2168. εὐχαριστέω (eucharisteó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2168. εὐχαριστέω (eucharisteó) — 38 Occurrences

Matthew 15:36 V-APA-NMS
GRK: ἰχθύας καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ
NAS: and the fish; and giving thanks, He broke
KJV: the fishes, and gave thanks, and brake
INT: fish and having given thanks he broke and

Matthew 26:27 V-APA-NMS
GRK: ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς
NAS: and given thanks, He gave
KJV: and gave thanks, and gave
INT: a cup and having given thanks he gave [it] to them

Mark 8:6 V-APA-NMS
GRK: ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ
NAS: loaves, He gave thanks and broke
KJV: loaves, and gave thanks, and brake,
INT: seven loaves having given thanks he broke and

Mark 14:23 V-APA-NMS
GRK: λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς
NAS: a cup [and] given thanks, He gave
KJV: the cup, and when he had given thanks, he gave
INT: having taken the cup having given thanks he gave to them

Luke 17:16 V-PPA-NMS
GRK: πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ καὶ
NAS: at His feet, giving thanks to Him. And he was a Samaritan.
KJV: giving him thanks: and he
INT: feet of him giving thanks to him and

Luke 18:11 V-PIA-1S
GRK: Ὁ θεός εὐχαριστῶ σοι ὅτι
NAS: God, I thank You that I am
KJV: himself, God, I thank thee, that
INT: God I thank you that

Luke 22:17 V-APA-NMS
GRK: δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπεν Λάβετε
NAS: a cup [and] given thanks, He said,
KJV: the cup, and gave thanks, and said,
INT: having received a cup having given thanks he said Take

Luke 22:19 V-APA-NMS
GRK: λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ
NAS: [some] bread [and] given thanks, He broke
KJV: bread, and gave thanks, and brake
INT: having taken bread having given thanks he broke and

John 6:11 V-APA-NMS
GRK: Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοῖς
NAS: the loaves, and having given thanks, He distributed
KJV: and when he had given thanks, he distributed
INT: Jesus and having given thanks distributed to the

John 6:23 V-APA-GMS
GRK: τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου
NAS: after the Lord had given thanks.
KJV: after that the Lord had given thanks:)
INT: the bread having given thanks the Lord

John 11:41 V-PIA-1S
GRK: εἶπεν Πάτερ εὐχαριστῶ σοι ὅτι
NAS: Father, I thank You that You have heard
KJV: said, Father, I thank thee that
INT: said Father I thank you that

Acts 27:35 V-AIA-3S
GRK: λαβὼν ἄρτον εὐχαρίστησεν τῷ θεῷ
NAS: bread and gave thanks to God
KJV: bread, and gave thanks to God
INT: having taken bread he gave thanks to God

Acts 28:15 V-APA-NMS
GRK: ὁ Παῦλος εὐχαριστήσας τῷ θεῷ
NAS: saw them, he thanked God
KJV: saw, he thanked God,
INT: Paul having given thanks to God

Romans 1:8 V-PIA-1S
GRK: Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ θεῷ
NAS: First, I thank my God through
KJV: First, I thank my God
INT: First indeed I thank the God

Romans 1:21 V-AIA-3P
GRK: ἐδόξασαν ἢ ηὐχαρίστησαν ἀλλ' ἐματαιώθησαν
NAS: or give thanks, but they became futile
KJV: neither were thankful; but
INT: they glorified [him] or were thankful but they became futile

Romans 14:6 V-PIA-3S
GRK: κυρίῳ ἐσθίει εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ
NAS: for the Lord, for he gives thanks
KJV: he giveth God thanks; and
INT: to [the] Lord eats he gives thanks indeed

Romans 14:6 V-PIA-3S
GRK: ἐσθίει καὶ εὐχαριστεῖ τῷ θεῷ
NAS: for he gives thanks to God;
KJV: and giveth God thanks.
INT: he eats and gives thanks to God

Romans 16:4 V-PIA-1S
GRK: ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ ἀλλὰ καὶ
NAS: not only do I give thanks, but also
KJV: only I give thanks, but also
INT: I only thank but also

1 Corinthians 1:4 V-PIA-1S
GRK: Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ
NAS: I thank my God always
KJV: I thank my God
INT: I thank the God

1 Corinthians 1:14 V-PIA-1S
GRK: εὐχαριστῶ τῷ θεῷ
NAS: I thank God that I baptized
KJV: I thank God that
INT: I thank God

1 Corinthians 10:30 V-PIA-1S
GRK: οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ
NAS: that for which I give thanks?
KJV: for which I give thanks?
INT: what I give thanks

1 Corinthians 11:24 V-APA-NMS
GRK: καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ
NAS: and when He had given thanks, He broke
KJV: And when he had given thanks, he brake
INT: and having given thanks he broke [it] and

1 Corinthians 14:17 V-PIA-2S
GRK: γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς ἀλλ' ὁ
NAS: For you are giving thanks well enough,
KJV: thou verily givest thanks well, but
INT: indeed well give thanks but the

1 Corinthians 14:18 V-PIA-1S
GRK: εὐχαριστῶ τῷ θεῷ
NAS: I thank God, I speak
KJV: I thank my God,
INT: I thank God

2 Corinthians 1:11 V-ASP-3S
GRK: διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν
NAS: so that thanks may be given by many
KJV: persons thanks may be given
INT: through many might be subject of thanksgiving for us

Ephesians 1:16 V-PPA-NMS
GRK: οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν
NAS: do not cease giving thanks for you, while making
KJV: Cease not to give thanks for you,
INT: not do cease giving thanks for you

Ephesians 5:20 V-PPA-NMP
GRK: εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ
NAS: always giving thanks for all things
KJV: Giving thanks always for
INT: giving thanks at all times for

Philippians 1:3 V-PIA-1S
GRK: Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ
NAS: I thank my God in all
KJV: I thank my God
INT: I thank the God

Colossians 1:3 V-PIA-1P
GRK: Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ
NAS: We give thanks to God, the Father
KJV: We give thanks to God and
INT: We give thanks to the God

Colossians 1:12 V-PPA-NMP
GRK: εὐχαριστοῦντες τῷ πατρὶ
NAS: giving thanks to the Father,
KJV: Giving thanks unto the Father, which
INT: giving thanks to the Father

Colossians 3:17 V-PPA-NMP
GRK: κυρίου Ἰησοῦ εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ
NAS: Jesus, giving thanks through
KJV: Jesus, giving thanks to God
INT: of [the] Lord Jesus giving thanks to God

1 Thessalonians 1:2 V-PIA-1P
GRK: Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ
NAS: We give thanks to God always
KJV: We give thanks to God always
INT: We give thanks to God

1 Thessalonians 2:13 V-PIA-1P
GRK: καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ
NAS: constantly thank God
KJV: cause also thank we God
INT: also we give thanks to God

1 Thessalonians 5:18 V-PMA-2P
GRK: ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε τοῦτο γὰρ
NAS: in everything give thanks; for this
KJV: In every thing give thanks: for this
INT: in everything give thanks this indeed

2 Thessalonians 1:3 V-PNA
GRK: Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ
NAS: always to give thanks to God
KJV: We are bound to thank God always
INT: To thank we ought

2 Thessalonians 2:13 V-PNA
GRK: δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ
NAS: always give thanks to God
KJV: are bound to give thanks alway
INT: moreover ought to give thanks to God

Philemon 1:4 V-PIA-1S
GRK: Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ
NAS: I thank my God always,
KJV: I thank my God,
INT: I thank the God

Revelation 11:17 V-PIA-1P
GRK: λέγοντες Εὐχαριστοῦμέν σοι κύριε
NAS: saying, We give You thanks, O Lord
KJV: We give thee thanks, O Lord God
INT: saying We give thanks to you Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page