ἐργαζόμενοι
Englishman's Concordance
ἐργαζόμενοι (ergazomenoi) — 6 Occurrences

Matthew 7:23 V-PPM/P-NMP
GRK: ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν
NAS: you; DEPART FROM ME, YOU WHO PRACTICE LAWLESSNESS.'
KJV: from me, ye that work iniquity.
INT: me those who work lawlessness

1 Corinthians 4:12 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις
NAS: and we toil, working with our own
KJV: labour, working with our own
INT: and toil working with the own

1 Corinthians 9:13 V-PPM/P-NMP
GRK: τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι τὰ ἐκ
NAS: that those who perform sacred services
KJV: that they which minister about holy things
INT: those sacred working the things of

1 Thessalonians 2:9 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ
NAS: and hardship, [how] working night
KJV: travail: for labouring night and
INT: and day working for

2 Thessalonians 3:8 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ
NAS: and hardship we [kept] working night
KJV: for nought; but wrought with labour
INT: and day working in order

2 Thessalonians 3:12 V-PPM/P-NMP
GRK: μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν
NAS: Christ to work in quiet fashion
KJV: quietness they work, and eat
INT: with quietness working of themselves

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page