1060. γαμέω (gameó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1060. γαμέω (gameó) — 29 Occurrences

Matthew 5:32 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται
NAS: and whoever marries a divorced
KJV: whosoever shall marry her that is divorced
INT: if her who is divorced shall marry commits adultery

Matthew 19:9 V-ASA-3S
GRK: πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται
NAS: for immorality, and marries another woman
KJV: and shall marry another,
INT: sexual immorality and shall marry another commits adultery

Matthew 19:9 V-APA-NMS
GRK: ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται
KJV: and whoso marrieth her which
INT: he who her [that is] put away marries commits adultery

Matthew 19:10 V-ANA
GRK: οὐ συμφέρει γαμῆσαι
NAS: it is better not to marry.
KJV: not good to marry.
INT: not it is better to marry

Matthew 22:25 V-APA-NMS
GRK: ὁ πρῶτος γήμας ἐτελεύτησεν καὶ
NAS: with us; and the first married and died,
KJV: the first, when he had married a wife, deceased,
INT: the first having married died and

Matthew 22:30 V-PIA-3P
GRK: ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται
NAS: they neither marry nor
KJV: they neither marry, nor
INT: resurrection neither do they marry nor are given in marriage

Matthew 24:38 V-PPA-NMP
GRK: καὶ πίνοντες γαμοῦντες καὶ γαμίζοντες
NAS: and drinking, marrying and giving in marriage,
KJV: drinking, marrying and
INT: and drinking marrying and giving in marriage

Mark 6:17 V-AIA-3S
GRK: ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν
NAS: Philip, because he had married her.
KJV: wife: for he had married her.
INT: because her he had married

Mark 10:11 V-ASA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται
NAS: his wife and marries another woman
KJV: and marry another,
INT: of him and should marry another commits adultery

Mark 10:12 V-ASA-3S
GRK: ἄνδρα αὐτῆς γαμήσῃ ἄλλον μοιχᾶται
NAS: her husband and marries another man,
KJV: and be married to another,
INT: husband herself [and] be married to another she commits adultery

Mark 12:25 V-PIA-3P
GRK: ἀναστῶσιν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται
NAS: they neither marry nor
KJV: they neither marry, nor
INT: they rise neither do they marry nor are given in marriage

Luke 14:20 V-AIA-1S
GRK: εἶπεν Γυναῖκα ἔγημα καὶ διὰ
NAS: said, I have married a wife,
KJV: said, I have married a wife,
INT: said A wife I have married and because of

Luke 16:18 V-PPA-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει
NAS: his wife and marries another
KJV: and marrieth another,
INT: of him and marries another commits adultery

Luke 16:18 V-PPA-NMS
GRK: ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει
NAS: adultery, and he who marries one who is divorced
KJV: whosoever marrieth her that is put away
INT: from a husband marries commits adultery

Luke 17:27 V-IIA-3P
GRK: ἤσθιον ἔπινον ἐγάμουν ἐγαμίζοντο ἄχρι
NAS: they were drinking, they were marrying, they were being given in marriage,
KJV: they drank, they married wives, they were given in marriage,
INT: They were eating they were drinking they were marrying they were being given in marriage until

Luke 20:34 V-PIA-3P
GRK: αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν καὶ γαμίσκονται
NAS: age marry and are given in marriage,
KJV: world marry, and
INT: age this marry and are given in marriage

Luke 20:35 V-PIA-3P
GRK: νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται
NAS: neither marry nor
KJV: neither marry, nor
INT: [the] dead neither marry nor are given in marriage

1 Corinthians 7:9 V-AMA-3P
GRK: οὐκ ἐγκρατεύονται γαμησάτωσαν κρεῖττον γάρ
NAS: they do not have self-control, let them marry; for it is better
KJV: contain, let them marry: for
INT: not they have self-control let them marry better indeed

1 Corinthians 7:9 V-PNA
GRK: γάρ ἐστιν γαμῆσαι ἢ πυροῦσθαι
NAS: for it is better to marry than
KJV: it is better to marry than to burn.
INT: indeed it is to marry than to burn with passion

1 Corinthians 7:10 V-RPA-DMP
GRK: Τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν παραγγέλλω οὐκ
NAS: But to the married I give instructions,
KJV: And unto the married I command,
INT: to moreover married I warn not

1 Corinthians 7:28 V-ASA-2S
GRK: δὲ καὶ γαμήσῃς οὐχ ἥμαρτες
NAS: But if you marry, you have not sinned;
KJV: and if thou marry, thou hast not
INT: however also you might have married not you did sin

1 Corinthians 7:28 V-ASA-3S
GRK: καὶ ἐὰν γήμῃ ἡ παρθένος
NAS: a virgin marries, she has not sinned.
KJV: if a virgin marry, she hath not
INT: and if might have married the virgin

1 Corinthians 7:33 V-APA-NMS
GRK: ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ
NAS: but one who is married is concerned
KJV: But he that is married careth
INT: the [one] however having been married cares for the things

1 Corinthians 7:34 V-APA-NFS
GRK: ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ
NAS: and spirit; but one who is married is concerned
KJV: but she that is married careth
INT: the [one] however having been married cares for the things

1 Corinthians 7:36 V-PMA-3P
GRK: οὐχ ἁμαρτάνει γαμείτωσαν
NAS: he does not sin; let her marry.
KJV: he sinneth not: let them marry.
INT: not he does sin let them marry

1 Corinthians 7:39 V-ANP
GRK: ᾧ θέλει γαμηθῆναι μόνον ἐν
NAS: she is free to be married to whom
KJV: at liberty to be married to whom
INT: to whom she wills to be married only in

1 Timothy 4:3 V-PNA
GRK: κωλυόντων γαμεῖν ἀπέχεσθαι βρωμάτων
NAS: [men] who forbid marriage [and advocate] abstaining
KJV: Forbidding to marry, [and commanding] to abstain from
INT: forbidding to marry [bidding] to abstain from foods

1 Timothy 5:11 V-PNA
GRK: τοῦ χριστοῦ γαμεῖν θέλουσιν
NAS: of Christ, they want to get married,
KJV: Christ, they will marry;
INT: Christ to marry they wish

1 Timothy 5:14 V-PNA
GRK: οὖν νεωτέρας γαμεῖν τεκνογονεῖν οἰκοδεσποτεῖν
NAS: younger [widows] to get married, bear children,
KJV: that the younger women marry, bear children,
INT: therefore younger [ones] to marry to bear children to manage the house

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page