ἔθνεσιν
Englishman's Concordance
ἔθνεσιν (ethnesin) — 32 Occurrences

Matthew 10:18 N-DNP
GRK: καὶ τοῖς ἔθνεσιν
NAS: as a testimony to them and to the Gentiles.
KJV: against them and the Gentiles.
INT: and to the Gentiles

Matthew 12:18 N-DNP
GRK: κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ
NAS: JUSTICE TO THE GENTILES.
KJV: judgment to the Gentiles.
INT: judgment to the Gentiles he will declare

Matthew 20:19 N-DNP
GRK: αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ
NAS: and will hand Him over to the Gentiles to mock
KJV: him to the Gentiles to
INT: him to the Gentiles to

Matthew 24:14 N-DNP
GRK: πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν καὶ τότε
NAS: to all the nations, and then
KJV: a witness unto all nations; and then
INT: to all the nations and then

Mark 10:33 N-DNP
GRK: αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν
NAS: and will hand Him over to the Gentiles.
KJV: shall deliver him to the Gentiles:
INT: him to the Gentiles

Mark 11:17 N-DNP
GRK: πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑμεῖς δὲ
NAS: FOR ALL THE NATIONS? But you have made
KJV: of all nations the house
INT: for all the nations you however

Luke 18:32 N-DNP
GRK: γὰρ τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐμπαιχθήσεται
NAS: For He will be handed over to the Gentiles, and will be mocked
KJV: he shall be delivered unto the Gentiles, and
INT: indeed to the Gentiles and will be mocked

Acts 4:27 N-DNP
GRK: Πιλᾶτος σὺν ἔθνεσιν καὶ λαοῖς
NAS: along with the Gentiles and the peoples
KJV: with the Gentiles, and
INT: Pilate with [the] Gentiles and peoples

Acts 11:18 N-DNP
GRK: καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ θεὸς
NAS: has granted to the Gentiles also
KJV: also to the Gentiles granted
INT: also to the Gentiles God

Acts 14:27 N-DNP
GRK: ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως
NAS: a door of faith to the Gentiles.
KJV: the door of faith unto the Gentiles.
INT: he opened to the Gentiles a door of faith

Acts 15:12 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἔθνεσιν δι' αὐτῶν
NAS: through them among the Gentiles.
KJV: among the Gentiles by
INT: among the Gentiles by them

Acts 21:19 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἔθνεσιν διὰ τῆς
NAS: among the Gentiles through
KJV: had wrought among the Gentiles by his
INT: among the Gentiles by the

Acts 26:20 N-DNP
GRK: καὶ τοῖς ἔθνεσιν ἀπήγγελλον μετανοεῖν
NAS: of Judea, and [even] to the Gentiles, that they should repent
KJV: and [then] to the Gentiles, that they should repent
INT: and to the Gentiles declaring [to them] to repent

Acts 26:23 N-DNP
GRK: καὶ τοῖς ἔθνεσιν
NAS: to the [Jewish] people and to the Gentiles.
KJV: unto the people, and to the Gentiles.
INT: and to the Gentiles

Acts 28:28 N-DNP
GRK: ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη τοῦτο
NAS: has been sent to the Gentiles; they will also
KJV: is sent unto the Gentiles, and
INT: that to the Gentiles is sent this

Romans 1:5 N-DNP
GRK: πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ
NAS: all the Gentiles for His name's
KJV: among all nations, for his
INT: all the Gentiles in behalf of the

Romans 1:13 N-DNP
GRK: τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν
NAS: as among the rest of the Gentiles.
KJV: among other Gentiles.
INT: the other Gentiles

Romans 2:24 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἔθνεσιν καθὼς γέγραπται
NAS: AMONG THE GENTILES BECAUSE
KJV: among the Gentiles through
INT: among the Gentiles as it has been written

Romans 11:11 N-DNP
GRK: σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ
NAS: salvation [has come] to the Gentiles, to make them jealous.
KJV: salvation [is come] unto the Gentiles, for to
INT: salvation [is] to the Gentiles for

Romans 11:13 N-DNP
GRK: λέγω τοῖς ἔθνεσιν ἐφ' ὅσον
NAS: But I am speaking to you who are Gentiles. Inasmuch
KJV: I speak to you Gentiles, inasmuch as I
INT: I speak the Gentiles inasmuch as much as

Romans 15:9 N-DNP
GRK: σοι ἐν ἔθνεσιν καὶ τῷ
NAS: TO YOU AMONG THE GENTILES, AND I WILL SING
KJV: to thee among the Gentiles, and sing
INT: you among [the] Gentiles and to the

1 Corinthians 1:23 N-DNP
GRK: μὲν σκάνδαλον ἔθνεσιν δὲ μωρίαν
NAS: a stumbling block and to Gentiles foolishness,
INT: indeed a stumbling block to Greeks moreover foolishness

1 Corinthians 5:1 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὥστε γυναῖκά
NAS: among the Gentiles, that someone
KJV: as named among the Gentiles, that one
INT: among the pagans so as wife

Galatians 1:16 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἔθνεσιν εὐθέως οὐ
NAS: Him among the Gentiles, I did not immediately
KJV: among the heathen; immediately
INT: among the Gentiles immediately not

Galatians 2:2 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἔθνεσιν κατ' ἰδίαν
NAS: among the Gentiles, but [I did so] in private
KJV: among the Gentiles, but
INT: among the Gentiles apart individually

Ephesians 3:8 N-DNP
GRK: αὕτη τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ
NAS: to preach to the Gentiles the unfathomable
KJV: among the Gentiles the unsearchable
INT: this the Gentiles to preach the gospel the

Colossians 1:27 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὅ ἐστιν
NAS: among the Gentiles, which
KJV: mystery among the Gentiles; which is
INT: among the Gentiles which is

1 Thessalonians 2:16 N-DNP
GRK: ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα
NAS: us from speaking to the Gentiles so
KJV: to speak to the Gentiles that
INT: us to the Gentiles to speak that

1 Timothy 3:16 N-DNP
GRK: ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν ἐπιστεύθη ἐν
NAS: among the nations, Believed
KJV: unto the Gentiles, believed on
INT: was proclaimed among [the] Gentiles was believed on in

1 Peter 2:12 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν
NAS: among the Gentiles, so
KJV: among the Gentiles: that,
INT: among the Gentiles having right

Revelation 10:11 N-DNP
GRK: λαοῖς καὶ ἔθνεσιν καὶ γλώσσαις
NAS: peoples and nations and tongues
KJV: peoples, and nations, and tongues,
INT: peoples and nations and tongues

Revelation 11:2 N-DNP
GRK: ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν καὶ τὴν
NAS: it, for it has been given to the nations; and they will tread under foot
KJV: it is given unto the Gentiles: and
INT: it was given [up] to the nations and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page