ὑπομένομεν
Englishman's Concordance
ὑπομένομεν (hypomenomen) — 1 Occurrence

2 Timothy 2:12 V-PIA-1P
GRK: εἰ ὑπομένομεν καὶ συμβασιλεύσομεν
NAS: If we endure, we will also reign
KJV: [him]:If we suffer, we shall also
INT: if we endure also we will reign together

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page