Εὐφράνθητε
Englishman's Concordance
Εὐφράνθητε (Euphranthēte) — 1 Occurrence

Romans 15:10 V-AMP-2P
GRK: πάλιν λέγει Εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ
NAS: he says, REJOICE, O GENTILES,
KJV: he saith, Rejoice, ye Gentiles,
INT: again it says Rejoice you Gentiles with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page