ἐθνῶν
Englishman's Concordance
ἐθνῶν (ethnōn) — 46 Occurrences

Matthew 4:15 N-GNP
GRK: Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν
NAS: THE JORDAN, GALILEE OF THE GENTILES--
KJV: Jordan, Galilee of the Gentiles;
INT: Galilee of the Gentiles

Matthew 10:5 N-GNP
GRK: Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε
NAS: in [the] way of [the] Gentiles, and do not enter
KJV: into the way of the Gentiles, and into
INT: Into [the] way of the Gentiles not go off

Matthew 20:25 N-GNP
GRK: ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν
NAS: that the rulers of the Gentiles lord it over
KJV: the princes of the Gentiles exercise dominion over
INT: rulers of the Gentiles exercise lordship over them

Matthew 24:9 N-GNP
GRK: πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ
NAS: by all nations because
KJV: of all nations for my
INT: all the nations on account of the

Mark 10:42 N-GNP
GRK: ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν
NAS: as rulers of the Gentiles lord it over
KJV: to rule over the Gentiles exercise lordship
INT: to rule over the Gentiles exercise lordship over them

Luke 2:32 N-GNP
GRK: εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν
NAS: OF REVELATION TO THE GENTILES, And the glory
KJV: to lighten the Gentiles, and the glory
INT: for revelation of [the] Gentiles and glory

Luke 21:24 N-GNP
GRK: πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν ἄχρι οὗ
NAS: will be trampled under foot by the Gentiles until
KJV: of the Gentiles, until
INT: trodden down by [the] Gentiles until one

Luke 21:24 N-GNP
GRK: ἔσονται καιροὶ ἐθνῶν
NAS: the times of the Gentiles are fulfilled.
KJV: the times of the Gentiles be fulfilled.
INT: be [the] times of [the] Gentiles

Luke 21:25 N-GNP
GRK: γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ
NAS: dismay among nations, in perplexity
KJV: distress of nations, with
INT: earth distress of Gentiles with perplexity

Luke 22:25 N-GNP
GRK: βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν
NAS: to them, The kings of the Gentiles lord it over
KJV: The kings of the Gentiles exercise lordship over
INT: kings of the Gentiles rule over them

Acts 7:45 N-GNP
GRK: κατασχέσει τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξῶσεν
NAS: upon dispossessing the nations whom
KJV: the possession of the Gentiles, whom
INT: taking possession of the nations whom drove out

Acts 9:15 N-GNP
GRK: ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν τε καὶ
NAS: before the Gentiles and kings
KJV: name before the Gentiles, and kings,
INT: before the Gentiles and also

Acts 13:47 N-GNP
GRK: εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί
NAS: YOU AS A LIGHT FOR THE GENTILES, THAT YOU MAY BRING
KJV: a light of the Gentiles, that thou
INT: for a light of [the] Gentiles [that] be

Acts 14:2 N-GNP
GRK: ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν
NAS: up the minds of the Gentiles and embittered
KJV: Jews stirred up the Gentiles, and made
INT: minds of the Gentiles against the

Acts 14:5 N-GNP
GRK: ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ
NAS: by both the Gentiles and the Jews
KJV: both of the Gentiles, and also
INT: a rush of the Gentiles both and

Acts 15:3 N-GNP
GRK: ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν καὶ ἐποίουν
NAS: the conversion of the Gentiles, and were bringing
KJV: the conversion of the Gentiles: and
INT: conversion of the Gentiles And they caused

Acts 15:14 N-GNP
GRK: λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν τῷ
NAS: from among the Gentiles a people
KJV: did visit the Gentiles, to take
INT: to take out of Gentiles a people for the

Acts 15:19 N-GNP
GRK: ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ
NAS: to God from among the Gentiles,
KJV: from among the Gentiles are turned
INT: from the Gentiles are turning to

Acts 15:23 N-GNP
GRK: τοῖς ἐξ ἐθνῶν χαίρειν
NAS: who are from the Gentiles, greetings.
KJV: which are of the Gentiles in Antioch
INT: from among [the] Gentiles greeting

Acts 21:11 N-GNP
GRK: εἰς χεῖρας ἐθνῶν
NAS: him into the hands of the Gentiles.'
KJV: [him] into the hands of the Gentiles.
INT: into [the] hands of [the] Gentiles

Acts 21:25 N-GNP
GRK: τῶν πεπιστευκότων ἐθνῶν ἡμεῖς ἐπεστείλαμεν
NAS: But concerning the Gentiles who have believed,
KJV: touching the Gentiles which believe,
INT: those who have believed of the Gentiles we wrote

Acts 26:17 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν ἐθνῶν εἰς οὓς
NAS: you from the [Jewish] people and from the Gentiles, to whom
KJV: and [from] the Gentiles, unto
INT: from the Gentiles to whom

Romans 3:29 N-GNP
GRK: οὐχὶ καὶ ἐθνῶν ναὶ καὶ
NAS: only? Is He not [the God] of Gentiles also?
KJV: also of the Gentiles? Yes,
INT: and not also of Gentiles Yes also

Romans 3:29 N-GNP
GRK: ναὶ καὶ ἐθνῶν
NAS: also? Yes, of Gentiles also,
KJV: Yes, of the Gentiles also:
INT: Yes also of Gentiles

Romans 4:17 N-GNP
GRK: Πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε
NAS: OF MANY NATIONS HAVE I MADE
KJV: of many nations,) before
INT: A father of many nations I have made you

Romans 4:18 N-GNP
GRK: πατέρα πολλῶν ἐθνῶν κατὰ τὸ
NAS: of many nations according
KJV: of many nations, according
INT: father of many nations according to that which

Romans 9:24 N-GNP
GRK: καὶ ἐξ ἐθνῶν
NAS: but also from among Gentiles.
KJV: also of the Gentiles?
INT: also from among [the] Gentiles

Romans 11:12 N-GNP
GRK: αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν πόσῳ μᾶλλον
NAS: is riches for the Gentiles, how much
KJV: the riches of the Gentiles; how
INT: of them [is the] riches of [the] Gentiles how much more

Romans 11:13 N-GNP
GRK: εἰμὶ ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος τὴν
NAS: an apostle of Gentiles, I magnify
KJV: the apostle of the Gentiles, I magnify
INT: am I of [the] Gentiles apostle the

Romans 11:25 N-GNP
GRK: πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ
NAS: the fullness of the Gentiles has come
KJV: the fulness of the Gentiles be come in.
INT: fullness of the Gentiles be come in

Romans 15:12 N-GNP
GRK: ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν ἐπ' αὐτῷ
NAS: TO RULE OVER THE GENTILES, IN HIM SHALL THE GENTILES
KJV: to reign over the Gentiles; in
INT: arises to rule [the] Gentiles in him

Romans 15:16 N-GNP
GRK: προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος ἡγιασμένη
NAS: that [my] offering of the Gentiles may become
KJV: the offering up of the Gentiles might be
INT: offering up of the Gentiles acceptable sanctified

Romans 15:18 N-GNP
GRK: εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν λόγῳ καὶ
NAS: in the obedience of the Gentiles by word
KJV: to make the Gentiles obedient,
INT: for [the] obedience of [the] Gentiles by word and

Romans 16:4 N-GNP
GRK: ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν
NAS: all the churches of the Gentiles;
KJV: all the churches of the Gentiles.
INT: churches of the Gentiles

2 Corinthians 11:26 N-GNP
GRK: κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν κινδύνοις ἐν
NAS: dangers from the Gentiles, dangers
KJV: by the heathen, [in] perils
INT: in perils from [the] Gentiles in perils in

Galatians 2:12 N-GNP
GRK: μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν ὅτε
NAS: he used to eat with the Gentiles; but when
KJV: he did eat with the Gentiles: but when
INT: with the Gentiles he was eating when

Galatians 2:15 N-GNP
GRK: οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί
NAS: from among the Gentiles;
KJV: sinners of the Gentiles,
INT: not of [the] Gentiles sinners

Ephesians 3:1 N-GNP
GRK: ὑμῶν τῶν ἐθνῶν
NAS: Jesus for the sake of you Gentiles--
KJV: for you Gentiles,
INT: you Gentiles

1 Timothy 2:7 N-GNP
GRK: ψεύδομαι διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει
NAS: as a teacher of the Gentiles in faith
KJV: a teacher of the Gentiles in
INT: I do lie a teacher of [the] Gentiles in faith

1 Peter 4:3 N-GNP
GRK: βούλημα τῶν ἐθνῶν κατειργάσθαι πεπορευμένους
NAS: out the desire of the Gentiles, having pursued a course
KJV: the will of the Gentiles, when we walked
INT: will of the Gentiles to have produced having walked

Revelation 2:26 N-GNP
GRK: ἐπὶ τῶν ἐθνῶν
NAS: AUTHORITY OVER THE NATIONS;
KJV: power over the nations:
INT: over the nations

Revelation 11:9 N-GNP
GRK: γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα
NAS: and tongues and nations [will] look
KJV: tongues and nations shall see their
INT: tongues and Gentiles the bodies

Revelation 15:3 N-GMP
GRK: βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν
INT: King of the nations

Revelation 16:19 N-GNP
GRK: πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν καὶ
NAS: and the cities of the nations fell.
KJV: the cities of the nations fell:
INT: cities of the nations fell and

Revelation 21:26 N-GNP
GRK: τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν
NAS: and the honor of the nations into it;
KJV: and honour of the nations into it.
INT: honor of the nations unto it

Revelation 22:2 N-GNP
GRK: θεραπείαν τῶν ἐθνῶν
NAS: were for the healing of the nations.
KJV: [were] for the healing of the nations.
INT: healing of the nations

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page