ὑπομένοντες
Englishman's Concordance
ὑπομένοντες (hypomenontes) — 1 Occurrence

Romans 12:12 V-PPA-NMP
GRK: τῇ θλίψει ὑπομένοντες τῇ προσευχῇ
NAS: in hope, persevering in tribulation,
KJV: in hope; patient in tribulation;
INT: the in tribulation be patient in prayer

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page