2385. Ἰάκωβος (Iakóbos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2385. Ἰάκωβος (Iakóbos) — 42 Occurrences

Matthew 4:21 N-AMS
GRK: δύο ἀδελφούς Ἰάκωβον τὸν τοῦ
NAS: brothers, James the [son] of Zebedee,
KJV: brethren, James [the son] of
INT: two brothers James the [son]

Matthew 10:2 N-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ Ἰάκωβος ὁ τοῦ
NAS: his brother; and James the son of Zebedee,
KJV: brother; James [the son] of
INT: of him and James the [son] of

Matthew 10:3 N-NMS
GRK: ὁ τελώνης Ἰάκωβος ὁ τοῦ
NAS: the tax collector; James the son of Alphaeus,
KJV: the publican; James [the son] of
INT: the tax collector James the [son]

Matthew 13:55 N-NMS
GRK: ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωσὴφ
NAS: and His brothers, James and Joseph
KJV: his brethren, James, and Joses,
INT: brothers of him James and Joseph

Matthew 17:1 N-AMS
GRK: Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην
NAS: with Him Peter and James and John
KJV: taketh Peter, James, and John
INT: Peter and James and John

Matthew 27:56 N-GMS
GRK: ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσὴφ
NAS: the mother of James and Joseph,
KJV: Mary the mother of James and Joses,
INT: the of James and Joseph

Mark 1:19 N-AMS
GRK: ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ
NAS: He saw James the son of Zebedee,
KJV: he saw James the [son]
INT: a little he saw James the [son]

Mark 1:29 N-GMS
GRK: Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου
NAS: and Andrew, with James and John.
KJV: Andrew, with James and John.
INT: Andrew with James and John

Mark 3:17 N-AMS
GRK: καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ
NAS: and James, the [son] of Zebedee,
KJV: And James the [son] of Zebedee,
INT: and James the [son] of

Mark 3:17 N-GMS
GRK: ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου καὶ ἐπέθηκεν
NAS: the brother of James (to them He gave
KJV: the brother of James; and
INT: brother of James and he added

Mark 3:18 N-AMS
GRK: Θωμᾶν καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ
NAS: and Thomas, and James the son of Alphaeus,
KJV: and James the [son]
INT: Thomas and James the [son]

Mark 5:37 N-AMS
GRK: Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην
NAS: Peter and James and John
KJV: Peter, and James, and John
INT: Peter and James and John

Mark 5:37 N-GMS
GRK: τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου
NAS: and John the brother of James.
KJV: John the brother of James.
INT: the brother of James

Mark 6:3 N-GMS
GRK: καὶ ἀδελφὸς Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆτος
NAS: and brother of James and Joses
KJV: the brother of James, and Joses,
INT: and brother of James and Joseph

Mark 9:2 N-AMS
GRK: καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ τὸν
NAS: with Him Peter and James and John,
KJV: [with him] Peter, and James, and John,
INT: and James and

Mark 10:35 N-NMS
GRK: προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης
NAS: James and John, the two
KJV: And James and John,
INT: come up to him James and John

Mark 10:41 N-GMS
GRK: ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου
NAS: to feel indignant with James and John.
KJV: with James and
INT: to be indignant about James and John

Mark 13:3 N-NMS
GRK: Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης
NAS: Peter and James and John
KJV: Peter and James and John
INT: Peter and James and John

Mark 14:33 N-AMS
GRK: καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ τὸν
NAS: with Him Peter and James and John,
KJV: Peter and James and John,
INT: and James and

Mark 15:40 N-GMS
GRK: Μαρία ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ
NAS: the mother of James the Less
KJV: Mary the mother of James the less and
INT: Mary the [mother] of James the least

Mark 16:1 N-GMS
GRK: ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη
NAS: and Mary the [mother] of James, and Salome,
KJV: the [mother] of James, and
INT: the [mother] of James and Salome

Luke 5:10 N-AMS
GRK: δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην
NAS: also [were] James and John,
KJV: so [was] also James, and John,
INT: moreover also James and John

Luke 6:14 N-AMS
GRK: αὐτοῦ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην
NAS: his brother; and James and John;
KJV: his brother, James and John,
INT: of him and James and John

Luke 6:15 N-AMS
GRK: Θωμᾶν καὶ Ἰάκωβον Ἁλφαίου καὶ
NAS: and Thomas; James [the son] of Alphaeus,
KJV: Thomas, James the
INT: Thomas and James [son of] Alphaeus and

Luke 6:16 N-GMS
GRK: καὶ Ἰούδαν Ἰακώβου καὶ Ἰούδαν
NAS: Judas [the son] of James, and Judas
KJV: And Judas [the brother] of James, and
INT: and Judas [brother] of James and Judas

Luke 8:51 N-AMS
GRK: Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον καὶ τὸν
NAS: and John and James, and the girl's
KJV: Peter, and James, and John,
INT: John and James and the

Luke 9:28 N-AMS
GRK: Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον ἀνέβη εἰς
NAS: and John and James, and went
KJV: John and James, and went up into
INT: John and James he went up on

Luke 9:54 N-NMS
GRK: οἱ μαθηταὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης
NAS: When His disciples James and John saw
KJV: when his disciples James and John
INT: the disciples James and John

Luke 24:10 N-GMS
GRK: Μαρία ἡ Ἰακώβου καὶ αἱ
NAS: and Mary the [mother] of James; also
KJV: Mary [the mother] of James, and
INT: Mary the [mother] of james and the

Acts 1:13 N-NMS
GRK: Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἀνδρέας
NAS: and John and James and Andrew,
KJV: Peter, and James, and John,
INT: John and James and Andrew

Acts 1:13 N-NMS
GRK: καὶ Μαθθαῖος Ἰάκωβος Ἁλφαίου καὶ
NAS: and Matthew, James [the son] of Alphaeus,
KJV: Matthew, James [the son] of Alphaeus,
INT: and Matthew James [son] of Alphaeus and

Acts 1:13 N-GMS
GRK: καὶ Ἰούδας Ἰακώβου
NAS: and Judas [the] [son] of James.
KJV: and Judas [the brother] of James.
INT: and Judas [brother] of James

Acts 12:2 N-AMS
GRK: ἀνεῖλεν δὲ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν
NAS: And he had James the brother of John
KJV: he killed James the brother
INT: he put to death moreover James the brother

Acts 12:17 N-DMS
GRK: τε Ἀπαγγείλατε Ἰακώβῳ καὶ τοῖς
NAS: these things to James and the brethren.
KJV: these things unto James, and
INT: moreover Report to James and to the

Acts 15:13 N-NMS
GRK: αὐτοὺς ἀπεκρίθη Ἰάκωβος λέγων Ἄνδρες
NAS: they had stopped speaking, James answered,
KJV: their peace, James answered, saying,
INT: they answered James saying Men

Acts 21:18 N-AMS
GRK: ἡμῖν πρὸς Ἰάκωβον πάντες τε
NAS: went in with us to James, and all
KJV: us unto James; and all
INT: us unto James all and

1 Corinthians 15:7 N-DMS
GRK: ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ εἶτα τοῖς
NAS: then He appeared to James, then to all
KJV: he was seen of James; then
INT: Then he appeared to James then to the

Galatians 1:19 N-AMS
GRK: εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν
NAS: except James, the Lord's
KJV: none, save James the Lord's brother.
INT: if not James the brother

Galatians 2:9 N-NMS
GRK: δοθεῖσάν μοι Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς
NAS: that had been given to me, James and Cephas
KJV: And when James, Cephas,
INT: having been given to me James and Cephas

Galatians 2:12 N-GMS
GRK: τινὰς ἀπὸ Ἰακώβου μετὰ τῶν
NAS: of certain men from James, he used to eat
KJV: came from James, he did eat with
INT: some from James with the

James 1:1 N-NMS
GRK: ΙΑΚΩΒΟΣ θεοῦ καὶ
NAS: James, a bond-servant of God
KJV: James, a servant of God
INT: James of God and

Jude 1:1 N-GMS
GRK: ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου τοῖς ἐν
NAS: and brother of James, To those
KJV: brother of James, to them that are sanctified
INT: brother moreover of James to those in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page