ἴδια
Englishman's Concordance
ἴδια (idia) — 21 Occurrences

Luke 18:28 Adj-ANP
GRK: ἀφέντες τὰ ἴδια ἠκολουθήσαμέν σοι
NAS: we have left our own [homes] and followed
INT: have left the own [and] followed you

John 1:11 Adj-ANP
GRK: Εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν καὶ
NAS: He came to His own, and those
KJV: He came unto his own, and his own
INT: To the own he came and

John 4:44 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν
NAS: no honor in his own country.
KJV: honour in his own country.
INT: in own hometown honor

John 10:3 Adj-ANP
GRK: καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ
NAS: and he calls his own sheep
KJV: and he calleth his own sheep by
INT: and the own sheep he calls

John 10:4 Adj-ANP
GRK: ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ
NAS: all his own, he goes
KJV: he putteth forth his own sheep,
INT: when the own all he puts forth

John 10:12 Adj-NNP
GRK: τὰ πρόβατα ἴδια θεωρεῖ τὸν
NAS: who is not the owner of the sheep,
KJV: the shepherd, whose own the sheep are
INT: the sheep own sees the

John 16:32 Adj-ANP
GRK: εἰς τὰ ἴδια κἀμὲ μόνον
NAS: each to his own [home], and to leave
KJV: every man to his own, and shall leave
INT: to the own and I alone

John 19:27 Adj-ANP
GRK: εἰς τὰ ἴδια
NAS: took her into his own [household].
KJV: her unto his own [home].
INT: to the own

Acts 1:7 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ
NAS: has fixed by His own authority;
KJV: hath put in his own power.
INT: by his own authority

Acts 1:19 Adj-DFS
GRK: ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν
INT: that in the own language of them

Acts 2:6 Adj-DFS
GRK: ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων
NAS: them speak in his own language.
KJV: them speak in his own language.
INT: each the own language speaking

Acts 2:8 Adj-DFS
GRK: ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν
NAS: hear [them] in our own language
KJV: every man in our own tongue, wherein
INT: each the own language of us

Acts 3:12 Adj-DFS
GRK: ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ
NAS: at us, as if by our own power
KJV: on us, as though by our own power or
INT: you look intently as if by [our] own power or

Acts 13:36 Adj-DFS
GRK: μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας
NAS: of God in his own generation,
KJV: after he had served his own generation
INT: indeed for to his own generation having ministered

Acts 21:6 Adj-ANP
GRK: εἰς τὰ ἴδια
NAS: and they returned home again.
KJV: they returned home again.
INT: to the own

Acts 24:24 Adj-DFS
GRK: Δρουσίλλῃ τῇ ἰδίᾳ γυναικὶ οὔσῃ
INT: Drusilla the own wife who was

Romans 11:24 Adj-DFS
GRK: ἐνκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ
NAS: [branches] be grafted into their own olive tree?
KJV: [branches], be graffed into their own olive tree?
INT: will be grafted into into the own olive tree

1 Corinthians 7:37 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ τηρεῖν
NAS: this in his own heart,
INT: in the own heart to keep

1 Corinthians 12:11 Adj-DFS
GRK: πνεῦμα διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς
NAS: to each one individually just
KJV: to every man severally as
INT: Spirit apportioning separately to each as

1 Thessalonians 4:11 Adj-ANP
GRK: πράσσειν τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι
NAS: and attend to your own business and work
KJV: to do your own business, and
INT: to do the things own and to work with

2 Peter 1:3 Adj-DFS
GRK: καλέσαντος ἡμᾶς ἰδίᾳ δόξῃ καὶ
INT: having called us [to his] own glory and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page