ἰδίου
Englishman's Concordance
ἰδίου (idiou) — 11 Occurrences

Luke 6:44 Adj-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται
NAS: is known by its own fruit.
KJV: is known by his own fruit. For
INT: by the own fruit is known

Acts 20:28 Adj-GMS
GRK: αἵματος τοῦ ἰδίου
NAS: which He purchased with His own blood.
KJV: he hath purchased with his own blood.
INT: blood the own

Romans 8:32 Adj-GMS
GRK: γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ
NAS: did not spare His own Son,
KJV: spared not his own Son, but
INT: indeed the own Son not

1 Corinthians 7:4 Adj-GNS
GRK: γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ
NAS: authority over her own body,
KJV: not power of her own body, but
INT: wife the own body not

1 Corinthians 7:4 Adj-GNS
GRK: ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ
NAS: does not have authority over his own body,
KJV: not power of his own body, but
INT: husband of the own body not

1 Corinthians 7:37 Adj-GNS
GRK: περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος καὶ
NAS: over his own will,
KJV: power over his own will, and
INT: over the own will and

1 Timothy 3:4 Adj-GMS
GRK: τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς
NAS: [He must be] one who manages his own household
KJV: well his own house,
INT: the own house well

1 Timothy 3:5 Adj-GMS
GRK: τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι
NAS: to manage his own household,
KJV: how to rule his own house, how
INT: one the own house [how] to rule

Hebrews 9:12 Adj-GMS
GRK: δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν
NAS: but through His own blood,
KJV: but by his own blood he entered in
INT: moreover the own blood he entered

Hebrews 13:12 Adj-GMS
GRK: διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν
NAS: through His own blood,
KJV: with his own blood,
INT: by the own blood the

2 Peter 3:17 Adj-GMS
GRK: ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ
NAS: and fall from your own steadfastness,
KJV: fall from your own stedfastness.
INT: you should fall from the own steadfastness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page