: disorderly not at all working but being busybodies

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page