ὅλην
Englishman's Concordance
ὅλην (holēn) — 20 Occurrences

Matthew 4:24 Adj-AFS
GRK: αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν
NAS: throughout all Syria;
KJV: went throughout all Syria: and
INT: of him into all Syria

Matthew 9:26 Adj-AFS
GRK: αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν
NAS: spread throughout all that land.
KJV: went abroad into all that land.
INT: this into all the land

Matthew 14:35 Adj-AFS
GRK: ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον
NAS: Him, they sent [word] into all that surrounding district
KJV: into all that
INT: sent to all the region round about

Matthew 20:6 Adj-AFS
GRK: ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν
NAS: here idle all day long?'
KJV: stand ye here all the day idle?
INT: here stand you all the day

Matthew 27:27 Adj-AFS
GRK: ἐπ' αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν
NAS: and gathered the whole [Roman] cohort
KJV: unto him the whole band [of soldiers].
INT: against him all the battalion

Mark 1:28 Adj-AFS
GRK: πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον
NAS: everywhere into all the surrounding district
KJV: throughout all the region round about
INT: everywhere in all the region around

Mark 1:39 Adj-AFS
GRK: αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν
NAS: throughout all Galilee,
KJV: synagogues throughout all Galilee, and
INT: of them in all Galilee

Mark 6:55 Adj-AFS
GRK: περιέδραμον ὅλην τὴν χώραν
NAS: and ran about that whole country
KJV: that whole region round about,
INT: running through all the country

Mark 15:16 Adj-AFS
GRK: καὶ συνκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν
NAS: and they called together the whole [Roman] cohort.
KJV: and they call together the whole band.
INT: and they call together all the battalion

Mark 15:33 Adj-AFS
GRK: ἐγένετο ἐφ' ὅλην τὴν γῆν
NAS: fell over the whole land until
KJV: darkness over the whole land until
INT: came over all the land

Luke 8:39 Adj-AFS
GRK: ἀπῆλθεν καθ' ὅλην τὴν πόλιν
NAS: throughout the whole city
KJV: throughout the whole city
INT: he departed through all the city

Luke 23:44 Adj-AFS
GRK: ἐγένετο ἐφ' ὅλην τὴν γῆν
NAS: fell over the whole land until
KJV: a darkness over all the earth until
INT: came over all the land

Acts 5:11 Adj-AFS
GRK: μέγας ἐφ' ὅλην τὴν ἐκκλησίαν
NAS: came over the whole church, and over
KJV: came upon all the church, and
INT: great upon all the church

Acts 7:11 Adj-AFS
GRK: λιμὸς ἐφ' ὅλην τὴν Αἴγυπτον
NAS: came over all Egypt and Canaan,
KJV: a dearth over all the land of Egypt
INT: a famine upon whole of Egypt

Acts 11:28 Adj-AFS
GRK: ἔσεσθαι ἐφ' ὅλην τὴν οἰκουμένην
NAS: be a great famine all over the world.
KJV: dearth throughout all the world: which
INT: to be over all the world

Acts 13:6 Adj-AFS
GRK: Διελθόντες δὲ ὅλην τὴν νῆσον
NAS: When they had gone through the whole island
INT: having passed through moreover all the island

Acts 28:30 Adj-AFS
GRK: δὲ διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ
NAS: two full years
KJV: dwelt two whole years in
INT: moreover two years whole in his own

Romans 8:36 Adj-AFS
GRK: σοῦ θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν
NAS: WE ARE BEING PUT TO DEATH ALL DAY
KJV: we are killed all the day long;
INT: of you we are put to death all the day

Romans 10:21 Adj-AFS
GRK: Ἰσραὴλ λέγει Ὅλην τὴν ἡμέραν
NAS: He says, ALL THE DAY
KJV: he saith, All day long
INT: Israel he says all the day

Revelation 12:9 Adj-AFS
GRK: τὴν οἰκουμένην ὅλην ἐβλήθη εἰς
NAS: who deceives the whole world;
KJV: deceiveth the whole world:
INT: the habitable [world] whole he was cast into

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page