5278. ὑπομένω (hupomenó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5278. ὑπομένω (hupomenó) — 17 Occurrences

Matthew 10:22 V-APA-NMS
GRK: ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος
NAS: of My name, but it is the one who has endured to the end
KJV: but he that endureth to the end
INT: the [one who] however having endured to [the] end

Matthew 24:13 V-APA-NMS
GRK: ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος
NAS: But the one who endures to the end,
KJV: But he that shall endure unto the end,
INT: the [one who] however having endured to [the] end

Mark 13:13 V-APA-NMS
GRK: ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος
NAS: of My name, but the one who endures to the end,
KJV: but he that shall endure unto
INT: the [one] moreover having endured to [the] end

Luke 2:43 V-AIA-3S
GRK: ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ
NAS: Jesus stayed behind in Jerusalem.
KJV: Jesus tarried behind in
INT: were returning they remained behind Jesus the

Acts 17:14 V-AIA-3P
GRK: τὴν θάλασσαν ὑπέμεινάν τε ὅ
NAS: and Silas and Timothy remained there.
KJV: abode there still.
INT: the sea remained both

Romans 12:12 V-PPA-NMP
GRK: τῇ θλίψει ὑπομένοντες τῇ προσευχῇ
NAS: in hope, persevering in tribulation,
KJV: in hope; patient in tribulation;
INT: the in tribulation be patient in prayer

1 Corinthians 13:7 V-PIA-3S
GRK: ἐλπίζει πάντα ὑπομένει
NAS: hopes all things, endures all things.
KJV: all things, endureth all things.
INT: hopes all things endures

2 Timothy 2:10 V-PIA-1S
GRK: τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς
NAS: reason I endure all things
KJV: Therefore I endure all things for
INT: this all things I endure for sake of the

2 Timothy 2:12 V-PIA-1P
GRK: εἰ ὑπομένομεν καὶ συμβασιλεύσομεν
NAS: If we endure, we will also reign
KJV: [him]:If we suffer, we shall also
INT: if we endure also we will reign together

Hebrews 10:32 V-AIA-2P
GRK: πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων
NAS: after being enlightened, you endured a great
KJV: after ye were illuminated, ye endured a great
INT: much conflict you endured of sufferings

Hebrews 12:2 V-AIA-3S
GRK: αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν αἰσχύνης
NAS: set before Him endured the cross,
KJV: him endured the cross,
INT: him joy endured [the] cross [the] shame

Hebrews 12:3 V-RPA-AMS
GRK: τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τῶν
NAS: For consider Him who has endured such
KJV: consider him that endured such
INT: him who so great has endured from

Hebrews 12:7 V-PIA-2P
GRK: εἰς παιδείαν ὑπομένετε ὡς υἱοῖς
NAS: It is for discipline that you endure; God
KJV: If ye endure chastening, God
INT: If discipline you endure as with sons

James 1:12 V-PIA-3S
GRK: ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν ὅτι
NAS: who perseveres under trial;
KJV: that endureth temptation:
INT: man who endures trial because

James 5:11 V-APA-AMP
GRK: μακαρίζομεν τοὺς ὑπομείναντας τὴν ὑπομονὴν
NAS: blessed who endured. You have heard
KJV: we count them happy which endure. Ye have heard
INT: we call blessed the [ones] having endured The endurance

1 Peter 2:20 V-FIA-2P
GRK: καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε ἀλλ' εἰ
NAS: and are harshly treated, you endure it with patience?
KJV: for your faults, ye shall take it patiently? but
INT: and being struck you endure it but if

1 Peter 2:20 V-FIA-2P
GRK: καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε τοῦτο χάρις
NAS: you endure it with patience? But if
KJV: suffer [for it], ye take it patiently, this
INT: and suffering you endure [it] this [is] acceptable

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page