ἔργον
Englishman's Concordance
ἔργον (ergon) — 40 Occurrences

Matthew 26:10 N-ANS
GRK: τῇ γυναικί ἔργον γὰρ καλὸν
NAS: For she has done a good deed to Me.
KJV: she hath wrought a good work upon me.
INT: to the woman a work indeed good

Mark 13:34 N-ANS
GRK: ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ
NAS: [assigning] to each one his task, also
KJV: to every man his work, and commanded
INT: to each one the work of him And

Mark 14:6 N-ANS
GRK: παρέχετε καλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν
NAS: her? She has done a good deed to Me.
KJV: she hath wrought a good work on me.
INT: do you cause a good work she did toward

John 4:34 N-ANS
GRK: αὐτοῦ τὸ ἔργον
NAS: Me and to accomplish His work.
KJV: to finish his work.
INT: of him the work

John 6:29 N-NNS
GRK: ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ
NAS: to them, This is the work of God,
KJV: This is the work of God, that
INT: is the work of God

John 7:21 N-ANS
GRK: αὐτοῖς Ἓν ἔργον ἐποίησα καὶ
NAS: one deed, and you all
KJV: I have done one work, and ye
INT: to them One work I did and

John 10:32 N-ANS
GRK: ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε
KJV: which of those works do ye stone me?
INT: which of them work me do you stone

John 17:4 N-ANS
GRK: γῆς τὸ ἔργον τελειώσας ὃ
NAS: having accomplished the work which
KJV: I have finished the work which
INT: earth the work having completed which

Acts 5:38 N-NNS
GRK: ἢ τὸ ἔργον τοῦτο καταλυθήσεται
NAS: or action is of men,
KJV: or this work be of
INT: or the work this it will be overthrown

Acts 13:2 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι
NAS: and Saul for the work to which
KJV: for the work whereunto
INT: for the work to which I have called

Acts 13:41 N-ANS
GRK: ἀφανίσθητε ὅτι ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ
NAS: FOR I AM ACCOMPLISHING A WORK IN YOUR DAYS,
KJV: I work a work in your
INT: perish for a work work I

Acts 13:41 N-ANS
GRK: ἡμέραις ὑμῶν ἔργον ὃ οὐ
NAS: IN YOUR DAYS, A WORK WHICH
KJV: your days, a work which ye shall
INT: days of you a work which never

Acts 14:26 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν
NAS: of God for the work that they had accomplished.
KJV: for the work which
INT: for the work which they fulfilled

Acts 15:38 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ἔργον μὴ συμπαραλαμβάνειν
NAS: and had not gone with them to the work.
KJV: with them to the work.
INT: to the work not to take with [them]

Romans 2:15 N-ANS
GRK: ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου
NAS: in that they show the work of the Law
KJV: Which shew the work of the law written
INT: show the work of the law

Romans 11:6 Noun-NNS
GRK: ἐπεὶ τὸ ἔργον οὐκέτι ἐστίν
KJV: grace: otherwise work is no more
INT: else work no longer is

Romans 11:6 Noun-NNS
GRK: οὐκέτι ἐστίν ἔργον
KJV: is no more work.
INT: no longer is work

Romans 14:20 N-ANS
GRK: κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ
NAS: Do not tear down the work of God
KJV: not the work of God.
INT: destroy the work of God

1 Corinthians 3:13 N-NNS
GRK: ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται
NAS: each man's work will become evident;
KJV: Every man's work shall be made
INT: of each the work manifest will become

1 Corinthians 3:13 N-NNS
GRK: ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν
NAS: the quality of each man's work.
KJV: every man's work of what sort
INT: of each the work what sort it is

1 Corinthians 3:14 N-NNS
GRK: τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ
NAS: If any man's work which he has built
KJV: If any man's work abide which
INT: of anyone the work abides which

1 Corinthians 3:15 N-NNS
GRK: τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται ζημιωθήσεται
NAS: any man's work is burned
KJV: If any man's work shall be burned,
INT: of anyone the work will be consumed he will suffer loss

1 Corinthians 5:2 N-ANS
GRK: ὁ τὸ ἔργον τοῦτο πράξας
NAS: this deed would be removed
KJV: this deed might be taken away
INT: the [one] the work this having done

1 Corinthians 9:1 N-NNS
GRK: οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς
NAS: our Lord? Are you not my work in the Lord?
KJV: ye my work in the Lord?
INT: not the work of me you

1 Corinthians 16:10 N-ANS
GRK: τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου ἐργάζεται
NAS: the Lord's work, as I also
KJV: he worketh the work of the Lord,
INT: the indeed work of [the] Lord he works

2 Corinthians 9:8 N-ANS
GRK: εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν
NAS: for every good deed;
KJV: every good work:
INT: into every work good

Galatians 6:4 N-ANS
GRK: τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω
NAS: his own work, and then
KJV: prove his own work, and then
INT: but [the] work of himself let prove

Ephesians 4:12 N-ANS
GRK: ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας εἰς
NAS: of the saints for the work of service,
KJV: for the work of the ministry,
INT: saints for work of [the] ministry for

Philippians 1:6 N-ANS
GRK: ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει
NAS: a good work in you will perfect
KJV: he which hath begun a good work in you
INT: in you a work good will complete [it]

Philippians 2:30 N-ANS
GRK: διὰ τὸ ἔργον Χριστοῦ μέχρι
NAS: to death for the work of Christ,
KJV: for the work of Christ
INT: for the sake of the work of Christ unto

1 Thessalonians 5:13 N-ANS
GRK: διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν εἰρηνεύετε
NAS: because of their work. Live in peace
KJV: their work's sake. [And] be at peace
INT: on account of the work of them Be at peace

2 Thessalonians 1:11 N-ANS
GRK: ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν
NAS: for goodness and the work of faith
KJV: and the work of faith
INT: of goodness and work of faith with

2 Timothy 2:21 N-ANS
GRK: εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον
NAS: for every good work.
KJV: every good work.
INT: for every work good having been prepared

2 Timothy 3:17 N-ANS
GRK: πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος
NAS: for every good work.
KJV: all good works.
INT: to every work good fully equipped

2 Timothy 4:5 N-ANS
GRK: πᾶσιν κακοπάθησον ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ
NAS: do the work of an evangelist,
KJV: do the work of an evangelist,
INT: all things endure afflictions [the] work do of an evangelist

Titus 1:16 N-ANS
GRK: πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι
NAS: for any good deed.
KJV: every good work reprobate.
INT: as to every work good found worthless

Titus 3:1 N-ANS
GRK: πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους
NAS: for every good deed,
KJV: every good work,
INT: for every work good ready

James 1:4 N-ANS
GRK: δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω
NAS: [its] perfect result, so
KJV: [her] perfect work, that
INT: and [the] endurance work perfect let have

1 Peter 1:17 N-ANS
GRK: τὸ ἑκάστου ἔργον ἐν φόβῳ
NAS: to each one's work, conduct
KJV: every man's work, pass
INT: the of each work in fear

Revelation 22:12 N-NNS
GRK: ὡς τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ
NAS: according to what he has done.
KJV: according as his work shall be.
INT: as the work is his

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page