γαμήσῃ
Englishman's Concordance
γαμήσῃ (gamēsē) — 4 Occurrences

Matthew 5:32 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται
NAS: and whoever marries a divorced
KJV: whosoever shall marry her that is divorced
INT: if her who is divorced shall marry commits adultery

Matthew 19:9 V-ASA-3S
GRK: πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται
NAS: for immorality, and marries another woman
KJV: and shall marry another,
INT: sexual immorality and shall marry another commits adultery

Mark 10:11 V-ASA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται
NAS: his wife and marries another woman
KJV: and marry another,
INT: of him and should marry another commits adultery

Mark 10:12 V-ASA-3S
GRK: ἄνδρα αὐτῆς γαμήσῃ ἄλλον μοιχᾶται
NAS: her husband and marries another man,
KJV: and be married to another,
INT: husband herself [and] be married to another she commits adultery

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page