2147. εὑρίσκω, (heuriskó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2147. εὑρίσκω, (heuriskó) — 176 Occurrences

Matthew 1:18 V-AIP-3S
GRK: συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ
NAS: they came together she was found to be with child
KJV: came together, she was found with child
INT: came together they she was found in womb

Matthew 2:8 V-ASA-2P
GRK: ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ μοι
NAS: and when you have found [Him], report
KJV: and when ye have found [him], bring me
INT: when moreover you shall have found [him] bring word back to me

Matthew 7:7 V-FIA-2P
GRK: ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε κρούετε καὶ
NAS: to you; seek, and you will find; knock,
KJV: seek, and ye shall find; knock, and
INT: seek and you will find knock and

Matthew 7:8 V-PIA-3S
GRK: ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ
NAS: and he who seeks finds, and to him who knocks
KJV: he that seeketh findeth; and
INT: he that seeks finds and to him that

Matthew 7:14 V-PPA-NMP
GRK: εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν
NAS: and there are few who find it.
KJV: few there be that find it.
INT: are they who find it

Matthew 8:10 V-AIA-1S
GRK: τῷ Ἰσραὴλ εὗρον
NAS: I say to you, I have not found such great
KJV: I have not found so great faith,
INT: Israel have I found

Matthew 10:39 V-APA-NMS
GRK: εὑρὼν τὴν ψυχὴν
NAS: He who has found his life will lose
KJV: He that findeth his life
INT: He that having found the life

Matthew 10:39 V-FIA-3S
GRK: ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν
NAS: his life for My sake will find it.
KJV: for my sake shall find it.
INT: on account of me will find it

Matthew 11:29 V-FIA-2P
GRK: καρδίᾳ καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς
NAS: in heart, and YOU WILL FIND REST
KJV: and ye shall find rest
INT: heart and you will find rest [for] the

Matthew 12:43 V-PIA-3S
GRK: καὶ οὐχ εὑρίσκει
NAS: seeking rest, and does not find [it].
KJV: rest, and findeth none.
INT: and none finds [it]

Matthew 12:44 V-PIA-3S
GRK: καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα καὶ
NAS: and when it comes, it finds [it] unoccupied,
KJV: when he is come, he findeth [it] empty,
INT: And having come it finds [it] unoccupied and

Matthew 13:44 V-APA-NMS
GRK: ἀγρῷ ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψεν
NAS: a man found and hid
KJV: when a man hath found, he hideth,
INT: field which having found a man hid

Matthew 13:46 V-APA-NMS
GRK: εὑρὼν δὲ ἕνα
NAS: and upon finding one pearl
KJV: Who, when he had found one pearl
INT: having found moreover one

Matthew 16:25 V-FIA-3S
GRK: ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν
NAS: his life for My sake will find it.
KJV: my sake shall find it.
INT: on account of me will find it

Matthew 17:27 V-FIA-2S
GRK: στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα ἐκεῖνον
NAS: its mouth, you will find a shekel.
KJV: mouth, thou shalt find a piece of money:
INT: mouth of it you will find a four-drachma coin that

Matthew 18:13 V-ANA
GRK: ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό ἀμὴν
NAS: it turns out that he finds it, truly
KJV: if so be that he find it, verily
INT: if it should be that he find it truly

Matthew 18:28 V-AIA-3S
GRK: δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν
NAS: went out and found one
KJV: servant went out, and found one of his
INT: servant same found one the

Matthew 20:6 V-AIA-3S
GRK: ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας
NAS: [hour] he went out and found others
KJV: he went out, and found others
INT: eleventh having gone out he found others standing

Matthew 21:2 V-FIA-2P
GRK: καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην
NAS: you, and immediately you will find a donkey
KJV: straightway ye shall find an ass
INT: and immediately you will find a donkey tied

Matthew 21:19 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ
NAS: He came to it and found nothing
KJV: it, and found nothing thereon,
INT: and nothing found on it

Matthew 22:9 V-ASA-2P
GRK: ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς
NAS: and as many as you find [there], invite
KJV: and as many as ye shall find, bid to
INT: as many as if you shall find invite to

Matthew 22:10 V-AIA-3P
GRK: πάντας οὓς εὗρον πονηρούς τε
NAS: all they found, both
KJV: all as many as they found, both bad
INT: all as many as they found evil both

Matthew 24:46 V-FIA-3S
GRK: κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα
NAS: whom his master finds so doing
KJV: when he cometh shall find so
INT: master of him will find thus doing

Matthew 26:40 V-PIA-3S
GRK: μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας
NAS: to the disciples and found them sleeping,
KJV: and findeth them
INT: disciples and finds them sleeping

Matthew 26:43 V-AIA-3S
GRK: ἐλθὼν πάλιν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας
NAS: He came and found them sleeping,
KJV: And he came and found them asleep
INT: having come again he finds them sleeping

Matthew 26:60 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐχ εὗρον πολλῶν προσελθόντων
NAS: They did not find [any], even though many
KJV: But found none: yea,
INT: but not any they found many having come forward as

Matthew 27:32 V-AIA-3P
GRK: Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον
NAS: As they were coming out, they found a man
KJV: as they came out, they found a man
INT: going forth moreover they found a man of Cyrene

Mark 1:37 V-AIA-3P
GRK: καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ
NAS: they found Him, and said
KJV: And when they had found him, they said
INT: and having found him also

Mark 7:30 V-AIA-3S
GRK: οἶκον αὐτῆς εὗρεν τὸ παιδίον
NAS: to her home, she found the child
KJV: house, she found the devil
INT: home of her she found the child

Mark 11:2 V-FIA-2P
GRK: εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον
NAS: as you enter it, you will find a colt
KJV: into it, ye shall find a colt tied,
INT: into it you will find a colt tied

Mark 11:4 V-AIA-3P
GRK: ἀπῆλθον καὶ εὗρον πῶλον δεδεμένον
NAS: They went away and found a colt tied
KJV: and found the colt
INT: they departed and found the colt tied

Mark 11:13 V-FIA-3S
GRK: ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ
NAS: perhaps He would find anything
KJV: haply he might find any thing
INT: perhaps anything he will find on it

Mark 11:13 V-AIA-3S
GRK: αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ
NAS: on it; and when He came to it, He found nothing
KJV: to it, he found nothing but
INT: it nothing he found if not

Mark 13:36 V-ASA-3S
GRK: ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας
NAS: suddenly and find you asleep.
KJV: coming suddenly he find you sleeping.
INT: having come suddenly he should find you sleeping

Mark 14:16 V-AIA-3P
GRK: πόλιν καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν
NAS: to the city, and found [it] just
KJV: the city, and found as he had said
INT: city and found as he had said

Mark 14:37 V-PIA-3S
GRK: ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας
NAS: And He came and found them sleeping,
KJV: he cometh, and findeth them sleeping,
INT: he comes and finds them sleeping

Mark 14:40 V-AIA-3S
GRK: πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας
NAS: He came and found them sleeping,
KJV: when he returned, he found them
INT: again having returned he found them sleeping

Mark 14:55 V-IIA-3P
GRK: καὶ οὐχ ηὕρισκον
NAS: to put Him to death, and they were not finding any.
KJV: to death; and found none.
INT: but not did find [any]

Luke 1:30 V-AIA-2S
GRK: φοβοῦ Μαριάμ εὗρες γὰρ χάριν
NAS: Mary; for you have found favor
KJV: Mary: for thou hast found favour with
INT: Fear Mary you have found indeed favor

Luke 2:12 V-FIA-2P
GRK: τὸ σημεῖον εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον
NAS: [will be] a sign for you: you will find a baby
KJV: unto you; Ye shall find the babe
INT: the sign you will find a baby wrapped in swaddling clothes

Luke 2:45 V-APA-NMP
GRK: καὶ μὴ εὑρόντες ὑπέστρεψαν εἰς
NAS: When they did not find Him, they returned
KJV: And when they found him not,
INT: and not having found [him] they returned to

Luke 2:46 V-AIA-3P
GRK: ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν
NAS: days they found Him in the temple,
KJV: three days they found him in
INT: days three they found him in

Luke 4:17 V-AIA-3S
GRK: τὸ βιβλίον εὗρεν τὸν τόπον
NAS: the book and found the place
KJV: the book, he found the place
INT: the scroll he found the place

Luke 5:19 V-APA-NMP
GRK: καὶ μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν
NAS: But not finding any [way] to bring
KJV: when they could not find by what
INT: And not having found what way they should bring in

Luke 6:7 V-ASA-3P
GRK: θεραπεύει ἵνα εὕρωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ
NAS: so that they might find [reason] to accuse
KJV: that they might find an accusation
INT: he will heal that they might find an accusation against him

Luke 7:9 V-AIA-1S
GRK: τοσαύτην πίστιν εὗρον
NAS: in Israel have I found such great
KJV: unto you, I have not found so great
INT: so great faith did I find

Luke 7:10 V-AIA-3P
GRK: οἱ πεμφθέντες εὗρον τὸν δοῦλον
NAS: to the house, they found the slave
KJV: to the house, found the servant whole
INT: those having been sent found the servant

Luke 8:35 V-AIA-3P
GRK: Ἰησοῦν καὶ εὗρον καθήμενον τὸν
NAS: to Jesus, and found the man
KJV: Jesus, and found the man, out of
INT: Jesus and found seated the

Luke 9:12 V-ASA-3P
GRK: καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν ὅτι
NAS: and find lodging and get something to eat;
KJV: and lodge, and get victuals: for
INT: they might lodge and might find provisions for

Luke 9:36 V-AIP-3S
GRK: τὴν φωνὴν εὑρέθη Ἰησοῦς μόνος
NAS: Jesus was found alone.
KJV: was past, Jesus was found alone. And
INT: the voice was found Jesus alone

Luke 11:9 V-FIA-2P
GRK: ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε κρούετε καὶ
NAS: to you; seek, and you will find; knock,
KJV: seek, and ye shall find; knock, and
INT: seek and you will find knock and

Luke 11:10 V-PIA-3S
GRK: ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ
NAS: and he who seeks, finds; and to him who knocks,
KJV: he that seeketh findeth; and
INT: he that seeks finds and to him that

Luke 11:24 V-PPA-NNS
GRK: καὶ μὴ εὑρίσκον τότε λέγει
NAS: rest, and not finding any, it says,
KJV: rest; and finding none, he saith,
INT: and not finding [any] then it says

Luke 11:25 V-PIA-3S
GRK: καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα σεσαρωμένον
NAS: And when it comes, it finds it swept
KJV: when he cometh, he findeth [it] swept
INT: And having come it finds [it] empty swept

Luke 12:37 V-FIA-3S
GRK: ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας ἀμὴν
NAS: the master will find on the alert
KJV: when he cometh shall find watching:
INT: the Lord will find watching Truly

Luke 12:38 V-ASA-3S
GRK: ἔλθῃ καὶ εὕρῃ οὕτως μακάριοί
NAS: in the third, and finds [them] so,
KJV: watch, and find [them] so, blessed
INT: he comes and finds [them] thus blessed

Luke 12:43 V-FIA-3S
GRK: κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως
NAS: whom his master finds so doing
KJV: when he cometh shall find so
INT: master of him will find doing thus

Luke 13:6 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐχ εὗρεν
NAS: for fruit on it and did not find any.
KJV: thereon, and found none.
INT: and not did find [any]

Luke 13:7 V-PIA-1S
GRK: καὶ οὐχ εὑρίσκω ἔκκοψον οὖν
NAS: without finding any. Cut it down!
KJV: fig tree, and find none: cut
INT: and not do find [any] cut down therefore

Luke 15:4 V-ASA-3S
GRK: ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό
NAS: until he finds it?
KJV: that which is lost, until he find it?
INT: has been lost until he finds it

Luke 15:5 V-APA-NMS
GRK: καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ
NAS: When he has found it, he lays
KJV: And when he hath found [it], he layeth
INT: And having found [it] he lays [it] on

Luke 15:6 V-AIA-1S
GRK: μοι ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν
NAS: to them, 'Rejoice with me, for I have found my sheep
KJV: with me; for I have found my sheep
INT: me for I have found the sheep

Luke 15:8 V-ASA-3S
GRK: ἕως οὗ εὕρῃ
NAS: carefully until she finds it?
KJV: diligently till she find [it]?
INT: until one she finds

Luke 15:9 V-APA-NFS
GRK: καὶ εὑροῦσα συνκαλεῖ τὰς
NAS: When she has found it, she calls together
KJV: And when she hath found [it], she calleth
INT: and having found [it] she calls together the

Luke 15:9 V-AIA-1S
GRK: μοι ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν
NAS: Rejoice with me, for I have found the coin
KJV: for I have found the piece
INT: me for I have found the drachma

Luke 15:24 V-AIP-3S
GRK: ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη Καὶ ἤρξαντο
NAS: he was lost and has been found.' And they began
KJV: lost, and is found. And they began
INT: lost and is found And they began

Luke 15:32 V-AIP-3S
GRK: ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη
NAS: and [was] lost and has been found.'
KJV: lost, and is found.
INT: was lost and is found

Luke 17:18 V-AIP-3P
GRK: οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι
NAS: Was no one found who returned to give
KJV: not found that returned
INT: not were there found [any] having returned to give

Luke 18:8 V-FIA-3S
GRK: ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν
NAS: comes, will He find faith
KJV: of man cometh, shall he find faith on
INT: having come indeed will he find faith

Luke 19:30 V-FIA-2P
GRK: ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον
NAS: as you enter, you will find a colt
KJV: at your entering ye shall find a colt
INT: which entering you will find a colt tied

Luke 19:32 V-AIA-3P
GRK: οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς εἶπεν
NAS: went away and found it just
KJV: went their way, and found even as
INT: those who had been sent found as he had said

Luke 19:48 V-IIA-3P
GRK: καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί
NAS: and they could not find anything
KJV: could not find what they might do:
INT: and not they found what

Luke 22:13 V-AIA-3P
GRK: ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς εἰρήκει
NAS: And they left and found [everything] just
KJV: they went, and found as
INT: having gone moreover they found as he had said

Luke 22:45 V-AIA-3S
GRK: τοὺς μαθητὰς εὗρεν κοιμωμένους αὐτοὺς
NAS: to the disciples and found them sleeping
KJV: his disciples, he found them sleeping
INT: the disciples he found sleeping them

Luke 23:2 V-AIA-1P
GRK: λέγοντες Τοῦτον εὕραμεν διαστρέφοντα τὸ
NAS: Him, saying, We found this man
KJV: saying, We found this
INT: saying This [man] we found perverting the

Luke 23:4 V-PIA-1S
GRK: ὄχλους Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν
NAS: and the crowds, I find no
KJV: and [to] the people, I find no fault
INT: crowds Nothing find I faulty in

Luke 23:14 V-AIA-1S
GRK: ἀνακρίνας οὐθὲν εὗρον ἐν τῷ
NAS: Him before you, I have found no
KJV: [him] before you, have found no fault
INT: having examined [him] nothing found in the

Luke 23:22 V-AIA-1S
GRK: αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ
NAS: done? I have found in Him no
KJV: he done? I have found no cause
INT: cause of death found I in him

Luke 24:2 V-AIA-3P
GRK: εὗρον δὲ τὸν
NAS: And they found the stone rolled away
KJV: And they found the stone rolled away
INT: They found moreover the

Luke 24:3 V-AIA-3P
GRK: δὲ οὐχ εὗρον τὸ σῶμα
NAS: but when they entered, they did not find the body
KJV: they entered in, and found not
INT: moreover not they found the body

Luke 24:23 V-APA-NFP
GRK: καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα
NAS: and did not find His body, they came,
KJV: And when they found not his
INT: and not having found the body

Luke 24:24 V-AIA-3P
GRK: μνημεῖον καὶ εὗρον οὕτως καθὼς
NAS: to the tomb and found it just
KJV: the sepulchre, and found [it] even so
INT: tomb and found [it] so as

Luke 24:33 V-AIA-3P
GRK: Ἰερουσαλήμ καὶ εὗρον ἠθροισμένους τοὺς
NAS: to Jerusalem, and found gathered together
KJV: and found the eleven
INT: Jerusalem and they found gathered together the

John 1:41 V-PIA-3S
GRK: εὑρίσκει οὗτος πρῶτον
NAS: He found first his own
KJV: He first findeth his own brother
INT: Finds he first

John 1:41 V-RIA-1P
GRK: λέγει αὐτῷ Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν
NAS: and said to him, We have found the Messiah
KJV: unto him, We have found the Messias,
INT: says to him We have found the Messiah

John 1:43 V-PIA-3S
GRK: Γαλιλαίαν καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ
NAS: into Galilee, and He found Philip.
KJV: Galilee, and findeth Philip, and
INT: Galilee and he finds Philip and

John 1:45 V-PIA-3S
GRK: εὑρίσκει Φίλιππος τὸν
NAS: Philip found Nathanael and said
KJV: Philip findeth Nathanael, and
INT: Finds Philip

John 1:45 V-RIA-1P
GRK: οἱ προφῆται εὑρήκαμεν Ἰησοῦν υἱὸν
NAS: and said to him, We have found Him of whom
KJV: unto him, We have found him, of whom
INT: the prophets we have found Jesus son

John 2:14 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὗρεν ἐν τῷ
NAS: And He found in the temple those
KJV: And found in the temple
INT: And he found in the

John 5:14 V-PIA-3S
GRK: Μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ
NAS: Jesus found him in the temple
KJV: Afterward Jesus findeth him in
INT: After these things finds him

John 6:25 V-APA-NMP
GRK: καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν
NAS: When they found Him on the other side
KJV: And when they had found him
INT: And having found him the other side

John 7:34 V-FIA-2P
GRK: καὶ οὐχ εὑρήσετέ με καὶ
NAS: You will seek Me, and will not find Me; and where
KJV: shall not find [me]: and where
INT: and not will find me and

John 7:35 V-FIA-1P
GRK: ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν μὴ
NAS: to go that we will not find Him? He is not intending
KJV: shall not find him? will
INT: we not will find him not

John 7:36 V-FIA-2P
GRK: καὶ οὐχ εὑρήσετέ με καὶ
NAS: You will seek Me, and will not find Me; and where
KJV: shall not find [me]: and where
INT: and not will find me and

John 9:35 V-APA-NMS
GRK: ἔξω καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν
NAS: that they had put him out, and finding him, He said,
KJV: and when he had found him,
INT: out and having found him said

John 10:9 V-FIA-3S
GRK: καὶ νομὴν εὑρήσει
NAS: and will go in and out and find pasture.
KJV: out, and find pasture.
INT: and pasture will find

John 11:17 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας
NAS: came, He found that he had already
KJV: when Jesus came, he found that he had
INT: Jesus found him four

John 12:14 V-APA-NMS
GRK: εὑρὼν δὲ ὁ
NAS: Jesus, finding a young donkey, sat
KJV: Jesus, when he had found a young ass,
INT: Having found moreover

John 18:38 V-PIA-1S
GRK: Ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ
NAS: and said to them, I find no
KJV: unto them, I find in him
INT: I not one find in him

John 19:4 V-PIA-1S
GRK: οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ
NAS: that you may know that I find no
KJV: ye may know that I find no fault
INT: not any fault I find in him

John 19:6 V-PIA-1S
GRK: γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ
NAS: and crucify Him, for I find no
KJV: [him]: for I find no fault
INT: indeed not find in him

John 21:6 V-FIA-2P
GRK: δίκτυον καὶ εὑρήσετε ἔβαλον οὖν
NAS: of the boat and you will find [a catch]. So
KJV: and ye shall find. They cast
INT: net and you will find They cast therefore

Acts 4:21 V-PPA-NMP
GRK: αὐτούς μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς
NAS: they let them go (finding no basis
KJV: them go, finding nothing how
INT: them nothing finding the how

Acts 5:10 V-AIA-3P
GRK: οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκράν
NAS: came in and found her dead,
KJV: came in, and found her
INT: the young [men] found her dead

Acts 5:22 V-AIA-3P
GRK: ὑπηρέται οὐχ εὗρον αὐτοὺς ἐν
NAS: who came did not find them in the prison;
KJV: came, and found them
INT: [the] officers not did find them in

Acts 5:23 V-AIA-1P
GRK: Τὸ δεσμωτήριον εὕρομεν κεκλεισμένον ἐν
NAS: saying, We found the prison house
KJV: The prison truly found we shut with
INT: The prison we found shut with

Acts 5:23 V-AIA-1P
GRK: ἔσω οὐδένα εὕρομεν
NAS: but when we had opened up, we found no one
KJV: when we had opened, we found no man
INT: inside no one we found

Acts 5:39 V-ASP-2P
GRK: καὶ θεομάχοι εὑρεθῆτε
NAS: you may even be found fighting against God.
KJV: lest haply ye be found even
INT: also fighting against God you be found

Acts 7:11 V-IIA-3P
GRK: καὶ οὐχ ηὕρισκον χορτάσματα οἱ
NAS: [with it], and our fathers could find no
KJV: our fathers found no sustenance.
INT: and not did find sustenance the

Acts 7:46 V-AIA-3S
GRK: ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον
NAS: [David] found favor in God's
KJV: Who found favour before
INT: who found favor before

Acts 7:46 V-ANA
GRK: καὶ ᾐτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τῷ
NAS: and asked that he might find a dwelling place
KJV: desired to find a tabernacle
INT: and asked to find a tabernacle for the

Acts 8:40 V-AIP-3S
GRK: Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς Ἄζωτον
NAS: But Philip found himself at Azotus,
KJV: But Philip was found at Azotus:
INT: Philip moreover was found at Azotus

Acts 9:2 V-ASA-3S
GRK: ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ
NAS: so that if he found any belonging
KJV: that if he found any of this way,
INT: if any he found of the way

Acts 9:33 V-AIA-3S
GRK: εὗρεν δὲ ἐκεῖ
NAS: There he found a man named
KJV: And there he found a certain man
INT: he found moreover there

Acts 10:27 V-PIA-3S
GRK: εἰσῆλθεν καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς
NAS: with him, he entered and found many people
KJV: and found many
INT: he went in and finds gathered together many

Acts 11:26 V-APA-NMS
GRK: καὶ εὑρὼν ἤγαγεν εἰς
NAS: and when he had found him, he brought
KJV: And when he had found him, he brought
INT: and having found [him] he brought [him] to

Acts 12:19 V-APA-NMS
GRK: καὶ μὴ εὑρὼν ἀνακρίνας τοὺς
NAS: had searched for him and had not found him, he examined
KJV: him, and found him not, he examined
INT: and not having found having examined the

Acts 13:6 V-AIA-3P
GRK: ἄχρι Πάφου εὗρον ἄνδρα τινὰ
NAS: as Paphos, they found a magician,
KJV: Paphos, they found a certain
INT: as far as Paphos they found a fellow a certain

Acts 13:22 V-AIA-1S
GRK: εἶπεν μαρτυρήσας Εὗρον Δαυὶδ τὸν
NAS: and said, I HAVE FOUND DAVID
KJV: and said, I have found David
INT: he said having carried witness I found David the [son]

Acts 13:28 V-APA-NMP
GRK: αἰτίαν θανάτου εὑρόντες ᾐτήσαντο Πιλᾶτον
NAS: And though they found no ground
KJV: [him].And though they found no cause
INT: cause of death having found they begged Pilate

Acts 17:6 V-APA-NMP
GRK: μὴ εὑρόντες δὲ αὐτοὺς
NAS: When they did not find them, they [began] dragging
KJV: And when they found them not,
INT: not having found moreover them

Acts 17:23 V-AIA-1S
GRK: σεβάσματα ὑμῶν εὗρον καὶ βωμὸν
NAS: I also found an altar
KJV: devotions, I found an altar with this
INT: objects of worship of you I found also an altar

Acts 17:27 V-AOA-3P
GRK: αὐτὸν καὶ εὕροιεν καί γε
NAS: they might grope for Him and find Him, though
KJV: after him, and find him, though he be
INT: him and might find him also besides

Acts 18:2 V-APA-NMS
GRK: καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον
NAS: And he found a Jew named
KJV: And found a certain Jew
INT: and having found a certain Jew

Acts 19:1 V-ANA
GRK: Ἔφεσον καὶ εὑρεῖν τινὰς μαθητάς
NAS: to Ephesus, and found some
KJV: and finding certain
INT: Ephesus and having found certain disciples

Acts 19:19 V-AIA-3P
GRK: αὐτῶν καὶ εὗρον ἀργυρίου μυριάδας
NAS: up the price of them and found it fifty
KJV: of them, and found [it] fifty thousand
INT: of them and found [it] of silver myriads

Acts 21:2 V-APA-NMP
GRK: καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν
NAS: and having found a ship crossing over
KJV: And finding a ship sailing over
INT: And having found a boat passing over

Acts 23:9 V-PIA-1P
GRK: Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ
NAS: saying, We find nothing
KJV: and strove, saying, We find no evil
INT: Nothing evil we find in the

Acts 23:29 V-AIA-1S
GRK: ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ
NAS: and I found him to be accused over
KJV: Whom I perceived to be accused of
INT: whom I found to be accused concerning

Acts 24:5 V-APA-NMP
GRK: εὑρόντες γὰρ τὸν
NAS: For we have found this man
KJV: For we have found this man
INT: Having found for the

Acts 24:12 V-AIA-3P
GRK: τῷ ἱερῷ εὗρόν με πρός
NAS: in the city [itself] did they find me carrying on a discussion
KJV: And they neither found me in
INT: the temple did they find me with

Acts 24:18 V-AIA-3P
GRK: ἐν αἷς εὗρόν με ἡγνισμένον
NAS: in which they found me [occupied] in the temple,
KJV: from Asia found me purified
INT: Amidst which they found me purified

Acts 24:20 V-AIA-3P
GRK: εἰπάτωσαν τί εὗρον ἀδίκημα στάντος
NAS: misdeed they found when I stood
KJV: if they have found any
INT: let them say any they found unrighteousness having stood

Acts 27:6 V-APA-NMS
GRK: Κἀκεῖ εὑρὼν ὁ ἑκατοντάρχης
NAS: the centurion found an Alexandrian
KJV: the centurion found a ship
INT: And there having found the centurion

Acts 27:28 V-AIA-3P
GRK: καὶ βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι
NAS: soundings and found [it to be] twenty
KJV: sounded, and found [it] twenty
INT: and having sounded they found fathoms twenty

Acts 27:28 V-AIA-3P
GRK: πάλιν βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς δεκαπέντε
NAS: sounding and found [it to be] fifteen
KJV: again, and found [it] fifteen fathoms.
INT: again having sounded they found fathoms fifteen

Acts 28:14 V-APA-NMP
GRK: οὗ εὑρόντες ἀδελφοὺς παρεκλήθημεν
NAS: There we found [some] brethren,
KJV: Where we found brethren,
INT: where having found brothers we were entreated

Romans 4:1 V-RNA
GRK: οὖν ἐροῦμεν εὑρηκέναι Ἀβραὰμ τὸν
INT: then will we say discovered Abraham the

Romans 7:10 V-AIP-3S
GRK: καὶ εὑρέθη μοι ἡ
NAS: in life, proved to result
KJV: life, I found [to be] unto death.
INT: And was found to me [that] the

Romans 7:21 V-PIA-1S
GRK: Εὑρίσκω ἄρα τὸν
NAS: I find then the principle
KJV: I find then a law,
INT: I find then the

Romans 10:20 V-AIP-1S
GRK: καὶ λέγει Εὑρέθην ἐν τοῖς
NAS: and says, I WAS FOUND BY THOSE
KJV: saith, I was found of them that sought
INT: and says I was found by those

1 Corinthians 4:2 V-ASP-3S
GRK: πιστός τις εὑρεθῇ
NAS: that one be found trustworthy.
KJV: that a man be found faithful.
INT: faithful one be found

1 Corinthians 15:15 V-PIM/P-1P
GRK: εὑρισκόμεθα δὲ καὶ
NAS: we are even found [to be] FALSE witnesses
KJV: and we are found false witnesses
INT: we are found moreover also

2 Corinthians 2:13 V-ANA
GRK: τῷ μὴ εὑρεῖν με Τίτον
NAS: for my spirit, not finding Titus
KJV: spirit, because I found not Titus
INT: not finding I Titus

2 Corinthians 5:3 V-FIP-1P
GRK: οὐ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα
NAS: as we, having put it on, will not be found naked.
KJV: we shall not be found naked.
INT: not naked we will be found

2 Corinthians 9:4 V-ASA-3P
GRK: Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους
NAS: come with me and find you unprepared,
KJV: me, and find you unprepared,
INT: Macedonians and find you unprepared

2 Corinthians 11:12 V-ASP-3P
GRK: ᾧ καυχῶνται εὑρεθῶσιν καθὼς καὶ
NAS: an opportunity to be regarded just
KJV: they glory, they may be found even
INT: what they boast they might be found as also

2 Corinthians 12:20 V-ASA-1S
GRK: οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς κἀγὼ
NAS: when I come I may find you to be not what
KJV: I shall not find you such as
INT: such as I wish I should find you and I

2 Corinthians 12:20 V-ASP-1S
GRK: ὑμᾶς κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον
NAS: I wish and may be found by you to be not what
KJV: and [that] I shall be found unto you
INT: you and I be found by you such as

Galatians 2:17 V-AIP-1P
GRK: ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ
NAS: have also been found sinners,
KJV: also are found sinners,
INT: in Christ we were found also ourselves

Philippians 2:8 V-APP-NMS
GRK: καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος
INT: and in figure having been found as a man

Philippians 3:9 V-ASP-1S
GRK: καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ
NAS: and may be found in Him, not having
KJV: And be found in him,
INT: and be found in him

2 Timothy 1:17 V-AIA-3S
GRK: με καὶ εὗρεν
NAS: searched for me and found me --
KJV: very diligently, and found [me].
INT: me and found [me]

2 Timothy 1:18 V-ANA
GRK: ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ
NAS: grant to him to find mercy
KJV: unto him that he may find mercy
INT: the Lord to find mercy from

Hebrews 4:16 V-ASA-1P
GRK: καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον
NAS: mercy and find grace
KJV: mercy, and find grace to help
INT: and grace might find for opportune

Hebrews 9:12 V-APM-NMS
GRK: αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος
NAS: once for all, having obtained eternal
KJV: the holy place, having obtained eternal
INT: eternal redemption having found

Hebrews 11:5 V-IIM/P-3S
GRK: καὶ οὐχ ηὑρίσκετο διότι μετέθηκεν
NAS: death; AND HE WAS NOT FOUND BECAUSE
KJV: was not found, because God
INT: and not was found because took up

Hebrews 12:17 V-AIA-3S
GRK: τόπον οὐχ εὗρεν καίπερ μετὰ
NAS: he was rejected, for he found no
KJV: he was rejected: for he found no place
INT: place not he found although with

1 Peter 1:7 V-ASP-3S
GRK: δὲ δοκιμαζομένου εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον
NAS: by fire, may be found to result
KJV: with fire, might be found unto
INT: though being tested be found to praise

1 Peter 2:22 V-AIP-3S
GRK: ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν
NAS: NOR WAS ANY DECEIT FOUND IN HIS MOUTH;
KJV: neither was guile found in his
INT: committed neither was found trickery in

2 Peter 3:10 V-FIP-3S
GRK: αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται
INT: it works will be burnt up

2 Peter 3:14 V-ANP
GRK: ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ
NAS: be diligent to be found by Him in peace,
KJV: be diligent that ye may be found of him
INT: unblamable by him to be found in peace

2 John 1:4 V-RIA-1S
GRK: λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν
NAS: glad to find [some] of your children
KJV: greatly that I found of thy
INT: exceedingly that I have found of the

Revelation 2:2 V-AIA-2S
GRK: εἰσίν καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς
NAS: apostles, and they are not, and you found them [to be] FALSE;
KJV: not, and hast found them liars:
INT: are and did find them liars

Revelation 3:2 V-RIA-1S
GRK: οὐ γὰρ εὕρηκά σου τὰ
NAS: to die; for I have not found your deeds
KJV: I have not found thy works
INT: not indeed I have found your

Revelation 5:4 V-AIP-3S
GRK: οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ
NAS: no one was found worthy
KJV: no man was found worthy
INT: no one worthy was found to open the

Revelation 9:6 V-FIA-3P
GRK: οὐ μὴ εὑρήσουσιν αὐτόν καὶ
NAS: death and will not find it; they will long
KJV: shall not find it; and
INT: not no more will find it and

Revelation 12:8 V-AIP-3S
GRK: οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι
NAS: a place found for them in heaven.
KJV: their place found any more in
INT: nor place was found their any more

Revelation 14:5 V-AIP-3S
GRK: αὐτῶν οὐχ εὑρέθη ψεῦδος ἄμωμοί
NAS: lie was found in their mouth;
KJV: their mouth was found no guile:
INT: of them not was found a lie blameless

Revelation 16:20 V-AIP-3P
GRK: ὄρη οὐχ εὑρέθησαν
NAS: and the mountains were not found.
KJV: were not found.
INT: mountains not were found

Revelation 18:14 V-FIA-3P
GRK: μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν
NAS: from you and [men] will no longer find them.
KJV: thee, and thou shalt find them no more
INT: not them they should find

Revelation 18:21 V-ASP-3S
GRK: οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι
NAS: down with violence, and will not be found any longer.
KJV: and shall be found no more
INT: no not might be found any longer

Revelation 18:22 V-ASP-3S
GRK: οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ
NAS: craft will be found in you any longer;
KJV: craft [he be], shall be found any more
INT: no not might be found in you

Revelation 18:24 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἁγίων εὑρέθη καὶ πάντων
NAS: And in her was found the blood
KJV: her was found the blood
INT: and saints was found and of all

Revelation 20:11 V-AIP-3S
GRK: τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς
NAS: and no place was found for them.
KJV: and there was found no
INT: place not was found for them

Revelation 20:15 V-AIP-3S
GRK: τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ
NAS: anyone's name was not found written
KJV: was not found written in
INT: anyone not was found in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2147

ηὑρίσκετο — 1 Occ.
ηὕρισκον — 2 Occ.
εὕραμεν — 1 Occ.
εὑράμενος — 1 Occ.
εὕρῃ — 5 Occ.
εὕρηκα — 2 Occ.
Εὑρήκαμεν — 2 Occ.
εὑρηκέναι — 1 Occ.
εὑρήσει — 8 Occ.
εὑρήσεις — 1 Occ.
εὑρήσετε — 10 Occ.
εὑρήσομεν — 1 Occ.
εὑρήσουσιν — 2 Occ.
εὕρητε — 2 Occ.
εὑρεῖν — 5 Occ.
εὗρεν — 16 Occ.
εὗρες — 2 Occ.
εὑρέθη — 17 Occ.
εὑρέθημεν — 1 Occ.
Εὑρέθην — 1 Occ.
εὑρεθῆναι — 1 Occ.
εὑρέθησαν — 2 Occ.
εὑρεθήσεται — 1 Occ.
εὑρεθησόμεθα — 1 Occ.
εὑρεθῆτε — 1 Occ.
εὑρεθεὶς — 1 Occ.
εὑρεθῶ — 2 Occ.
εὑρεθῶσιν — 1 Occ.
εὑρίσκει — 12 Occ.
εὑρίσκω — 6 Occ.
εὑρίσκομεν — 1 Occ.
εὑρισκόμεθα — 1 Occ.
εὑρίσκον — 2 Occ.
εὑρίσκοντες — 2 Occ.
εὕρω — 1 Occ.
εὕρωμεν — 1 Occ.
εὑρὼν — 10 Occ.
εὕρωσιν — 3 Occ.
εὕροιεν — 1 Occ.
εὕρομεν — 2 Occ.
εὗρον — 33 Occ.
εὑρόντες — 8 Occ.
εὑροῦσα — 1 Occ.
εὑροῦσαι — 1 Occ.
Additional Entries
εὐπροσωπῆσαι — 1 Occ.
ηὑρίσκετο — 1 Occ.
ηὕρισκον — 2 Occ.
εὕραμεν — 1 Occ.
εὑράμενος — 1 Occ.
εὕρῃ — 5 Occ.
εὕρηκα — 2 Occ.
Εὑρήκαμεν — 2 Occ.
εὑρηκέναι — 1 Occ.
εὑρήσει — 8 Occ.
εὑρήσετε — 10 Occ.
εὑρήσομεν — 1 Occ.
εὑρήσουσιν — 2 Occ.
εὕρητε — 2 Occ.
εὑρεῖν — 5 Occ.
εὗρεν — 16 Occ.
εὗρες — 2 Occ.
εὑρέθη — 17 Occ.
εὑρέθημεν — 1 Occ.
Εὑρέθην — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page