ἐργάζονται
Englishman's Concordance
ἐργάζονται (ergazontai) — 1 Occurrence

Revelation 18:17 V-PIM/P-3P
GRK: τὴν θάλασσαν ἐργάζονται ἀπὸ μακρόθεν
NAS: and as many as make their living by the sea,
KJV: and as many as trade by sea, stood
INT: the sea trade by of distance

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page