Ἐξομολογοῦμαί
Englishman's Concordance
Ἐξομολογοῦμαί (Exomologoumai) — 2 Occurrences

Matthew 11:25 V-PIM-1S
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ
NAS: said, I praise You, Father,
KJV: and said, I thank thee,
INT: Jesus said I praise you O Father

Luke 10:21 V-PIM-1S
GRK: καὶ εἶπεν Ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ
NAS: and said, I praise You, O Father,
KJV: and said, I thank thee, O Father,
INT: and said I praise you Father

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page