ἐξομολογεῖσθε
Englishman's Concordance
ἐξομολογεῖσθε (exomologeisthe) — 1 Occurrence

James 5:16 V-PMM-2P
GRK: ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις
NAS: Therefore, confess your sins to one
KJV: Confess [your] faults one to another,
INT: Confess therefore to one another

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page