εὐχαριστήσας
Englishman's Concordance
εὐχαριστήσας (eucharistēsas) — 9 Occurrences

Matthew 15:36 V-APA-NMS
GRK: ἰχθύας καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ
NAS: and the fish; and giving thanks, He broke
KJV: the fishes, and gave thanks, and brake
INT: fish and having given thanks he broke and

Matthew 26:27 V-APA-NMS
GRK: ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς
NAS: and given thanks, He gave
KJV: and gave thanks, and gave
INT: a cup and having given thanks he gave [it] to them

Mark 8:6 V-APA-NMS
GRK: ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ
NAS: loaves, He gave thanks and broke
KJV: loaves, and gave thanks, and brake,
INT: seven loaves having given thanks he broke and

Mark 14:23 V-APA-NMS
GRK: λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς
NAS: a cup [and] given thanks, He gave
KJV: the cup, and when he had given thanks, he gave
INT: having taken the cup having given thanks he gave to them

Luke 22:17 V-APA-NMS
GRK: δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπεν Λάβετε
NAS: a cup [and] given thanks, He said,
KJV: the cup, and gave thanks, and said,
INT: having received a cup having given thanks he said Take

Luke 22:19 V-APA-NMS
GRK: λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ
NAS: [some] bread [and] given thanks, He broke
KJV: bread, and gave thanks, and brake
INT: having taken bread having given thanks he broke and

John 6:11 V-APA-NMS
GRK: Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς
NAS: the loaves, and having given thanks, He distributed
KJV: and when he had given thanks, he distributed
INT: Jesus and having given thanks distributed to the

Acts 28:15 V-APA-NMS
GRK: ὁ Παῦλος εὐχαριστήσας τῷ θεῷ
NAS: saw them, he thanked God
KJV: saw, he thanked God,
INT: Paul having given thanks to God

1 Corinthians 11:24 V-APA-NMS
GRK: καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ
NAS: and when He had given thanks, He broke
KJV: And when he had given thanks, he brake
INT: and having given thanks he broke [it] and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page