ὑπομίμνησκε
Englishman's Concordance
ὑπομίμνησκε (hypomimnēske) — 2 Occurrences

2 Timothy 2:14 V-PMA-2S
GRK: Ταῦτα ὑπομίμνησκε διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον
NAS: Remind [them] of these things,
KJV: Of these things put [them] in remembrance, charging
INT: These things put in remembrance of testifying earnestly before

Titus 3:1 V-PMA-2S
GRK: Ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς
NAS: Remind them to be subject to rulers,
KJV: them in mind to be subject
INT: Put in remembrance them to rulers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page