ἐξομολογήσομαί
Englishman's Concordance
ἐξομολογήσομαί (exomologēsomai) — 1 Occurrence

Romans 15:9 V-FIM-1S
GRK: Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν
NAS: THEREFORE I WILL GIVE PRAISE TO YOU AMONG
KJV: cause I will confess to thee
INT: Because of this I will confess you among

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page