ὅλον
Englishman's Concordance
ὅλον (holon) — 35 Occurrences

Matthew 1:22 Adj-NNS
GRK: Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα
NAS: Now all this took place
KJV: Now all this was done,
INT: this moreover all came to pass that

Matthew 5:29 Adj-NNS
GRK: καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά
NAS: of your body, than for your whole body
KJV: [that] thy whole body
INT: and not all the body

Matthew 5:30 Adj-NNS
GRK: καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά
NAS: of your body, than for your whole body
KJV: [that] thy whole body
INT: and not all the body

Matthew 6:22 Adj-NNS
GRK: σου ἁπλοῦς ὅλον τὸ σῶμά
NAS: is clear, your whole body
KJV: single, thy whole body shall be
INT: of you clear [the] whole body

Matthew 6:23 Adj-NNS
GRK: πονηρὸς ᾖ ὅλον τὸ σῶμά
NAS: is bad, your whole body
KJV: evil, thy whole body shall be
INT: bad be all the body

Matthew 13:33 Adj-ANS
GRK: οὗ ἐζυμώθη ὅλον
NAS: of flour until it was all leavened.
KJV: of meal, till the whole was leavened.
INT: which was leavened all

Matthew 16:26 Adj-AMS
GRK: τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν
NAS: he gains the whole world
KJV: if he shall gain the whole world, and
INT: the world whole he gain

Matthew 26:56 Adj-NNS
GRK: Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα
NAS: But all this has taken place
KJV: But all this was done,
INT: this moreover all is come to pass that

Matthew 26:59 Adj-NNS
GRK: τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν
NAS: the chief priests and the whole Council
KJV: elders, and all the council, sought
INT: the Council whole sought false evidence

Mark 8:36 Adj-AMS
GRK: τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῆναι
NAS: to gain the whole world,
KJV: if he shall gain the whole world, and
INT: the world whole and lose

Mark 12:44 Adj-AMS
GRK: εἶχεν ἔβαλεν ὅλον τὸν βίον
NAS: she owned, all she had to live
KJV: that she had, [even] all her living.
INT: she had cast [in] all the livelihood

Mark 14:9 Adj-AMS
GRK: εὐαγγέλιον εἰς ὅλον τὸν κόσμον
NAS: is preached in the whole world,
KJV: throughout the whole world,
INT: gospel in [the] whole the world

Mark 14:55 Adj-NNS
GRK: ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον
NAS: the chief priests and the whole Council
KJV: and all the council
INT: [the] chief priests and all the Council

Mark 15:1 Adj-NNS
GRK: γραμματέων καὶ ὅλον τὸ συνέδριον
NAS: and scribes and the whole Council,
KJV: and the whole council,
INT: scribes and all the Council

Luke 8:43 Adj-AMS
GRK: ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον
INT: on physicians having spent all her living

Luke 9:25 Adj-AMS
GRK: τὸν κόσμον ὅλον ἑαυτὸν δὲ
NAS: if he gains the whole world,
KJV: if he gain the whole world,
INT: the world whole himself moreover

Luke 11:34 Adj-NNS
GRK: ᾖ καὶ ὅλον τὸ σῶμά
NAS: is clear, your whole body
KJV: single, thy whole body also
INT: be also all the body

Luke 11:36 Adj-NNS
GRK: σῶμά σου ὅλον φωτεινόν μὴ
NAS: If therefore your whole body is full
KJV: If thy whole body therefore
INT: body of you full [is] of light not

Luke 11:36 Adj-NNS
GRK: ἔσται φωτεινὸν ὅλον ὡς ὅταν
NAS: part in it, it will be wholly illumined,
KJV: dark, the whole shall be
INT: it will be light all as when

Luke 13:21 Adj-ANS
GRK: οὗ ἐζυμώθη ὅλον
NAS: of flour until it was all leavened.
KJV: of meal, till the whole was leavened.
INT: which was leavened all

John 7:23 Adj-AMS
GRK: χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ
NAS: I made an entire man
KJV: I have made a man every whit whole on
INT: you are angry because entirely a man sound

John 11:50 Adj-NNS
GRK: καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος
NAS: for the people, and that the whole nation
KJV: and that the whole nation
INT: and not all the nation

Acts 2:2 Adj-AMS
GRK: καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον
NAS: and it filled the whole house
KJV: and it filled all the house where
INT: and filled all the house

Acts 2:47 Adj-AMS
GRK: χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν
NAS: favor with all the people.
KJV: favour with all the people. And
INT: favor with all the people

Acts 7:10 Adj-AMS
GRK: καὶ ἐφ' ὅλον τὸν οἶκον
NAS: over Egypt and all his household.
KJV: Egypt and all his house.
INT: and over all the house

Acts 11:26 Adj-AMS
GRK: καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν
NAS: him to Antioch. And for an entire year
KJV: it came to pass, that a whole year
INT: also a year whole were gathered together in

1 Corinthians 5:6 Adj-ANS
GRK: μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα
NAS: leavens the whole lump
KJV: leaven leaveneth the whole lump?
INT: a little leaven all the lump

1 Corinthians 12:17 Adj-NNS
GRK: εἰ ὅλον τὸ σῶμα
NAS: If the whole body were an eye,
KJV: If the whole body [were] an eye,
INT: If all the body [were]

1 Corinthians 12:17 Adj-NNS
GRK: ἀκοή εἰ ὅλον ἀκοή ποῦ
NAS: be? If the whole were hearing,
KJV: If the whole [were] hearing,
INT: hearing if [the] whole hearing where

Galatians 5:3 Adj-AMS
GRK: ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον
NAS: to keep the whole Law.
KJV: a debtor to do the whole law.
INT: a debtor he is all the law

Galatians 5:9 Adj-ANS
GRK: μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα
NAS: leavens the whole lump
KJV: leaven leaveneth the whole lump.
INT: A little leaven all the lump

James 2:10 Adj-AMS
GRK: Ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον
NAS: keeps the whole law
KJV: shall keep the whole law,
INT: whoever indeed all the law

James 3:2 Adj-ANS
GRK: χαλιναγωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ σῶμα
NAS: able to bridle the whole body as well.
KJV: also to bridle the whole body.
INT: to bridle also all the body

James 3:3 Adj-ANS
GRK: ἡμῖν καὶ ὅλον τὸ σῶμα
NAS: us, we direct their entire body
KJV: we turn about their whole body.
INT: us and all the body

James 3:6 Adj-ANS
GRK: ἡ σπιλοῦσα ὅλον τὸ σῶμα
NAS: as that which defiles the entire body,
KJV: that it defileth the whole body,
INT: the defiler [of] all the body

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page