Ἰάκωβος
Englishman's Concordance
Ἰάκωβος (Iakōbos) — 11 Occurrences

Matthew 10:2 N-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ Ἰάκωβος ὁ τοῦ
NAS: his brother; and James the son of Zebedee,
KJV: brother; James [the son] of
INT: of him and James the [son] of

Matthew 10:3 N-NMS
GRK: ὁ τελώνης Ἰάκωβος ὁ τοῦ
NAS: the tax collector; James the son of Alphaeus,
KJV: the publican; James [the son] of
INT: the tax collector James the [son]

Matthew 13:55 N-NMS
GRK: ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωσὴφ
NAS: and His brothers, James and Joseph
KJV: his brethren, James, and Joses,
INT: brothers of him James and Joseph

Mark 10:35 N-NMS
GRK: προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης
NAS: James and John, the two
KJV: And James and John,
INT: come up to him James and John

Mark 13:3 N-NMS
GRK: Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης
NAS: Peter and James and John
KJV: Peter and James and John
INT: Peter and James and John

Luke 9:54 N-NMS
GRK: οἱ μαθηταὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης
NAS: When His disciples James and John saw
KJV: when his disciples James and John
INT: the disciples James and John

Acts 1:13 N-NMS
GRK: Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἀνδρέας
NAS: and John and James and Andrew,
KJV: Peter, and James, and John,
INT: John and James and Andrew

Acts 1:13 N-NMS
GRK: καὶ Μαθθαῖος Ἰάκωβος Ἁλφαίου καὶ
NAS: and Matthew, James [the son] of Alphaeus,
KJV: Matthew, James [the son] of Alphaeus,
INT: and Matthew James [son] of Alphaeus and

Acts 15:13 N-NMS
GRK: αὐτοὺς ἀπεκρίθη Ἰάκωβος λέγων Ἄνδρες
NAS: they had stopped speaking, James answered,
KJV: their peace, James answered, saying,
INT: they answered James saying Men

Galatians 2:9 N-NMS
GRK: δοθεῖσάν μοι Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς
NAS: that had been given to me, James and Cephas
KJV: And when James, Cephas,
INT: having been given to me James and Cephas

James 1:1 N-NMS
GRK: ΙΑΚΩΒΟΣ θεοῦ καὶ
NAS: James, a bond-servant of God
KJV: James, a servant of God
INT: James of God and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page