3650. ὅλος (holos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3650. ὅλος (holos) — 110 Occurrences

Matthew 1:22 Adj-NNS
GRK: Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα
NAS: Now all this took place
KJV: Now all this was done,
INT: this moreover all came to pass that

Matthew 4:23 Adj-DFS
GRK: περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ
NAS: Jesus was going throughout all Galilee,
KJV: Jesus went about all Galilee, teaching
INT: he went throughout all Galilee

Matthew 4:24 Adj-AFS
GRK: αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν
NAS: throughout all Syria;
KJV: went throughout all Syria: and
INT: of him into all Syria

Matthew 5:29 Adj-NNS
GRK: καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά
NAS: of your body, than for your whole body
KJV: [that] thy whole body
INT: and not all the body

Matthew 5:30 Adj-NNS
GRK: καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά
NAS: of your body, than for your whole body
KJV: [that] thy whole body
INT: and not all the body

Matthew 6:22 Adj-NNS
GRK: σου ἁπλοῦς ὅλον τὸ σῶμά
NAS: is clear, your whole body
KJV: single, thy whole body shall be
INT: of you clear [the] whole body

Matthew 6:23 Adj-NNS
GRK: πονηρὸς ᾖ ὅλον τὸ σῶμά
NAS: is bad, your whole body
KJV: evil, thy whole body shall be
INT: bad be all the body

Matthew 9:26 Adj-AFS
GRK: αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν
NAS: spread throughout all that land.
KJV: went abroad into all that land.
INT: this into all the land

Matthew 9:31 Adj-DFS
GRK: αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ
NAS: about Him throughout all that land.
KJV: fame in all that country.
INT: him in all the land

Matthew 13:33 Adj-ANS
GRK: οὗ ἐζυμώθη ὅλον
NAS: of flour until it was all leavened.
KJV: of meal, till the whole was leavened.
INT: which was leavened all

Matthew 14:35 Adj-AFS
GRK: ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον
NAS: Him, they sent [word] into all that surrounding district
KJV: into all that
INT: sent to all the region round about

Matthew 16:26 Adj-AMS
GRK: τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν
NAS: he gains the whole world
KJV: if he shall gain the whole world, and
INT: the world whole he gain

Matthew 20:6 Adj-AFS
GRK: ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν
NAS: here idle all day long?'
KJV: stand ye here all the day idle?
INT: here stand you all the day

Matthew 22:37 Adj-DFS
GRK: σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ
NAS: YOUR GOD WITH ALL YOUR HEART,
KJV: God with all thy heart,
INT: of you with all the heart

Matthew 22:37 Adj-DFS
GRK: καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ
NAS: YOUR HEART, AND WITH ALL YOUR SOUL,
KJV: and with all thy soul,
INT: and with all the soul

Matthew 22:37 Adj-DFS
GRK: καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ
NAS: YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR MIND.'
KJV: and with all thy mind.
INT: and with all the mind

Matthew 22:40 Adj-NMS
GRK: δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος
NAS: depend the whole Law
KJV: commandments hang all the law and
INT: two commandments all the law

Matthew 24:14 Adj-DFS
GRK: βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ
NAS: shall be preached in the whole world
KJV: shall be preached in all the world for
INT: kingdom in all the earth

Matthew 26:13 Adj-DMS
GRK: τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ
NAS: is preached in the whole world,
KJV: in the whole world,
INT: this in all the world

Matthew 26:56 Adj-NNS
GRK: Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα
NAS: But all this has taken place
KJV: But all this was done,
INT: this moreover all is come to pass that

Matthew 26:59 Adj-NNS
GRK: τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν
NAS: the chief priests and the whole Council
KJV: elders, and all the council, sought
INT: the Council whole sought false evidence

Matthew 27:27 Adj-AFS
GRK: ἐπ' αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν
NAS: and gathered the whole [Roman] cohort
KJV: unto him the whole band [of soldiers].
INT: against him all the battalion

Mark 1:28 Adj-AFS
GRK: πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον
NAS: everywhere into all the surrounding district
KJV: throughout all the region round about
INT: everywhere in all the region around

Mark 1:33 Adj-NFS
GRK: καὶ ἦν ὅλη ἡ πόλις
NAS: And the whole city had gathered
KJV: And all the city was
INT: and was all the city

Mark 1:39 Adj-AFS
GRK: αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν
NAS: throughout all Galilee,
KJV: synagogues throughout all Galilee, and
INT: of them in all Galilee

Mark 6:55 Adj-AFS
GRK: περιέδραμον ὅλην τὴν χώραν
NAS: and ran about that whole country
KJV: that whole region round about,
INT: running through all the country

Mark 8:36 Adj-AMS
GRK: τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῆναι
NAS: to gain the whole world,
KJV: if he shall gain the whole world, and
INT: the world whole and lose

Mark 12:30 Adj-GFS
GRK: σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας
NAS: YOUR GOD WITH ALL YOUR HEART,
KJV: God with all thy heart,
INT: of you with all the heart

Mark 12:30 Adj-GFS
GRK: καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς
NAS: YOUR HEART, AND WITH ALL YOUR SOUL,
KJV: and with all thy soul,
INT: and with all the soul

Mark 12:30 Adj-GFS
GRK: καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας
NAS: YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR MIND,
KJV: and with all thy mind,
INT: and with all the mind

Mark 12:30 Adj-GFS
GRK: καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος
NAS: YOUR MIND, AND WITH ALL YOUR STRENGTH.'
KJV: and with all thy strength:
INT: and with all the strength

Mark 12:33 Adj-GFS
GRK: αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας
NAS: AND TO LOVE HIM WITH ALL THE HEART
KJV: him with all the heart, and
INT: him with all the heart

Mark 12:33 Adj-GFS
GRK: καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως
NAS: THE HEART AND WITH ALL THE UNDERSTANDING
KJV: and with all the understanding, and
INT: and with all the understanding

Mark 12:33 Adj-GFS
GRK: καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος
NAS: THE UNDERSTANDING AND WITH ALL THE STRENGTH,
KJV: and with all the soul, and
INT: and with all the strength

Mark 12:44 Adj-AMS
GRK: εἶχεν ἔβαλεν ὅλον τὸν βίον
NAS: she owned, all she had to live
KJV: that she had, [even] all her living.
INT: she had cast [in] all the livelihood

Mark 14:9 Adj-AMS
GRK: εὐαγγέλιον εἰς ὅλον τὸν κόσμον
NAS: is preached in the whole world,
KJV: throughout the whole world,
INT: gospel in [the] whole the world

Mark 14:55 Adj-NNS
GRK: ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον
NAS: the chief priests and the whole Council
KJV: and all the council
INT: [the] chief priests and all the Council

Mark 15:1 Adj-NNS
GRK: γραμματέων καὶ ὅλον τὸ συνέδριον
NAS: and scribes and the whole Council,
KJV: and the whole council,
INT: scribes and all the Council

Mark 15:16 Adj-AFS
GRK: καὶ συνκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν
NAS: and they called together the whole [Roman] cohort.
KJV: and they call together the whole band.
INT: and they call together all the battalion

Mark 15:33 Adj-AFS
GRK: ἐγένετο ἐφ' ὅλην τὴν γῆν
NAS: fell over the whole land until
KJV: darkness over the whole land until
INT: came over all the land

Luke 1:65 Adj-DFS
GRK: καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ
NAS: were being talked about in all the hill country
KJV: throughout all the hill country
INT: and in all the hill country

Luke 4:14 Adj-GFS
GRK: ἐξῆλθεν καθ' ὅλης τῆς περιχώρου
NAS: through all the surrounding district.
KJV: through all the region round about.
INT: went out into all the region around

Luke 5:5 Adj-GFS
GRK: Ἐπιστάτα δι' ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες
NAS: we worked hard all night
KJV: we have toiled all the night,
INT: Master through whole night having toiled

Luke 7:17 Adj-DFS
GRK: οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ
NAS: concerning Him went out all over Judea
KJV: went forth throughout all Judaea, and
INT: this in all Judea

Luke 8:39 Adj-AFS
GRK: ἀπῆλθεν καθ' ὅλην τὴν πόλιν
NAS: throughout the whole city
KJV: throughout the whole city
INT: he departed through all the city

Luke 8:43 Adj-AMS
GRK: ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον
INT: on physicians having spent all her living

Luke 9:25 Adj-AMS
GRK: τὸν κόσμον ὅλον ἑαυτὸν δὲ
NAS: if he gains the whole world,
KJV: if he gain the whole world,
INT: the world whole himself moreover

Luke 10:27 Adj-GFS
GRK: σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας
NAS: YOUR GOD WITH ALL YOUR HEART,
KJV: God with all thy heart,
INT: of you with all the heart

Luke 10:27 Adj-DFS
GRK: καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ
NAS: YOUR HEART, AND WITH ALL YOUR SOUL,
KJV: and with all thy soul,
INT: and with all the soul

Luke 10:27 Adj-DFS
GRK: καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύι
NAS: YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR STRENGTH,
KJV: and with all thy strength,
INT: and with all the strength

Luke 10:27 Adj-DFS
GRK: καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ
NAS: YOUR STRENGTH, AND WITH ALL YOUR MIND;
KJV: and with all thy mind;
INT: and with all the mind

Luke 11:34 Adj-NNS
GRK: ᾖ καὶ ὅλον τὸ σῶμά
NAS: is clear, your whole body
KJV: single, thy whole body also
INT: be also all the body

Luke 11:36 Adj-NNS
GRK: σῶμά σου ὅλον φωτεινόν μὴ
NAS: If therefore your whole body is full
KJV: If thy whole body therefore
INT: body of you full [is] of light not

Luke 11:36 Adj-NNS
GRK: ἔσται φωτεινὸν ὅλον ὡς ὅταν
NAS: part in it, it will be wholly illumined,
KJV: dark, the whole shall be
INT: it will be light all as when

Luke 13:21 Adj-ANS
GRK: οὗ ἐζυμώθη ὅλον
NAS: of flour until it was all leavened.
KJV: of meal, till the whole was leavened.
INT: which was leavened all

Luke 23:5 Adj-GFS
GRK: διδάσκων καθ' ὅλης τῆς Ἰουδαίας
NAS: teaching all over
KJV: throughout all Jewry,
INT: teaching throughout all of Judea

Luke 23:44 Adj-AFS
GRK: ἐγένετο ἐφ' ὅλην τὴν γῆν
NAS: fell over the whole land until
KJV: a darkness over all the earth until
INT: came over all the land

John 4:53 Adj-NFS
GRK: οἰκία αὐτοῦ ὅλη
NAS: believed and his whole household.
KJV: and his whole house.
INT: household of him whole

John 7:23 Adj-AMS
GRK: χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ
NAS: I made an entire man
KJV: I have made a man every whit whole on
INT: you are angry because entirely a man sound

John 9:34 Adj-NMS
GRK: σὺ ἐγεννήθης ὅλος καὶ σὺ
NAS: him, You were born entirely in sins,
KJV: Thou wast altogether born in
INT: you were born wholly and you

John 11:50 Adj-NNS
GRK: καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος
NAS: for the people, and that the whole nation
KJV: and that the whole nation
INT: and not all the nation

John 13:10 Adj-NMS
GRK: ἔστιν καθαρὸς ὅλος καὶ ὑμεῖς
NAS: his feet, but is completely clean;
KJV: is clean every whit: and ye
INT: is clean wholly and you

John 19:23 Adj-GMS
GRK: ὑφαντὸς δι' ὅλου
NAS: was seamless, woven in one piece.
INT: woven throughout all

Acts 2:2 Adj-AMS
GRK: καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον
NAS: and it filled the whole house
KJV: and it filled all the house where
INT: and filled all the house

Acts 2:47 Adj-AMS
GRK: χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν
NAS: favor with all the people.
KJV: favour with all the people. And
INT: favor with all the people

Acts 5:11 Adj-AFS
GRK: μέγας ἐφ' ὅλην τὴν ἐκκλησίαν
NAS: came over the whole church, and over
KJV: came upon all the church, and
INT: great upon all the church

Acts 7:10 Adj-AMS
GRK: καὶ ἐφ' ὅλον τὸν οἶκον
NAS: over Egypt and all his household.
KJV: Egypt and all his house.
INT: and over all the house

Acts 7:11 Adj-AFS
GRK: λιμὸς ἐφ' ὅλην τὴν Αἴγυπτον
NAS: came over all Egypt and Canaan,
KJV: a dearth over all the land of Egypt
INT: a famine upon whole of Egypt

Acts 8:37 Adj-GFS
GRK: πιστεύεις ἐξ ὅλης τὴς καρδίας
KJV: with all thine heart,
INT: you believe from all the heart

Acts 9:31 Adj-GFS
GRK: ἐκκλησία καθ' ὅλης τῆς Ἰουδαίας
NAS: throughout all Judea
KJV: rest throughout all Judaea and
INT: churches throughout all of Judea

Acts 9:42 Adj-GFS
GRK: ἐγένετο καθ' ὅλης τῆς Ἰόππης
NAS: It became known all over Joppa,
KJV: known throughout all Joppa; and
INT: it became throughout all of Joppa

Acts 10:22 Adj-GNS
GRK: τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους
NAS: well spoken of by the entire nation
KJV: among all the nation
INT: moreover by all the nation

Acts 10:37 Adj-GFS
GRK: ῥῆμα καθ' ὅλης τῆς Ἰουδαίας
NAS: throughout all Judea,
KJV: throughout all Judaea,
INT: declaration through all Judea

Acts 11:26 Adj-AMS
GRK: καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν
NAS: him to Antioch. And for an entire year
KJV: it came to pass, that a whole year
INT: also a year whole were gathered together in

Acts 11:28 Adj-AFS
GRK: ἔσεσθαι ἐφ' ὅλην τὴν οἰκουμένην
NAS: be a great famine all over the world.
KJV: dearth throughout all the world: which
INT: to be over all the world

Acts 13:6 Adj-AFS
GRK: Διελθόντες δὲ ὅλην τὴν νῆσον
NAS: When they had gone through the whole island
INT: having passed through moreover all the island

Acts 13:49 Adj-GFS
GRK: κυρίου δι' ὅλης τῆς χώρας
NAS: through the whole region.
KJV: throughout all the region.
INT: Lord through all the region

Acts 15:22 Adj-DFS
GRK: πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ
NAS: and the elders, with the whole church,
KJV: elders, with the whole church, to send
INT: elders with all the church

Acts 18:8 Adj-DMS
GRK: κυρίῳ σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ
NAS: in the Lord with all his household,
KJV: on the Lord with all his house;
INT: Lord with all the house

Acts 19:27 Adj-NFS
GRK: αὐτῆς ἣν ὅλη ἡ Ἀσία
NAS: and that she whom all of Asia
KJV: be destroyed, whom all Asia and
INT: of her whom all Asia

Acts 21:30 Adj-NFS
GRK: ἡ πόλις ὅλη καὶ ἐγένετο
NAS: Then all the city was provoked,
KJV: And all the city was moved,
INT: the city whole and there was

Acts 21:31 Adj-NFS
GRK: σπείρης ὅτι ὅλη συνχύννεται Ἰερουσαλήμ
NAS: of the [Roman] cohort that all Jerusalem
KJV: that all Jerusalem
INT: band that all was in a riot Jerusalem

Acts 28:30 Adj-AFS
GRK: δὲ διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ
NAS: two full years
KJV: dwelt two whole years in
INT: moreover two years whole in his own

Romans 1:8 Adj-DMS
GRK: καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ
NAS: throughout the whole world.
KJV: of throughout the whole world.
INT: is proclaimed in all the world

Romans 8:36 Adj-AFS
GRK: σοῦ θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν
NAS: WE ARE BEING PUT TO DEATH ALL DAY
KJV: we are killed all the day long;
INT: of you we are put to death all the day

Romans 10:21 Adj-AFS
GRK: Ἰσραὴλ λέγει Ὅλην τὴν ἡμέραν
NAS: He says, ALL THE DAY
KJV: he saith, All day long
INT: Israel he says all the day

Romans 16:23 Adj-GFS
GRK: μου καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας
NAS: host to me and to the whole church,
KJV: and of the whole church,
INT: of me and all of the church

1 Corinthians 5:6 Adj-ANS
GRK: μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα
NAS: leavens the whole lump
KJV: leaven leaveneth the whole lump?
INT: a little leaven all the lump

1 Corinthians 12:17 Adj-NNS
GRK: εἰ ὅλον τὸ σῶμα
NAS: If the whole body were an eye,
KJV: If the whole body [were] an eye,
INT: If all the body [were]

1 Corinthians 12:17 Adj-NNS
GRK: ἀκοή εἰ ὅλον ἀκοή ποῦ
NAS: be? If the whole were hearing,
KJV: If the whole [were] hearing,
INT: hearing if [the] whole hearing where

1 Corinthians 14:23 Adj-NFS
GRK: ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ
NAS: if the whole church
KJV: therefore the whole church
INT: the church whole together the

2 Corinthians 1:1 Adj-DFS
GRK: οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ Ἀχαίᾳ
NAS: the saints who are throughout Achaia:
KJV: are in all Achaia:
INT: are in all of Achaia

Galatians 5:3 Adj-AMS
GRK: ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον
NAS: to keep the whole Law.
KJV: a debtor to do the whole law.
INT: a debtor he is all the law

Galatians 5:9 Adj-ANS
GRK: μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα
NAS: leavens the whole lump
KJV: leaven leaveneth the whole lump.
INT: A little leaven all the lump

Philippians 1:13 Adj-DNS
GRK: γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ
NAS: throughout the whole praetorian guard
KJV: manifest in all the palace, and
INT: to have become in all the palace guard

1 Thessalonians 4:10 Adj-DFS
GRK: τοὺς ἐν ὅλῃ τῇ Μακεδονίᾳ
NAS: who are in all Macedonia.
KJV: which are in all Macedonia: but
INT: who [are] in all Macedonia

Titus 1:11 Adj-AMP
GRK: ἐπιστομίζειν οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν
NAS: they are upsetting whole families,
KJV: who subvert whole houses, teaching
INT: to silence who whole houses overthrow

Hebrews 3:2 Adj-DMS
GRK: Μωυσῆς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ
NAS: also was in all His house.
KJV: Moses [was faithful] in all his house.
INT: Moses in all the house

Hebrews 3:5 Adj-DMS
GRK: πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ
NAS: was faithful in all His house
KJV: [was] faithful in all his house,
INT: [was] faithful in all the house

James 2:10 Adj-AMS
GRK: Ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον
NAS: keeps the whole law
KJV: shall keep the whole law,
INT: whoever indeed all the law

James 3:2 Adj-ANS
GRK: χαλιναγωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ σῶμα
NAS: able to bridle the whole body as well.
KJV: also to bridle the whole body.
INT: to bridle also all the body

James 3:3 Adj-ANS
GRK: ἡμῖν καὶ ὅλον τὸ σῶμα
NAS: us, we direct their entire body
KJV: we turn about their whole body.
INT: us and all the body

James 3:6 Adj-ANS
GRK: ἡ σπιλοῦσα ὅλον τὸ σῶμα
NAS: as that which defiles the entire body,
KJV: that it defileth the whole body,
INT: the defiler [of] all the body

1 John 2:2 Adj-GMS
GRK: καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου
NAS: but also for [those of] the whole world.
KJV: for [the sins of] the whole world.
INT: also for all the world

1 John 5:19 Adj-NMS
GRK: ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ
NAS: that we are of God, and that the whole world
KJV: God, and the whole world lieth
INT: the world whole in the

Revelation 3:10 Adj-GFS
GRK: τῆς οἰκουμένης ὅλης πειράσαι τοὺς
NAS: to come upon the whole world,
KJV: shall come upon all the world, to try
INT: the habitable world whole to try them that

Revelation 6:12 Adj-NFS
GRK: ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς
NAS: [made] of hair, and the whole moon
INT: the moon whole became as

Revelation 12:9 Adj-AFS
GRK: τὴν οἰκουμένην ὅλην ἐβλήθη εἰς
NAS: who deceives the whole world;
KJV: deceiveth the whole world:
INT: the habitable [world] whole he was cast into

Revelation 13:3 Adj-NFS
GRK: καὶ ἐθαυμάσθη ὅλη ἡ γῆ
NAS: was healed. And the whole earth
KJV: was healed: and all the world wondered
INT: and there was wonder all the earth

Revelation 16:14 Adj-GFS
GRK: τῆς οἰκουμένης ὅλης συναγαγεῖν αὐτοὺς
NAS: out to the kings of the whole world,
KJV: and of the whole world,
INT: of the habitable [world] whole to gather together them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page