Ἰεροσολύμων
Englishman's Concordance
Ἰεροσολύμων (Ierosolymōn) — 11 Occurrences

Matthew 4:25 N-GNP
GRK: Δεκαπόλεως καὶ Ἰεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας
NAS: and [the] Decapolis and Jerusalem and Judea
KJV: and [from] Jerusalem, and
INT: [the] Decapolis and Jerusalem and Judea

Matthew 15:1 N-GNP
GRK: Ἰησοῦ ἀπὸ Ἰεροσολύμων Φαρισαῖοι καὶ
NAS: came to Jesus from Jerusalem and said,
KJV: which were of Jerusalem, saying,
INT: to Jesus from Jerusalem Pharisees and

Mark 3:8 N-GNP
GRK: καὶ ἀπὸ Ἰεροσολύμων καὶ ἀπὸ
NAS: and from Jerusalem, and from Idumea,
KJV: And from Jerusalem, and from
INT: and from Jerusalem and from

Mark 3:22 N-GNP
GRK: οἱ ἀπὸ Ἰεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον
NAS: who came down from Jerusalem were saying,
KJV: came down from Jerusalem said,
INT: the [ones] from Jerusalem having come down said

Mark 7:1 N-GNP
GRK: ἐλθόντες ἀπὸ Ἰεροσολύμων
NAS: Him when they had come from Jerusalem,
KJV: which came from Jerusalem.
INT: having come from Jerusalem

John 1:19 N-GNP
GRK: Ἰουδαῖοι ἐξ Ἰεροσολύμων ἱερεῖς καὶ
NAS: and Levites from Jerusalem to ask
KJV: Levites from Jerusalem to ask
INT: Jews from Jerusalem priests and

John 11:18 N-GNP
GRK: ἐγγὺς τῶν Ἰεροσολύμων ὡς ἀπὸ
NAS: Bethany was near Jerusalem, about two
KJV: was nigh unto Jerusalem, about fifteen
INT: near to Jerusalem about off

Acts 1:4 N-GNP
GRK: αὐτοῖς ἀπὸ Ἰεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι
NAS: them not to leave Jerusalem, but to wait
KJV: depart from Jerusalem, but wait
INT: them from Jerusalem not to depart

Acts 11:27 N-GNP
GRK: κατῆλθον ἀπὸ Ἰεροσολύμων προφῆται εἰς
NAS: came down from Jerusalem to Antioch.
KJV: prophets from Jerusalem unto Antioch.
INT: came down from Jerusalem prophets to

Acts 25:7 N-GNP
GRK: οἱ ἀπὸ Ἰεροσολύμων καταβεβηκότες Ἰουδαῖοι
NAS: who had come down from Jerusalem stood around
KJV: from Jerusalem stood round about,
INT: those from Jerusalem who had come down Jews

Acts 28:17 N-GNP
GRK: δέσμιος ἐξ Ἰεροσολύμων παρεδόθην εἰς
NAS: as a prisoner from Jerusalem into the hands
KJV: prisoner from Jerusalem into the hands
INT: a prisoner from Jerusalem was delivered into

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page