ἔργοις
Englishman's Concordance
ἔργοις (ergois) — 13 Occurrences

Luke 11:48 N-DNP
GRK: συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων
NAS: and approve the deeds of your fathers;
KJV: ye allow the deeds of your
INT: consent to the works of the fathers

John 10:38 N-DNP
GRK: πιστεύητε τοῖς ἔργοις πιστεύετε ἵνα
NAS: Me, believe the works, so
KJV: believe the works: that
INT: you believe the works believe that

Acts 7:22 N-DNP
GRK: λόγοις καὶ ἔργοις αὐτοῦ
NAS: in words and deeds.
KJV: and in deeds.
INT: words and works of him

Acts 7:41 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν
NAS: and were rejoicing in the works of their hands.
KJV: in the works of their own
INT: in the works of the hands

Ephesians 2:10 N-DNP
GRK: Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς
NAS: Jesus for good works, which God
KJV: unto good works, which God
INT: Jesus for works good which

Ephesians 5:11 N-DNP
GRK: συνκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις
NAS: in the unfruitful deeds of darkness,
KJV: with the unfruitful works of darkness,
INT: have fellowship with the works unfruitful

Colossians 1:21 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς
NAS: in mind, [engaged] in evil deeds,
KJV: by wicked works, yet now
INT: by the works evil

1 Timothy 5:10 N-DNP
GRK: ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη
NAS: for good works; [and] if
KJV: for good works; if she have brought up
INT: in works good being borne witness to

1 Timothy 6:18 N-DNP
GRK: πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς εὐμεταδότους
NAS: in good works, to be generous
KJV: good works, ready to distribute,
INT: to be rich in works good generous in distributing

Titus 1:16 N-DNP
GRK: τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται βδελυκτοὶ
NAS: God, but by [their] deeds they deny
KJV: but in works they deny
INT: in the however works deny [him] detestable

James 2:22 N-DNP
GRK: συνήργει τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ
NAS: was working with his works, and as a result
KJV: wrought with his works, and by
INT: was working with the works of him and

2 Peter 2:8 N-DNP
GRK: δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν
NAS: day by [their] lawless deeds),
KJV: day with [their] unlawful deeds;)
INT: righteous with [their] lawless works tormented

2 John 1:11 N-DNP
GRK: κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς
NAS: participates in his evil deeds.
KJV: of his evil deeds.
INT: partakes in the works of him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page